Home » Colofon

Colofon

Ouders Online is een onafhankelijke website en service-organisatie voor ouders van kinderen van -1 tot 18+. Maandelijks worden er meer dan een miljoen bezoekers bereikt. (Zie de bereikcijfers hieronder.)

Hoofdredactie

Yolanda Roosenstein

Contact

Medewerkers

 • Martine Borgdorff - ouderschapsjournalist
 • Désiree van Doremalen - specialist jeugdzorg
 • Ursula Dijkstra - forumbeheer
 • Jacqueline Eckhardt - kinderboeken en jeugdboeken
 • Niels van de Griend - notaris
 • Miriam Lavell - onderwijsspecialist
 • Esther Schoneveld - familierecht- en strafrecht-advocaat
 • Heidi Sour - forumbeheer
 • Wilma Vogels - adviseur kindermishandeling
 • Marijke de Vries - autismespecialist
 • Piet Wentzel - orthopedagoog/GZ-psycholoog

Adviseurs

Justine Pardoen - voormalig hoofdredacteur van Ouders Online
Henk Boeke - voormalig eindredacteur van Ouders Online

Vriendenstichting

Stichting Vrienden van Ouders Online
IBAN: NL02 ABNA 0446 5630 13

De stichting heeft de volgende doelstellingen (geciteerd uit de statuten):
a. het werven van fondsen teneinde de website van Ouders Online (hierna te noemen OO) te kunnen handhaven als onafhankelijk platform voor ouders, voor informatie-voorziening en -uitwisseling.
b. het stimuleren van en het leveren van bijdragen aan de publieke meningsvorming over de ondersteuning van ouders en andere opvoeders door middel van het internet en andere kanalen;
c. alle andere activiteiten die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Samenwerkingsverbanden

 • VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) - Ouders Online praat mee over campagnes en richtlijnen, onder andere voor veilig vervoer en veilig slapen;
 • Bureau Jeugd en Media - opgericht door o.a. Justine Pardoen (Ouders Online); kan worden ingeschakeld voor ouderavonden, lezingen, workshops, gastlessen, advisering, etc. op het gebied van mediawijsheid en mediaopvoeding;
 • NICAM / Kijkwijzer - Ouders Online is lid van de Adviescommissie Kijkwijzer;
 • Uitgeverij SWP - de boeken in de Ouders Online-reeks worden uitgegeven door uitgeverij SWP, Amsterdam;
 • Platform Bescherming Burgerrechten - Ouders Online spant zich in voor de privacy van ouders en kinderen, o.a. via het Platform Bescherming Burgerrechten;
 • Stichting Opvoeden.nl - deze organisatie onderhoudt de database met teksten voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's). Ouders Online levert content voor deze database, met name op het gebied van mediaopvoeding;
 • Mediaopvoeding.nl - dé website voor mediavragen van ouders en professionals.

Commerciële partners

Registraties

 • de website Ouders Online is geregistreerd als electronisch tijdschrift onder nummer ISSN 1389-2924;
 • Good Parents is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 72387238;
 • het beeldmerk van Ouders Online is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder inschrijfnummer 669748.

Bereik (per 1 februari 2018)

 • unieke bezoekers: ruim 1 miljoen per maand;
 • paginaweergaven: ruim 2 miljoen per maand;
 • Twitter (@Oudersonline): ruim 14.000 volgers.

Adverteren

Op verzoek zenden we u graag onze tariefkaart toe. Mail naar adverteren@ouders.nl

Voorwaarden voor prijsvragen

 • medewerkers van Ouders Online zijn uitgesloten van mededinging;
 • professionals zijn eveneens uitgesloten van mededinging;
 • over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd;
 • inzendingen worden eigendom van Ouders Online;
 • er worden geen prijzen naar het buitenland verzonden; deelnemers die buiten Nederland wonen, dienen een postadres in Nederland op te geven om aanspraak te kunnen maken op een prijs.

Gratis nieuwsbrief

De nieuwsbrief is tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Privacybeleid

Ouders Online gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Namen en adressen worden alleen geregistreerd voor intern gebruik (zoals het toezenden van bestellingen, prijzen voor prijsvragen, antwoorden op vragen, etc.) De gegevens die bij ons geregistreerd staan, zijn niet te koop, te huur of te geef.

Welke gegevens over u bij ons bekend zijn, met welk doel wij die verwerken, hoe lang we ze bewaren, waar ze opgeslagen zijn, etc. leest u in onze privacyverklaring (pdf). We voldoen aan alle regels van de huidige privacy-wetgeving (AVG).

Redactiestatuut

Om de onafhankelijkheid van de redactie te garanderen, is een redactiestatuut opgesteld. Zie: Redactiestatuut Ouders Online (pdf).

Uitsluiting redactionele aansprakelijkheid

De redactie, medewerkers, uitgever en verspreider van Ouders Online gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de publicatie. Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website van Ouders Online aantreft.

Disclaimer voor advertenties

Alle advertenties vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende adverteerders.

Copyright

Ouders Online behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van zowel deze website, als het materiaal dat via deze website verspreid wordt, zoals brochures, posters, nieuwsbrieven en e-mails. Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Ouders Online. Meer informatie: info@ouders.nl