Leerzaam en uitdagend: kinderen bewust maken van hun rechten

Het ouderschap is een reis vol met ontdekkingen, uitdagingen en vreugde. Maar het gaat over meer dan alleen de zorg voor onze kinderen. Het gaat ook over het opvoeden van een toekomstige generatie wereldburgers, een generatie die respect heeft voor de rechten van anderen. Een fundamenteel aspect hiervan is het begrip kinderrechten. Als ouders zijn we niet alleen verantwoordelijk voor het welzijn van onze kinderen, maar ook voor dat van andere kinderen. Want uiteindelijk zullen zij allemaal samen deze wereld met elkaar moeten delen.

Wat zijn kinderrechten en waar zijn ze vastgelegd?

Kinderrechten zijn basisrechten die gelden voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst, geslacht of religie. Deze rechten zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), een verdrag dat in 1989 door de Verenigde Naties is aangenomen. Het verdrag bestaat uit 54 artikelen die de basisrechten van kinderen beschermen. Dit op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, bescherming en deelname aan besluitvorming.

Niet alle artikelen bevatten kant-en-klare kinderrechten, sommige artikelen gaan bijvoorbeeld over de toetreding tot het verdrag of over rapportageverplichtingen. Enkele voorbeelden van kinderrechten die in het verdrag zijn opgenomen: het recht op onderwijs (artikel 28), het recht op bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing (artikel 19) en het recht op leven en ontwikkeling (artikel 6).

Belang van kinderrechten en de rol van de ouders

Kinderrechten zijn essentieel, omdat ze garanderen dat kinderen de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen tot gezonde, gelukkige en verantwoordelijke volwassenen. Door de kinderrechten te respecteren en te beschermen, creëren we een basis voor een rechtvaardige en vreedzame samenleving waarin elk individu gelijke kansen en respect krijgt. Dankzij het verdrag hebben de kinderrechten een juridisch afdwingbare basis. Echter, kinderen ondervinden in de praktijk moeilijkheden om hun juridische rechten af te dwingen. Daarom hebben ouders en overheden een cruciale rol in het beschermen van hun rechten. Artikel 5 van het IVRK benadrukt niet voor niets dat ouders verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun kinderen. Ouders moeten hun kinderen bijvoorbeeld een veilig thuis, gezonde voeding en toegang tot onderwijs bieden. Als ouders niet in staat zijn om zelf voor hun kinderen te zorgen, is het de verantwoordelijkheid van de overheid om in te grijpen.

Leren over kinderrechten

Het is belangrijk om kinderen op een speelse en toegankelijke manier kennis te laten maken met kinderrechten. Ook hieraan kunnen ouders bijdragen. Kinderen leren zo dat ze bepaalde rechten hebben, maar ook dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Spelletjes, verhalen en creatieve activiteiten kunnen hierbij helpen. Er zijn heel wat goede kinderboeken die je kunt overwegen, zoals De gevangenisfamilie van Perry T. Cook (Leslie Connor, 11+), Over de grens (Irène Storm, 10+) en Prutje (Pieter Koolwijk, 9+). Door dergelijke verhalen krijgen jongeren inzicht in de verschillende situaties waarin kinderen opgroeien, verwerven ze empathische vaardigheden en begrijpen ze dat ieder kind recht heeft op zorg, onderwijs en bescherming.

Ook op de website van UNICEF is veel educatief materiaal te vinden. Deze organisatie die in de schoot van de Verenigde Naties is opgericht, zet zich in om de kinderrechten wereldwijd te beschermen. Ze werkt nauw samen met overheden, lokale organisaties en gemeenschappen, om de rechten van kinderen te beschermen, hen toegang te geven tot onderwijs en om hen een kindertijd te geven waarin ze veilig en gezond kunnen opgroeien en zich volledig kunnen ontplooien. Het lesmateriaal is gratis te downloaden op de website van UNICEF. Ook is er een website op maat van kinderen. Hoewel gratis, worden vrijwillige donaties aangemoedigd. Veel ouders kiezen ervoor om op deze oproep in te gaan. Niet alleen omdat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn, maar ook omdat deze middelen een duurzame, positieve impact hebben op het leven van de kinderen.

Een wereld waarin kinderrechten worden gerespecteerd

Als ouders hebben we de prachtige taak om niet alleen voor onze eigen kinderen te zorgen, maar ook om hen te begeleiden naar een wereld waarin kinderrechten worden gewaardeerd en gerespecteerd. Door onze kinderen bewust te maken van hun rechten en hen te leren dat niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen, kunnen we een generatie opvoeden die actief bijdraagt aan een rechtvaardige en vreedzame samenleving. Samen kunnen we ervoor zorgen dat elk kind de mogelijkheid heeft om veilig op te groeien, onderwijs te volgen, zijn of haar dromen na te jagen en een stem te hebben in besluitvorming die hun leven beïnvloedt.

Opkomen voor gelijke kansen door het goede voorbeeld te geven

Laten we onze kinderen leren over kinderrechten op een speelse en toegankelijke manier, met spelletjes, verhalen en creatieve activiteiten. Laten we hen inspireren om empathie te tonen, anderen te respecteren en op te komen voor gelijke kansen. En laten we zelf het goede voorbeeld geven door betrokken te zijn bij organisaties zoals UNICEF en actief te zijn als pleitbezorgers voor kinderrechten.