21 februari 2013 door Michael Kruyswijk

Nieuwe berekening kinderalimentatie in 2013

Per 1 januari en 1 april 2013 verandert de manier waarop de kinderalimentatie berekend moet worden. Welke gevolgen heeft dat voor u?

Vanaf 1 januari 2013 veranderen de regels voor het berekenen van de kinderalimentatie. De bedoeling is dat ouders en stiefouders dan gemakkelijker en goedkoper zélf de kinderalimentatie kunnen berekenen (die ze krijgen of moeten betalen). Tot nu toe waren daar dure adviseurs voor nodig omdat het zo verschrikkelijk ingewikkeld was.

Hieronder zal ik uitleggen wat dat voor u betekent, en antwoord geven op veel gestelde vragen. Ook komen er fiscale nieuwtjes aan de orde, bijvoorbeeld dat het levensonderhoud van kinderen vanaf 2015 niet meer aftrekbaar zal zijn.

Oud en nieuw

Tot nu toe was de kinderalimentatie gebaseerd op: de behoefte van de kinderen enerzijds en de draagkracht van de alimentatieplichtigen anderzijds. Dat betekende dat er allerlei persoonlijke omstandigheden in de berekening meegenomen moesten worden, zoals de luxe waaraan het kind gewend is. Met verschrikkelijk ingewikkelde berekeningen als gevolg.

Het nieuwe systeem is veel simpeler. Het uitgangspunt is wat beide ouders kunnen bijdragen, gelet op hun inkomen. Bij de draagkrachtberekening zal worden uitgegaan van vaste – forfaitaire – bedragen, waar niet meer over onderhandeld hoeft te worden.

Zo kunnen ouders (en stiefouders) vanaf volgend jaar bij de berekening van hun draagkracht meestal een vaste draagkrachttabel gebruiken. Daarmee kan sneller en goedkoper dan voorheen de draagkracht worden berekend. Dure deskundigen zijn dan meestal niet meer nodig.

De wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd: een deel per 1 januari en een deel per 1 april.

Nieuw per 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht op het aandeel dat de (stief)ouders bijdragen in de behoefte van de kinderen.

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor kinderen. Door deze bijdrage in de draagkrachtberekening mee te nemen, kan de behoefte aan een bijdrage lager worden.

Nieuw per 1 april 2013

Vanaf 1 april 2013 wordt de draagkrachttabel ingevoerd, én een zogenaamde 'zorgkorting'.

De draagkrachttabel vervangt de oude draagkrachtberekening die gebaseerd was op moeilijke concepten als 'het draagkrachtloos inkomen' en 'de draagkrachtruimte'.

De zorgkorting komt in de plaats van de huidige 'omgangskosten voor de kinderen' (à 5 euro per dag). De hoogte van de zorgkorting is onder meer afhankelijk van de behoefte aan kinderalimentatie. Of je als ouder recht hebt op de zorgkorting is mede afhankelijk van je draagkracht.

Op Rechtspraak.nl (de officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, etc.) staan 7 praktische rekenvoorbeelden.

Veel gestelde vragen

1. Geldt de wijziging ook voor bestaande gevallen?

Nee, de wijziging geldt alleen voor zaken die in 2013 (of daarna) voor de rechter komen. Waarbij het vanzelfsprekend ook om een herberekening vanwege gewijzigde omstandigehden kan gaan. Ook kan de rechter al eerder met de voorgestelde systematiek rekening houden, als beide partijen daarom vragen.

2. Wat verandert er voor de partneralimentatie?

De nieuwe regels gelden alleen voor de kinderalimentatie. Maar ze kunnen wel gevolgen hebben voor een eventuele partneralimentatie. Raadpleeg uw adviseur.

3. Gaat er nog meer veranderen?

Ja, er gaat nog meer veranderen dan alleen de berekeningswijze. Ook fiscaal gaat er nogal wat veranderen:

  • de regeling voor het uitbetalen van de algemene heffingskorting aan de minst verdienende partner (in gezinnen met kinderen tot 6 jaar) wordt afgebouwd in de periode 2012-2015;
  • de ouderschapsverlofkorting verdwijnt per 2015;
  • de aftrek voor uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen wordt afgeschaft per 2015;
  • de kindertoeslag op het heffingsvrij vermogen in box 3 was al afgeschaft per 1 januari 2012.

Overige veranderingen:

  • de regels voor het kindgebonden budget;
  • de regels voor de kinderopvangtoeslag;
  • de regels voor de kinderopvang.
Lees ook: