Home » Artikelen » Hoe strafbaar is schoolverzuim

Hoe strafbaar is schoolverzuim?

Door:

Esther Schoneveld

In 2007 is de leerplicht verhoogd naar 18 jaar. Maar tegelijkertijd is ook de tolerantiegrens verhoogd. De overheid treedt dus strenger op tegen spijbelen. Hieronder leest u wat dat betekent. Eerst de theorie, daarna de praktijk.

Kinderen zijn tot hun 18e verjaardag leerplichtig, tenzij ze al een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebben gehaald. Stel nu dat uw kind nog geen diploma heeft en met regelmaat spijbelt, kan het dan vervolgd worden? Of worden de ouders vervolgd? In hoeverre bent u als ouders eigenlijk verantwoordelijk voor het spijbelgedrag van uw kind? En wat gebeurt er als je buiten de schoolvakanties op vakantie gaat, of als een kind helemaal niet op een school staat ingeschreven?

In dit artikel zal ik al deze vragen beantwoorden aan de hand van de bijbehorende wet- en regelgeving. Aan het eind behandelt de redactie van Ouders Online enkele praktijksituaties.

Overal waar 'kind' staat, kunt u ook tiener, puber, of jongere lezen. En overal waar 'ouders' staat, kunt u ook pleegouders of verzorgers lezen.

Wie zijn leerplichtig?

Allereerst is van belang dat kinderen tot hun 18e verjaardag op grond van de Leerplichtwet 1969 leerplichtig zijn, tenzij ze al voor die datum een zogenaamde 'startkwalificatie' hebben behaald. Een startkwalificatie is een havo- vwo- of mbo2-diploma. (Deze regeling geldt vanaf 1 augustus 2007. Voor die tijd waren kinderen verplicht om volledig onderwijs te volgen tot en met het einde van het schooljaar waarin zij 16 jaar werden.)

Dit betekent overigens niet dat de overheid zich niet bemoeit met de opleiding van jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. De overheid probeert namelijk om iedereen tot 23 jaar die gedurende korte of langere tijd geen onderwijs volgt en ook nog geen startkwalificatie heeft behaald, weer terug naar school te krijgen, of werk te laten vinden. Maar aangezien je niet meer leerplichtig bent na je 18e verjaardag, kun je dan ook niet meer vervolgd worden als je niet naar school gaat. Omdat ik juist wel de mogelijke strafrechtelijke gevolgen wil bespreken, zal ik verder niet ingaan op deze categorie.

Soorten schoolverzuim

In de Leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten schoolverzuim:

 • absoluut verzuim ontstaat doordat een kind helemaal niet staat ingeschreven bij een school;
 • relatief verzuim is zonder geldige reden niet aanwezig zijn op school, oftewel 'spijbelen'. Spijbelgedrag kan variëren van een enkele keer niet naar de les gaan tot regelmatig gedurende hele dagdelen wegblijven of structureel te laat komen;
 • luxe verzuim ontstaat wanneer een kind zonder toestemming van de school buiten de schoolvakanties op vakantie gaat.

De directeur van de school moet schoolverzuim melden aan de leerplichtambtenaar wanneer het kind 3 dagen achter elkaar heeft gespijbeld, of meer dan een 1/8 deel van het totaal aantal lesuren gedurende 4 weken heeft verzuimd. Deze meldplicht zegt echter nog niets over de strafbaarheid. Er kan al sprake zijn van een overtreding van de wet na 1 dag spijbelen of afwezigheid wegens vakantie.

Wie kunnen vervolgd worden?

Schoolverzuim is een overtreding en geen misdrijf. Maar ook voor overtredingen kun je vervolgd worden (door het Openbaar Ministerie). De vraag is dan: wie kunnen er vervolgd worden, en hoe groot is de kans op vervolging?

 • Absoluut verzuim (dus als het kind niet staat ingeschreven bij een school) komt voor rekening van de ouders. Wanneer een kind wordt thuisgehouden, zullen de ouders in principe altijd vervolgd worden.
 • Luxe verzuim (op vakantie zonder toestemming van de school) komt eveneens voor rekening van de ouders. In principe gaat het Openbaar Ministerie tot vervolging over bij 5 dagen of meer luxe verzuim op jaarbasis, ook bij verlof dat wel is aangevraagd maar door de school is afgewezen. In overige gevallen wordt luxe verzuim bestraft met een geldboete.
 • Relatief verzuim (spijbelen) komt voor rekening van het kind, als het spijbelen aan zijn of haar eigen gedrag te wijten is. De ouders worden in principe alleen vervolgd als het spijbelen mede door hen veroorzaakt is. Dus als zij al van alles hebben geprobeerd om hun kind naar school te krijgen, worden ze niet vervolgd. Of het OM daadwerkelijk tot vervolging overgaat, bij het kind dan wel de ouders, hangt af van de situatie. Daarover zijn afspraken gemaakt met de leerplichtambtenaar.

Let op: kinderen tot 12 jaar kunnen voor geen enkel feit worden vervolgd. Volgens de wet zijn zij nooit strafbaar.

Vervolging bij spijbelen

Nadat het schoolverzuim gemeld is, moet de leerplichtambtenaar een aantal dingen onderzoeken:

 • de oorzaak van het spijbelen;
 • de achtergronden (eventuele problematiek bij het kind);
 • welke oplossingen er mogelijk zijn.

Wanneer er zorgen zijn over het kind, schakelt de leerplichtambtenaar Bureau Jeugdzorg in. En als de leerplichtambtenaar vindt dat een straf gewenst is, maakt hij (m/v) een proces-verbaal op, dat wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Bij de procedure die vervolgens door het OM in gang wordt gezet, worden ook andere partijen betrokken, waaronder: de Raad voor de Kinderbescherming, de politie en soms Bureau Jeugdzorg.

Voordat het Openbaar Ministerie een besluit neemt om al dan niet te vervolgen, moeten ze de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen. Daarna kan het OM besluiten om de zaak aan de rechter voor te leggen, met name als er sprake is van ernstig spijbelgedrag, of als eerdere maatregelen of straffen niet geholpen hebben.

Bureau Halt

Op veel plaatsen in Nederland wordt bij beginnend en niet ernstig spijbelgedrag Bureau Halt ingezet. Halt (voor 'Het ALTernatief') is een instantie waarin gemeenten samenwerken met politie en justitie om kleine vergrijpen snel af te doen met een eenvoudige straf, meestal een leerstraf of een werkstraf.

Kinderen kunnen echter niet naar Halt worden verwezen als ze al twee keer eerder aan een Halt-project hebben deelgenomen, of één keer eerder in de 12 maanden daarvoor. Deelname aan een Halt-project kost maximaal 20 uur.

Werkwijze van het OM

Het Openbaar Ministerie gaat als volgt te werk:

 • zo mogelijk doet men zaken zelf af, zonder dat er een rechter aan te pas komt;
 • er kan besloten worden om kinderen niet te vervolgen mits ze zich laten begeleiden door de jeugdreclassering. In dat geval wordt de 'maatregel hulp en steun' opgelegd;
 • eventueel kan er een transactievoorstel worden gedaan. Wat dat is leest u hieronder.

Transactievoorstel

Het OM kan een zogenaamd transactievoorstel doen (ook wel 'voorstel tot afdoening van de zaak' genoemd). Door daar op in te gaan kun je voorkomen dat je voor de rechter moet verschijnen. In plaats daarvan volgt dan een werkstraf, een leerstraf of een geldboete.

Een geldboete kan alleen worden opgelegd als het spijbelende kind 16 of 17 jaar is, en eigen inkomsten heeft, en als het spijbelgedrag niet ernstig is.

De meeste schoolverzuimzaken worden op deze manier - met een transactievoorstel - afgehandeld. In de praktijk worden er maar weinig zaken aan het oordeel van de spijbelrechter onderworpen.

Waarschuwing - als je akkoord gaat met een transactievoorstel (omdat je niet voor de rechter wilt verschijnen) erken je impliciet dat er een overtreding is begaan zonder dat een rechter dit heeft vastgesteld! Het is dus belangrijk om goed na te denken voor je zo'n voorstel accepteert, en zonodig juridisch advies in te winnen.

Naar de spijbelrechter

Verzuimzaken die voor de rechter komen, worden behandeld door de kantonrechter of de kinderrechter. Deze rechters worden ook wel 'spijbelrechters' genoemd.

De spijbelrechter beoordeelt de strafvordering van het OM en legt zonodig een straf op (als hij of zij de overtreding bewezen acht en de verdachte daaraan schuldig vindt). In theorie kan de rechter iemand wel schuldig verklaren en géén straf opleggen, maar in de praktijk komt dat weinig voor.

