Home » Artikelen » Gezakt en nu

Gezakt - en nu?

Door:

Marieke Boon

Helaas zakken ieder jaar leerlingen voor hun eindexamen. Een grote teleurstelling voor hen die dit overkomt. De meeste leerlingen zullen het examenjaar overdoen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Afwezig met geldige reden

Als je met een geldige reden afwezig was bij het herexamen in het tweede tijdvak, kan de school een inhaalmoment aanvragen bij de Onderwijsinspectie.

Als dit wordt toegekend, zal dit in het derde tijdvak (augustus) zijn.

Septemberroute of augustusexamens

Als je gezakt was op je gemiddelde eindcijfer, kun je via de VAVO toch nog dit jaar je examen halen. Dit kan door middel van het ophogen van het cijfer voor een schoolexamenvak of het profielwerkstuk.

Via de VAVO mag je meerdere cijferlijsten (schoolexamens) inzetten. Je maakt dan gebruik van de zogenaamde 'septemberroute' of 'augustusexamens'. Hiermee kan een leerling toch nog op tijd (voor 1 oktober) zijn of haar diploma behalen om toelaatbaar te zijn voor een vervolgopleiding, zonder een heel schooljaar vertraging op te lopen.

Jaar overdoen

Leerplichtige leerlingen die ook na de herkansing gezakt zijn, zullen het examenjaar opnieuw moeten doen. Als de school het beleid heeft dat een leerling niet mag blijven zitten, moet je op zoek gaan naar een andere school. Eventueel kan de leerling een diploma via het volwassenenonderwijs (VAVO) halen.

Volwassenonderwijs en Rutte-regeling

Gezakte leerlingen van 16 jaar of ouder kunnen eventueel een diploma via het volwassenonderwijs (VAVO) halen. Ze hoeven dan alleen de vakken te doen waar ze een onvoldoende voor hebben behaald. De cijfers voor de vakken die ze al gehaald hebben, blijven staan.

Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16- en 17-jarigen uitbesteden aan het VAVO. Dit heet de 'Rutte-regeling'. Zij blijven ingeschreven staan op een middelbare school, maar volgen hun opleiding op het VAVO. De middelbare school blijft verantwoordelijk voor de leerling.

De VAVO-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. De wijze van examinering is gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook de diploma's hebben dezelfde waarde.

Meer informatie

In principe kun je al deze mogelijkheden bespreken met de school van je kind. Mochten er daarna nog onduidelijkheden bestaan, dan kun je die voorleggen aan de medewerkers van Ouders & Onderwijs (voorheen 'de Onderwijstelefoon' later '5010' genoemd):

Tel.: 0800-5010 (op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur)
E-mail: vraag@oudersonderwijs.nl

Marieke Boon

is medewerker van Ouders & Onderwijs. Het bovenstaande artikel werd eerder gepubliceerd op www.oudersonderwijs.nl.

Meer over

Leeftijden: 

Onderwerpen: 

Reacties

Als moeder van een

Als moeder van een calculerende havist die zich een ietsepietsje verrekend had weet ik er sinds vrijdag ook wat van.
De school van mijn zoon meldt dat het verlengd traject is bedoeld voor havo- en vwoleerlingen die één compensatiepunt tekort komen om te slagen, en voor vwo-leerlingen die een havo-diploma kunnen halen.
Alleen het vak maatschappijleer kan worden verbeterd, dit is onderdeel van het combinatiecijfer.
Voor gezakte vwo'ers die in aanmerking komen voor een havodiploma wordt het profielwerkstuk vwo door het VAVO opnieuw beoordeeld op havo-niveau.
Inschrijving vindt plaats op een ROC, de kosten bedragen €350 exclusief lesmateriaal.
Toetsing is in de week van 21-25 augustus, diplomering vindt plaats voor 1 september. Voorzover ik begreep krijg je dan geen havodiploma met het logo van je eigen middelbare school, maar een vavo-diploma. De mentor van mijn zoon had een gerucht gehoord dat opleidingen waarvoor geloot wordt hier moeilijk over kunnen doen..

Ik vermoed zomaar dat, zoals

Ik vermoed zomaar dat, zoals altijd, de scholen/samenwerkingsverbanden een eigen invulling aan de regelingen mogen geven.
Dat betekent dat er verschillen in de uitvoering kunnen zijn.

Lees verder