Home » Forum » 15 maart

15 maart

84 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Tamar
onze school

Bij ons op school zijn de kinderen meestal wel beleefd, maar toch is het vaak een gigantisch lawaai in de klassen. Als ik die schattige kindjes en de competent overkomende leerkrachten zie, snap ik echt niet niet waar het door komt. Misschien toch een subtiele verschuiving in onze cultuur, met minder aandacht voor gedrag en "als ze maar gelukkig zijn".

Mijn kinderen maken geen lawaai in de les (althans niet de braverds die nog op school zitten), maar veel zin hebben ze er ook niet in, mede door de lawaaiige klassen. Misschien krijg je zo een vicieuze cirkel, wie weet.

skik
Juffie

Ik werkte bij een bestuur op de afdeling huisvesting. Daar deden we met 4 fte alles wat je maar kon bedenken op het gebied van huisvesting voor 93 gebouwen. Nieuwbouwprojecten, renovaties, uitbreidingen, verhuizingen, verduurzaming, preventief en planmatig onderhoud, het oplossen van calamiteiten, het borgen van de veiligheid (Risico Inventarisatie- en Evaluatie, ontruimingsoefeningen, bhv-cursussen, alle verplichte keuringen, , alle huisvestingsgerelateerde zaken toetsen aan wettelijke eisen (IKK, legionella, brandveiligheid, Frisse Scholen etc.), contractbeheer van o.a. internet/telefonie/energieaansluitingen, vuilophaal, ict, printers etc., overleggen met gemeentes over ruimtebehoefte, zorg voor de continuïteit van de school in het kader van spreiding van onderwijs in de gemeente (denk daarbij aan demografische verschuivingen, maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en acties van andere schoolbesturen)

Je schrijft dat een hoofdconciërge zelf al het onderhoud kan doen, c.q. uitbesteden. Lijkt mij vrij onwaarschijnlijk dat hij al bovengenoemde dingen (uitgezonderd alles na 'overleggen met gemeentes') zelf doet. En mocht dat wel zo zijn, dan is dat een flinke taak en heeft kennelijk elke school zo'n hoofdconciërge nodig en da's weer een stuk minder efficiënt dan die paar fte's bij het bestuur. Misschien doet jullie conciërge wel kleine klusjes zoals het vastzetten van een losse deurklink, het bijwerken van beschadigd schilderwerk en het oplossen van een verstopping in het toilet, maar je maakt mij niet wijs dat hij ook een gebouwbreed klimaatsysteem laat vervangen of een meerjarenonderhoudsplanning maakt waarbij al het preventief en planmatig onderhoud opgenomen is.

Mijn ervaring was dat veel schoolpersoneel geen idee hadden wat er 'achter de schermen' allemaal voor ze geregeld en ontzorgd werd.

Misschien dat het bij kleine besturen wel efficiënt kan zijn veel zaken decentraal bij de scholen te laten, maar dan bespaar je ook weer geen miljoenen want dan heb je het over een heel andere schaalgrootte.

Ik vraag me af waarom je denk dat besturen miljoenen afromen. Afromen? Er worden zaken centraal voor geregeld. Efficiënter en goedkoper dan als dat allemaal decentraal zou gebeuren. Waar anders denk je dat dat geld naartoe gaat, naar riante salarissen voor de werknemers van het overkoepelende bestuur? Die zijn ook gewoon aan de CAO gehouden hoor, en bonussen worden er niet uitgedeeld. Binnen het bestuur waar ik werkte werden de inkomsten van rijk en gemeente wel gealloceerd, zo werden de verschillen tussen 'witte' en 'zwarte' scholen, grote en kleine scholen genivelleerd.

Een bestuur is er niet alleen om beleid uit te zetten maar juist ook om het te maken. Kenmerk van een schoolbestuur is dat je met al die scholen een club bent die op strategisch niveau dezelfde doelen nastreeft. Daarbinnen heeft elke school ruimte om daar zelf invulling aan te geven.

skik

tsjor
Ook

Ex-man maakt ook bijna 40 jaar vol in het onderwijs. Maar dat neemt niet weg dat de problemen van 40 jaar geleden van een iets andere orde waren dan nu (echt wel) en dat je na een jaar of 10 een olifantenhuid hebt ontwikkeld, waardoor je de rest ook wel aankunt. Nou ja, bijna alles dan, ook dan nog zijn er grenzen.

Tsjor

tsjor
Sparen

Skik, weet je nog van het drama van icesave bank? Weet je hoeveel scholen toen gedupeerd werden, omdat zij veel geld op die bank hadden staan?