Maximale straffen:

 • ouders kunnen maximaal een maand gevangenisstraf krijgen of een geldboete van maximaal EUR 3.350,-. Daarnaast kan de rechter als voorwaarde stellen dat de ouders mee moeten werken aan 'gedragsinterventie';
 • kinderen (van 12 jaar en ouder) kunnen een taakstraf krijgen, of een geldboete van maximaal EUR 3.350,-. De taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf.

Esther Schoneveld

is advocaat, gespecialiseerd in familierecht en strafrecht. Meer informatie: www.svk-advocaten.nl

Naschrift: 

We vroegen Miriam Lavell, onze onderwijsspecialist, om aan te geven hoe een en ander werkt in de praktijk, aan de hand van een paar cases.

Om te beginnen benadrukt Lavell dat ouders zich heel goed moeten realiseren dat er met de verhoging van de leerplicht naar 18 jaar een belangrijk signaal is afgegeven door de overheid. Het gaat namelijk niet alleen om die leeftijdsgrens op zich, maar vooral om de boodschap dat het de overheid nu echt menens is. Met de leeftijdsgrens is ook de tolerantiegrens omhoog gegaan.

Neem bijvoorbeeld het eerste geval, waarbij er discussie is tussen twee ouders, over wat je nu moet doen in een bepaalde situatie. Die discussie is niet meer vrijblijvend (gezellig in huiselijke kring overleggen wat je moet doen) maar kan ook een discussie met de leerplichtambtenaar worden.

Situatie 1: wat moet je doen bij een puber die zich verslapen heeft?

Van het forum van Ouders Online:

"Mijn dochter van 15 had zich vanochtend verslapen, en kon het niet meer redden om op tijd op school te zijn, ze had het eerste uur een toets. Ze valt wel eens weer in slaap als ze de wekker uitdrukt, nu had ze vergeten de wekker te zetten vertelde ze. Ik heb geen actie ondernomen en ze is het 2e uur begonnen. Ik denk: hier leert ze van. Komt mijn man thuis, die was het niet eens met mij en zou haar naar school hebben gebracht. Wat is jullie mening hierin?"

Onze mening doet er niet toe. Want zoals gezegd: de discussie is niet meer vrijblijvend. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen op tijd naar school gaan, dus de moeder had inderdaad haar dochter met de auto naar school moeten brengen. Anders riskeert ze vervolging.

Maar hoe zit het dan met het opvoedkundige aspect? De moeder was immers niet laks, maar wilde juist dat haar dochter ervan zou leren, bijvoorbeeld doordat ze straf zou krijgen, etc. Daar heeft de leerplichtambtenaar geen boodschap aan. Die licht leerlingen desnoods persoonlijk van hun bed, als dat nodig mocht zijn (met alle gevolgen van dien).

Wat je natuurlijk kunt doen, als je het belangrijk vindt dat je kind zelf de consequenties moet leren dragen, is dat je het erop aan laat komen, en dat je de eventuele boete door je kind laat betalen. Houd er echter wel rekening mee dat de sancties verder kunnen gaan dan een boete. Zoals: aantekeningen in dossiers, Halt-maatregelen, of ingrijpen in de schoolloopbaan.

Situatie 2: hoe kun je weten of "Ik heb het eerste uur vrij" waar is of niet?

Ouders zijn er dus verantwoordelijk voor dat hun kinderen op tijd op school komen (zie situatie 1). Maar hoe werkt dat in de praktijk, want hoe kun je bijvoorbeeld weten of "Ik heb het eerste uur vrij" nu waar is of niet? Enerzijds kan het een mooie smoes zijn voor een puber die geen zin heeft om zijn bed uit te komen, maar anderzijds wordt er wel degelijk veel geschoven met uren en roosters, en leerkrachten kunnen inderdaad wel eens ziek zijn.

Hier valt helaas weinig over te zeggen, behalve dat het waarschijnlijk erg afhangt van de situatie. Misschien is er bijvoorbeeld een (openbare) schoolwebsite waarop de roosterwijzigingen worden doorgegeven, waardoor ouders geacht kunnen worden te weten hoe het zit.

Situatie 3: studiedag plotseling verzet, dochter wil toch vrij zijn, wat te doen?

