Home » Artikelen » Meldpunt transitieproblemen

Meldpunt transitieproblemen

Door:

Redactie Ouders Online

Er is een meldpunt ingesteld voor ouders en jongeren, om problemen met de transitie jeugdzorg te inventariseren.

Vanaf 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit staat inmiddels bekend als de 'transitie jeugdzorg'. Met deze enorme operatie kan er natuurlijk veel fout gaan. Zeker in de beginfase. Variërend van onduidelijkheden in de communicatie, tot gebrekkige zorg of onvoldoende kennis bij de gemeente.

Om te inventariseren wat er zoal fout gaat, is de Monitor Transitie Jeugd opgezet (door diverse hulpverleningsinstanties, zoals MEE Nederland, Zorgbelang Nederland, en het Landelijk Platform GGz). Die informatie wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke beleidsinstanties.

De monitor loopt twee jaar, tot en met 2016. Knelpunten kunnen online gemeld worden door ouders, jongeren en professionals. Anoniem, of met naam en contactgegevens.

Let op: het meldpunt en de bijbehorende monitor zijn alleen bedoeld om informatie te verzamelen ten behoeve van beleidsverbetering. Acute problemen kunnen ze niet oplossen. Op de site staan echter wel de instanties waar je wél terecht kunt met acute vragen of problemen. Kijk bij het menu-item 'Advies'.

Probleem melden: www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding
Meer informatie: www.monitortransitiejeugd.nl

Redactie Ouders Online

 

Naschrift: 

[12 maart 2015] De meeste meldingen die tot nu toe binnenkwamen, gingen over informatie die mensen niet krijgen en de toegang tot jeugdhulp. Daarnaast kwamen veel meldingen binnen over de veranderingen in de hulp.

Van januari tot 10 februari kwamen in totaal 91 meldingen binnen, waarvan 75 meldingen van ouders. De meeste meldingen werden ingediend door ouders van 12- tot 17-jarigen. Veel meldingen hadden betrekking op het onderwerp 'de informatie die ik (niet) krijg'. Ze kwamen vooral van ouders van wie het kind voor de transitie al hulp ontving. Deze ouders vonden het onduidelijk welke invloed de transitie heeft op de hulp, wat hun rechten zijn en waar ze terecht kunnen voor meer informatie. (Bron: NJi)

Redactie Ouders Online

Meer over

Lees verder