Vakantie winnen voor het hele gezin? Doe nu mee met onze leuke actie!

23 juli 2010 door Temet

De onderwijsinspectie antwoordt

Is doorkleuteren nu zittenblijven of niet? En kan dat problemen geven bij de overgang naar het voortgezet onderwijs? De inspectie antwoordt.

Ik had de inspectie enige vragen gesteld over kleuterverlenging en de 1-oktobergrens, en omdat de antwoorden op bepaalde punten naar mijn smaak niet duidelijk genoeg waren, had ik nog enkele vervolgvragen gesteld. Daar is inmiddels ook antwoord op gegeven.

Vraag 1): is kleuterverlengen een vorm van doubleren ja of nee?

Antwoord: "Ik kan hier geen antwoord op geven omdat de wet op het primair onderwijs hier geen onderscheid in maakt."

Daarmee is het antwoord mijns inziens dus wel gegeven: er is geen verschil tussen kleuterverlengen en zittenblijven. Anders geformuleerd: kleuterverlengen is zittenblijven.

Vraag 2): U geeft aan dat VO-scholen zelf bepalen in hoeverre doubleren/kleuterverlengen een rol speelt bij de beslissing tot toelating. Betekent dit dat het inderdaad mogelijk is (ook al zal het zich misschien weinig voordoen) dat kleuterverlenging een rol speelt bij de beslissing om een kind al dan niet tot een VO-school toe te laten; of anders geformuleerd: dat niet kan worden uitgesloten dat dit een rol speelt?

Antwoord: "Ja, het kan theoretisch niet worden uitgesloten dat kleuterverlenging een rol kan spelen bij de beslissing om een kind al dan niet tot een VO-school toe te laten, mits dit gebeurt binnen de grenzen van de wet op het voortgezet onderwijs art. 27 lid 1, 1a, 1b en 2. VO-scholen hebben binnen die wettelijke kaders namelijk de vrijheid om zelf de toelatingscriteria te bepalen."

Die ruiterlijke erkenning viel mij mee, eerlijk gezegd.

Kortom: kleuterverlengen is zittenblijven en het is niet uit te sluiten dat je daar bij toelating tot het VO last van krijgt. Dat wisten we al, maar het is dan wel aardig dat de Inspectie het ook nog eens erkent. Deze brief bewaar ik zorgvuldig om zonodig t.z.t. bij ongelovige leerkrachten onder de neus te houden.