Van het forum van Ouders Online:

"Dochter zit in 3 VWO. Op vrijdag 24 oktober a.s. zou er volgens de schoolgids een studiedag zijn, dus alle leerlingen vrij. Dat kwam toevallig heel goed uit, want haar vriendin aan de andere kant van het land heeft die week herfstvakantie, en ze hebben samen het plan om naar de Fright Night in Walibi World te gaan.

Nu komt dochter afgelopen week met de mededeling dat die bewuste studiedag verzet is naar donderdag de 23e, en dat ze dus vrijdag de 24e gewoon naar school moet. Vet balen natuurlijk, en vriendin had de kaartjes al gekocht. etc. Haar vraag, je voelt hem al aankomen: Aaah asjeblieft asjeblieft mag ik die vrijdag verzuimen, meld je me ziek?"

De moeder in kwestie vindt dat er niet verzuimd mag worden, vooral omdat er op vrijdag belangrijke lessen gegeven worden die haar dochter beter niet kan missen. Maar aan de andere kant: misschien had het gezin wel een lang weekend uit gepland, en vooruit betaald. De datum stond immers in de studiegids.

Op dit forumbericht reageerde een leerkracht, die aanraadde om de dochter gewoon te laten verzuimen. De datum stond immers in de studiegids, dus de school kon weten dat het mis kon gaan. Klinkt logisch, maar zou de leerplichtambtenaar dat ook vinden? Hoe zit dit juridisch? We zouden onze hand er niet voor in het vuur durven steken. Hoe zoiets uitpakt weet je nooit.

Situatie 4: hoe erg is 5 minuten te laat?

Als het aan de overheid ligt, is 5 minuten te laat al strafbaar. Dit werd onlangs nog bevestigd op 'de dag van de leerplicht', in een bijeenkomst van leerplichtambtenaren en wethouders van onderwijs. Daar was iedereen het erover eens dat 5 minuten te laat strafbaar is.

Inderdaad: ook een paar kilometer te hard rijden kan je al een bon opleveren. We vragen ons echter af in hoeverre dit juridisch houdbaar is. Op de middelbare school ben je er als ouders nu eenmaal niet meer bij, als de eerste schoolbel klinkt.

Situatie 5: hoe ga je om met luxe verzuim?

Van het forum van Ouders Online:

"Vandaag lag er een brief van het CJIB in de bus, we hebben een boete gekregen. Omschrijving van het strafbaar feit: 'Niet zorgen dat minderjarige de school geregeld bezoekt'. Wat hieraan vooraf ging: op moederdag hoorden we dat onze schoonouders een midweekje hadden geboekt i.v.m. hun 25-jarig jubileum. Hartstikke leuk, maar wel de week na de vakantie (17 t/m 20 mei). Meteen vrij gevraagd en maar 2 dagen gekregen.

De schooldirecteur beaamde dat ik mijn kind (5 jaar) beter ziek had kunnen melden. Dat is nu net iets wat ik niet vind kunnen op een christelijke school. Toen ik daaropvolgend meldde dat ik mijn kind die laatste 2 dagen niet naar school zou brengen, begon de directeur meteen te dreigen met de leerplichtambtenaar. En dat heeft hij gedaan! Brief van de gemeente en dan nu de boete."

Door ziekmelden kun je dit soort problemen dus oplossen, maar als je dat niet wilt, heb je een probleem, in dit geval een boete van 90 euro. Het kan echter wel zin hebben om je hierover te beklagen bij de rechter, getuige het vervolg van het verhaal:

"Vandaag moesten wij voorkomen bij het kantongerecht. De rechter kon zich wel een beetje vinden in ons verhaal (gelijke monniken gelijke kappen) maar bleef er wel bij dat we iets hadden gedaan wat niet mocht. De Officier van Justitie zag dat anders maar wilde wel schikken (45 euro onvoorwaardelijk en 45 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar). De rechter besliste weer anders en zo hebben we uiteindelijk 90 euro voorwaardelijk gekregen met een proeftijd van 2 jaar (tenzij de Officier van Justitie in hoger beroep zou gaan maar dat werd afgeraden door de rechter)."

Uiteindelijk hoefden deze ouders dus niets te betalen, mits ze zich de komende twee jaar netjes zouden gedragen. Oftewel: geen midweekje meer weg met de schoonouders.

