Home » Artikelen » Ex kan verhuizing tegenhouden

Ex kan verhuizing tegenhouden

Door:

Michael Kruyswijk

Als de ouder bij wie het kind woont wil verhuizen, kan de andere ouder dan de verhuizing tegenhouden? Niet altijd maar soms wel.

illustratie: houten hamer

Als ouders niet meer bij elkaar zijn, maken ze meestal afspraken over de hoofdverblijfplaats van de kinderen en de omgang met hen. Soms maken ze ook afspraken over een eventuele verhuizing, dat wil zeggen dat ze afspreken om niet verder dan een bepaalde afstand van elkaar te gaan wonen.

Gezag

Als er geen afspraken zijn gemaakt, of als er een wijziging van de omstandigheden optreedt, kunnen er problemen ontstaan als de verzorgende ouder met de kinderen wil verhuizen. Dat is het geval als beide ouders het gezag over de kinderen hebben, omdat ze dan in principe evenveel over de kinderen te zeggen hebben.

Vervangende toestemming

Komen de ouders er niet uit, bijvoorbeeld omdat de ene ouder per se wil verhuizen en de andere niet wil dat dat gebeurt, dan zal de rechtbank uitkomst moeten bieden. De ouder die wil verhuizen kan dan de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming voor de verhuizing. De rechtbank zal dan een belangenafweging maken waarbij de belangen van de ene ouder, de andere ouder en die van de kinderen tegen elkaar worden afgewogen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat de verzorgende ouder in principe gelegenheid moet krijgen om met de minderjarige elders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen, vooropgesteld dat de omstandigheden een dergelijke beslissing rechtvaardigen. De rechter maakt een belangenafweging.

Hoewel elke situatie anders is, zijn er wel factoren te benoemen op basis waarvan deze belangenafweging wordt gemaakt:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Ondanks het uitgangspunt dat de verzorgende ouder moet kunnen verhuizen, kan een belangenafweging er dus voor zorgen dat het verzoek om vervangende toestemming voor verhuizing door de rechtbank wordt afgewezen.

Michael Kruyswijk

is werkzaam bij Jurofoon. Het bovenstaande artikel werd eerder gepubliceerd op Jurofoon.nl.

Naschrift: 

Na lezing van het bovenstaande artikel kwamen er een paar vragen bij ons op (vooral naar aanleiding van de vragen die wij zélf, als redactie, regelmatig krijgen van ouders). Hieronder de belangrijkste vragen, met de antwoorden van de auteur.

1. Is er juridisch gezien een verschil tussen verhuizen binnen Nederland of verhuizen naar het buitenland?

Antwoord: nee, in principe maakt dat geen verschil. Een verhuizing naar het buitenland kan worden toegestaan of niet, op precies dezelfde gronden als die gelden voor een verhuizing binnen Nederland. [De auteur voegde diverse uitspraken toe waaruit dat blijkt. - red.]

2. Wat is de status van de 'factoren' die een rol spelen bij de belangenafweging? Zijn dat wettelijk vastgelegde criteria?

Antwoord: er bestaan geen wettelijke criteria voor verhuizen met kinderen. Althans niet letterlijk. De regels die wél zijn vastgelegd, zijn algemener van aard. Bijvoorbeeld: dat de verzorgende ouder de omgang van het kind met de niet-verzorgende ouder moet stimuleren en bevorderen. Of: dat het belang van het kind serieus genomen moet worden. (Door een verhuizing kan het kind bijvoorbeeld uit zijn sociale leven gehaald worden, wat niet in zijn belang is.) Daarnaast kan de mening van het kind een rol spelen. Hoe ouder het kind, des te meer belang er aan zijn of haar mening wordt gehecht.

3. Hoe zinvol is het om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak van de rechtbank?

Antwoord: daar valt helaas weinig over te zeggen. Het verschilt van geval tot geval. Soms volgt het Hof de mening van de rechtbank en soms niet. Bovendien is de ene rechter de andere niet. Er wordt weliswaar gestreefd naar rechtsgelijkheid maar het blijft mensenwerk en mensen verschillen nu eenmaal. Ook rechters. Mijn advies: zoek in zo'n geval een gespecialiseerde familierecht-advocaat, die ervaring heeft met dit soort zaken.

Redactie Ouders Online

Meer over

Reacties

Beste Lezers,

Beste Lezers,

Ik heb zsm een pittige familierecht-advocaat nodig die veel ervaring heeft...

Mvg

Het is misschien handiger

Het is misschien handiger zijn om even een apart topic hiervoor te openen.

En geef dan ook even aan in welke omgeving je een advocaat zoekt.

Tot slot, als je er advocaat zoekt die specifiek ervaring heeft met verhuizingen na echtscheiding, of het tegenhouden daarvan, heeft, geef dat dan ook aan. Niet elke echtscheidingsadvocaat hoeft met dat aspect ervaring te hebben.

Met 'apart topic' bedoelde

Met 'apart topic' bedoelde Linda: een nieuwe discussie op het forum van deze website. De rubriek 'Echtscheiding en erna' komt in dit geval het meest in aanmerking.

Lees verder