Redactie Ouders Online

redactie@ouders.nl

Lezersreactie

Op de basisschool van onze kinderen hebben we heel lang de volgende perfecte regeling gehad: 2 snipperdagen vrij op te nemen.

Het was een geweldig systeem, zo kon je af en toe een dagje eerder naar je vakantiebestemming rijden, of even net wat handiger met vrienden in een andere regio een paar dagen weg plannen.

Natuurlijk mag dit niet, en helaas is er een ouder geweest die dit na onenigheid met de school bij de leerplichtambtenaar heeft gemeld. Nu kan dit niet meer, helaas.

Toch was het een geweldige manier om het als school te regelen. De snipperdagen moesten namelijk wel aangevraagd worden. Dus de directeur wist gewoon wat je deed. Het maximum was ook bekend, namelijk 2 dagen en er werden verder geen smoezen verzonnen, er werden geen kinderen ziek gemeld die eigenlijk niet ziek waren. (nog los van wat zo'n geheim met een kleuter doet, maar dat is weer een andere discussie).

Kortom, ik pleit voor de 2 snipperdagen regeling! Bijna alle voorbeelden die worden genoemd waren hiermee opgelost!

[naam en adres bekend bij de redactie]

Reactie van de redactie

Jammer dat deze goed werkende regeling geen doorgang meer kon vinden. Maar er is wel iets wat er op lijkt, en wat wél mag. Namelijk: de 5-jarigen regeling.

De 5-jarigen regeling (art. 11a van de Leerplichtwet) zegt dat ouders op eigen initiatief elke week 5 uur verzuim mogen organiseren, op voorwaarde dat ze dat vooraf melden bij het schoolhoofd (art. 11a 1). Het schoolhoofd mag daar nog eens 5 uur aan toevoegen (art. 11a 2). Het idee hierachter is dat kleine kinderen vaak nog niet een hele schoolweek kunnen volhouden.

Meer over

Reacties

In onze stad een situatie: de

In onze stad een situatie: de meivakantie is twee weken. Leuk, maar onze kinderen hebben niet dezelfde twee weken vrij. Want de middelbare scholen hebben onderling wel afgestemd, maar niet bedacht dat er ook nog basisscholen in onze stad zijn. Dus nu hebben de kinderen maar een week tegelijk vrij, maar hebben wij als ouders drie weken lang kinderen thuis rondhangen. Om maar niet te spreken over het ongemak voor getrouwde leerkrachten waarvan de partner op een ander schooltype lesgeeft.

Leerplicht leuk, maar dan wel een beeetje meedenken met de ouders (en medewerkers!) alsjeblieft.

Met belangstelling las ik het

Met belangstelling las ik het artikel van advocaat Esther Schoneveld. Goed stuk.

Daarna las ik de voorbeelden uit de praktijk. Die prikkelden mij om te reageren. Ik moet er wel bij vermelden dat ik niet kon nagaan hoe oud dit artikel is. Ik schat in ergens eind 2013. Dus beetje late reactie, maar ja... [Het artikel is uit 2008. Dus vlak na de aanscherping van de leerplichtwet. - red.]

De reactie op de genoemde voorbeelden komt op mij wat rigide over. Er zal geen leerplichtambtenaar zijn die bij een eerste verzuim van 1 lesuur een ouder/leerling op het matje zal roepen, laat staan de jongere van bed lichten.

Dat laatste heb ik ooit in zeer uitzonderlijke gevallen bij ernstig verzuim in overleg met andere instanties wel eens gedaan. Maar dat is absoluut geen standaard-actie.

Beginnend verzuim is allereerst een zaak tussen ouders, jongere en school.

Van groot belang is wel, dat een school tijdig meldt zodat leerplichtambtenaren op tijd in gesprek kunnen gaan met betrokkenen 'om erger te voorkomen' en/of adviezen te geven en afspraken te maken over het vervolg.

En een goede leerplichtambtenaar zal wel degelijk oog en oor hebben voor de opvoedkundige aspecten, daar waar ouders aangeven wat ze wel of niet hebben gedaan en waarom.

Een van de vele oorzaken van structureel verzuim is immers vaak in opvoedkundige zaken gelegen, in gezinsproblemen, of problemen in en rond de jongere zelf.

Klopt dat eerste uur vrij? Momenteel hebben veel scholen, zeker voortgezet onderwijs, eigen websites en een interne inlogmogelijkheid voor leerlingen en ouders. Dus als ouders willen kunnen ze heel veel via internet volgen.

En dus ook op tijd in gesprek gaan met kindlief en school om na te gaan wat er aan de hand is.

Ook met betrekking tot te laat komen: beginnende te-laat-komers worden allereerst door school beoordeeld. Is het eenmalig? Is het domme pech? Kinderen die regelmatig met allerlei smoezen te laat komen worden gemeld (de zogenaamde 3-6-9-12 regeling). En natuurlijk gaan leerplichtambtenaren (conform de richtlijn van het OM) niet in discussie over 5 minuten of een half uur; te laat is te laat. En natuurlijk wordt ook in dat verlengde naar oorzaak en gevolg gekeken. Dit ook om erger te voorkomen en beginnend verzuim snel aan te kunnen pakken.

Wat het luxe verzuim betreft: heel veel (vooral basis-)scholen hebben hun lesroosters zo ingericht dat diverse beruchte vrijdagen voor een korte vakantieperiode al vrij geroosterd zijn.

En over het algemeen zal in het geval ouders met hun leerplichtige kind 1 of 2 dagen zonder toestemming weggaan, niet zo snel een proces-verbaal krijgen, mits het de eerste keer is. Een waarschuwing - al of niet in combinatie met een gesprek - wel.

En als ik ergens een broertje dood aan heb, is dat het advies: "meld je kind maar ziek". Ik vind dat moreel verwerpelijk en je brengt je kind in een rare positie. (Zo van: "goh, ondanks je ziekte toch lekker bruin geworden?")

En inderdaad, meestal is het een luxe probleem.

Tot slot: de regeling waarbij 5-jarigen een aantal uren niet naar school hoeft te gaan (art. 11a) is NIET bedoeld als een soort verlofregeling. Het gaat echt om een situatie waarin het kind nog niet in staat is om fulltime naar school te gaan.

Natuurlijk snap ik het 'gevaar' en de rekbaarheid, maar ook dat is een zaak van goed overleg en vertrouwen tussen school en ouders.

Deze reactie schreef ik op persoonlijke titel.

Cor Booij
Leerplicht- en opsporingsambtenaar

Tja meneer Booij, het

Tja meneer Booij, het probleem is dat we niet op uw verhaal kunnen vertrouwen. Dat ligt niet aan uw karakter, maar aan het feit dat elke gemeente eigen leerplichtbeleid heeft. Bovendien hebben ook scholen eigen beleid. Algemeen is wel dat als een school ongeoorloofd verzuim meldt dat de leerplichtambtenaar dat dan moet uitzoeken. Dat staat zo in de wet.
Scholen mogen alles melden. Ook 5 minuten te laat (al is het de eerste keer). Leerplichtambtenaren doen deze pietluttigheid aan scholen voor op de dag van de leerplicht. Menig radiomaker heeft er al verslag van gedaan, kijk nou, Marietje, 5 hele minuten te laat, kind dat kan toch niet.
Dus hoe u er nu bij komt dat er geen leerplichtambtenaar zal zijn die zo rigide te werk gaat? Misschien moet u eens naar de radio luisteren.
Opvallend trouwens dat u uw betoog eindigt met dan toch weer zo'n heel eigen interpretatie van de 5 jarigen regel. Niet de bedoeling, meent u. Hm, dat vind ik dan weer een wat rigide uitleg.
Miriam Lavell

Ik heb een heel andere case

Ik heb een heel andere case dan hier boven geschetst: Mijn kind slaat veel lessen over in 4 HAVO omdat hij er niets van opsteekt. En dat bewijst hij door toch gemiddeld hoger dan een 8 te staan voor die vakken. Op de basisschool werd hem het label 'hoogbegaafd' opgeplakt. Maar zo'n label zegt weinig en het kind schiet er niet veel mee op. Als ouder constateer ik alleen dat hij niet gemiddeld is. Maar welk kind is dat wel?
Uit pure verveling en lamlendigheid 'zakte' hij eerder van gymnasium af naar Havo. Maar liever zou hij aan auto's sleutelen dan zich bezig te houden met literatuur en wiskunde. Toch lijkt het VMBO me ook niet bepaald een geschikte keuze.
Inmiddels heeft hij zich voorgenomen een universitaire studie te willen volgen. Dus nu wil hij weer zo snel mogelijk een VWO diploma hebben en gaat de HAVO hem veel te traag. Hij heeft zelf al onderzocht of hij niet 2 jaar in één kan doen, maar dat is ook lastig.
Over een paar dagen zitten we bij de leerplichtambtenaar. Ik kan me nu al voorstellen hoe dat gesprek zal gaan. Toch ben ik absoluut niet van plan om mijn kind te verplichten die lessen te volgen, alleen omdat het regel is. Dat komt naar mijn idee gevaarlijk dicht bij het 'befehl ist befehl', waar we in de vorige eeuw vervelende ervaringen mee hebben opgedaan.
Is er jurisprudentie m.b.t. dit soort gevallen? Beleid misschien?

Later dit jaar gaat de zus

Later dit jaar gaat de zus van mijn partner trouwen. Zij woont in California, daar is ook de bruiloft. Deze vindt helaas plaats buiten de schoolvakantie.

Voor mijn kind heb ik dan ook verlof aangevraagd bij de schooldirecteur. Zijn reactie was erg kort en zakelijk. Hij wees me op de leerplichtwet en dat voor een huwelijk van een tante 1 dag verlof kan worden gegeven.

Aangezien de reis alleen al 18 uren in beslag gaat nemen (en ook 18 uren terug) is het natuurlijk niet mogelijk om dit in 1 dag te doen. De bruiloft zelf zal ook nog gevierd moeten worden ;-).

Ik wilde graag eens peilen wat eventuele adviezen zijn in deze...

gr
FK

@FredKaos: stel je vraag ook

@FredKaos: stel je vraag ook nog even op het forum van deze site (rubriek "Ouders en school") om te kijken of je collega-ouders nog suggesties hebben.

Volgend weekend gaan 3 van

Volgend weekend gaan 3 van mijn kinderen naar Pinkpop. Ik wil ze alleen niet ziek melden voor school, wij zijn thuis niet van het liegen. Mijn kinderen zullen van te voren aangeven op school dat ze de vrijdag en maandag niet aanwezig zullen zijn, zo weet de school ervan. De lessen van de kinderen gaan natuurlijk wel door, maar deze missen ze dus.
Ik heb zelf de kaarten voor het evenement voor ze gekocht. We dachten dat het tijdens Pinksteren zou vallen, maar dat is dus niet het geval. De kaarten zijn nogal prijzig dus niet gaan vinden we nogal zonde. Ik breng de kinderen weg dus ik ben medeplichtig aan het spijbelen.
Wat zouden nu de gevolgen kunnen zijn voor mij en mijn kinderen?

gr
HP

Ik geloof dat schoolhoofden

Ik geloof dat schoolhoofden en leerplichtambtenaren toch liever zouden hebben dat u uw kinderen ziek meldt. Scheelt iedereen een hoop gedoe.
Maar als u dat niet wilt doen kunt u ook gewoon vrij vragen aan school. School mag vrij geven, zelfs voor Pinkpop. Daar is geen verbod op.
Maar ook dat is papieren rompslomp voor de school en bovendien vraagt men zich te snel af of dit dan niet het begin van het einde is.
Gewoon gaan kan. Als het goed is staat in de schoolgids wat de straffen zjin voor spijbelen. In beginsel is verzuim van maar 2 dagen een zaak tussen leerling (ouders) en school.
Een gebruikelijke regel is dat leerlingen gespijbelde uren dubbel inhalen. In hun vrije tijd inderdaad. Tijdens vakanties of vrije dagen.
Maar de school kan het straffen ook aan de leerplichtambtenaar overlaten.
- Of u wordt met kinderen en al op audientiie gevraagd voor een formeel gesprek ter betering van uw leven.
- Of u krijgt een boete.
Dat laatste zal gebeuren als de leerplichtambtenaar (samen met de officier van justitie) vindt dat het hier om luxeverzuim gaat.
Luxeverzuim is de rode lap op de stier. Het is erger dan liegen over een dagje ziek zijn, vinden leerplichtambtenaren.
Een eventuele oproep voor gesprek of boete kan overigens nog maanden op zich laten wachten. Hoe hoog de boete wordt kan ik niet precies vertellen, maar vaak gaat het om bedragen van 60€ - 80€ per kind per dag.

Beste mijn zoon is 18 jaar en

Beste mijn zoon is 18 jaar en moet zijn 5 de middelbaar herdoen hij wilt dat jaar nog is proberen maar ik zie dat het met tegenzin is nu is mijn vraag stel hij gaat nazr school maar binnen 3 maand zegt hij ik bljjf een dag of 2 thuis ook al is hij niet ziek kan hij dan zelf een afwezigheidsbriefje uit zijn school agenda ondertekenen en heb ik nog iets tezeggen want hij is ten slotte al 18 jaar dus meerderjarig en kan hij dan zeggen ik blijf eeb oaar daagjes thuis

rustig naar de efteling ivm

rustig naar de efteling ivm overlijden van mijn vrouw, laatste bezoek ook aan aftelling. Genoten met mijn twee kinderen. Niet van te voren aangevraagd omdat de wet daarin niet zou voorzien. Achteraf vertelde mijn dochter uitgebreid. Direct door schoolhoofd naar leerplichtambtenaar. Direct door naar OM binnen 3 weken boete van 100 euro + 7 euro dam. Te zot voor woorden maar goed. Dus geen reprimande van school, verhaal van leerplichtamtenaar hierboven dat er discretionaire bevoegdheid van school is, is niet waar. Doorgeslagen regeldrift. de school is er voor mijn kind en niet andersom. Mijn kind is vrijwel nooit ziek, doen goed mee, dus wie verpest er nou de verstandhouding tussen wie? Rigide leerplichtambtenaar Nijmegen, echt wel! Ik ga nu op zijn matje komen terwijl hij proces verbaal wil opmaken, waarom, om me als een klein kind te laten behandelen. Vraag door, kijk naar de achtergrond, regel het onderling. Ik kan de 100 euro wel beter besteden als alleenstaande vader met twee kinderen. Maar goed. Ik ga de vrijwillige eigen bijdrage tot een bedrag van 100 euro niet betalen. Das geloof ik een jaar of 4. Participatie met school kunnen ze ook wel vergeten. Eerst maar eens de klassen onder de 30 leerlingen brengen, dan praten we verder.

Hy,

Hy,
Ik ben 14 jaar (april 15) en heb best wat problemen op school. Mede omsat als we zitten te klieren ik er altijd uit wordt gepakt en de lul ben. Mijn resultaten zijn daarom ook dramatisch, dit jaar moet ik sowieso overdoen. De spanning op school is te groot en ik ga dan ook regelmatig naar huis en blijf hele dagen thuis.
Wat voor straf ligt daar op, ligt er überhaupt wel een straf op?
Mijn ouders zijn bang dat de regering (leerplicht) een geldboete uitschrijft en die gaat verhalen bij hun. Omdat ze financieel best krap zitten is dit heel lullig. Ik veroorzaak die boete, hun kunnen er niks aan doen. Kan ik dan aangeven dat ik die boete voor eigen rekening neem, en hoe hoog is die boete? Of krijg je een andere straf?

Gr. Arvi

Beste Arvi, de straffen

Beste Arvi, de straffen (boete voor de ouders en taakstraf voor de leerling) staan o.a. op de website van het LAKS. Zie:
http://www.laks.nl/vragen/leerplicht-en-kwalificatieplicht/wat-moet-de-s...

Aangezien je ouders voor jou verantwoordelijk zijn, kunnen alleen zij een eventuele boete krijgen. Maar jullie kunnen natuurlijk onderling afspreken dat jij dat bedrag aan hen zult terugbetalen.

Maar zo ver moet je het natuurlijk niet laten komen. Ga naar je mentor en bespreek het probleem!

Hoi,

Hoi,
Ik ben 14,en ik heb best problemen op school.
Elke dag ik kom naar school.Mijn moeder is erg strikt over dit onderwerp.
Maar van leerplicht komen uit berichten,daar staan dat ik mis de school ook daar schreef dat de directeur van de school verzonden berichten dat deze student is niet op school zijn, ik was wel verbaasd, want ik ging elke dag naar school.Mijn mening als de directeur een bericht die hij heeft gesturt om me te vertellen en de belangrijkste aan mijn moeder ook een afspraak te maken,maar we hebben niets van weten.Volgens mij het is wel is verkeerd.
Wat moest ik toch doen?
Met vriendelijke groet,
Tania

Lees verder