Tsjor

skik
Tsjor

En weet jij hoeveel geld de scholen/besturen als reserve aan moeten houden, dat ze een investeringsverbod hebben zodat ze het niet met bakken uit kunnen geven en dat een personeelslid extra inhuren een dusdanige verplichting met zich meebrengt dat dat vaak niet te verantwoorden is? Het klinkt zo makkelijk, er is geld dus de klassen kunnen verkleind worden, maar in de praktijk is het nog best lastig.

skik

tsjor
skik

Maar heeft het dan zin om om meer geld te vragen? Tsjor

skik
Tsjor

"Maar heeft het dan zin om om meer geld te vragen?"

Aan wie? Door wie? Ik snap je vraag niet.

skik

Yanea
Skik

Aan de regering, door 'de sector onderwijs'. Voor hogere lonen, kleinere klassen, meer ondersteunend personeel.

Juffie
Skik

Zoals je al gelezen hebt, ben ik op zich niet tegen het bestaan van besturen en zie ik het er ook wel van in. Tegelijkertijd kun je natuurlijk constateren dat de financiering beter kan. Er wordt echt wel een hoop geld verspild op bestuursbureau, jarenlange GMR-ervaring hebben me dat wel geleerd. Kennelijk is mijn kennis wat verouderd, maar ik vind het onbegrijpelijk welke taken besturen extra zijn gaan uitvoeren. Waarom zou renovatie van een overheidsgebouw een verantwoordelijkheid zijn van een bestuur, in plaats van de gemeente? Dan heb je dus in een middelgrote stad verschillende schoolbesturen die afdelingen huisvesting uit de grond hebben gestampt. Juist dat onderdeel moet je toch de verantwoordelijkheid laten zijn van de gemeente? Nogmaals, laat de geldstromen naar de afzonderlijke scholen vloeien die dan op hun beurt diensten centraal inkopen. Dan kunnen de besturen hun nuttige taken gewoon blijven uitvoeren en zullen de overbodige zaken vanzelf verdwijnen. Sinds de lumpsumfinanciering zijn scholen steeds meer aan besturen gaan afdragen en zijn er grote verschillen tussen afdrachtspercentages per schoolbestuur ontstaan. Dat moet toch te denken geven...

Daarnaast is er op schoolniveau natuurlijk ook nog wel wat winst te behalen, maar aangezien de bestuursbureaus in mijn omgeving gegroeid zijn in tijden van bezuiniging, is er op de scholen al een grote (en soms te grote) slag gemaakt.

skik
Juffie

De schoolbesturen zijn sinds 2015 voor zowel het binnen- als het buitenonderhoud verantwoordelijk. In de meeste gemeenten wat onze scholen zien doen de besturen ook zelf de nieuwbouw, renovaties en uitbreidingen. Dan kan jij het onnodig vinden dat er afdelingen huisvesting zijn, maar dan heb je geen reeel beeld van de situatie.

skik

tsjor
Skik

Dan zal het extra geld ook weer opgaan aan allerlei kosten, zonder dat het leidt tot kleinere groepen, meer salaris, minder arbeidsdruk of wat dan ook. Of een gedegen onderzoek naar de oorzaken van het ziekteverzuim en beleid ter voorkoming daarvan.

Tsjor

Juffie
Skik

Dat is het, ik heb geen reëel beeld. Want voordat jouw bestuur onnodige taken naar zich toetrok (hier doet de gemeente de huisvesting trouwens nog gewoon zelf), stortten de schoolgebouwen in jouw gemeente vast massaal in en het zal er met allemaal extra afdelingen huisvesting op de bestuursbureaus ook wel een stuk goedkoper op geworden zijn. Echt, laat de wethouder gewoon zijn werk doen.

Los van huisvesting: op de kern wordt maar niet ingegaan. Als alle schoolbesturen in Nederland alleen maar broodnodige taken uitvoeren, hoe komt het dan dat de afdrachtpercentages zo verschillen? En waarom zijn die percentages landelijk toegenomen? Dat laatste betekent namelijk wel degelijk dat de verhouding geld primair proces - overhead veranderd is ten koste van het primair proces. Wat is er op tegen het geld weer naar de scholen te laten gaan? Nu zorgen de besturen eerst voor hun eigen bekostiging, dan is het primaire proces pas aan de beurt. Dat vindt ik echt de omgekeerde wereld.

Dees
Huisvesting

Huisvesting is ook zo'n ding, wordt ook totaal.niet gekeken naar de toekomst. Wij kregen 3 nieuwbouwwijken in de omgeving van de school, waarvan 1 in een andere stad maar onze school is de dichtsbijzijnde school.

2 jaar terug is onze school opgeleverd en vorig jaar zijn er alweer dependances in noodgebouwen neergezet dit schooljaar moest de boel al verbouwd worden om verder uit te breiden. En binnen 3 jaar gaat een andere school in hetzelfde gebouw er toch maar uit ivm ruimtegebrek.

Het plein is overigens nog steeds een grote brede stoep zonder enige speelvoorzieningen.

skik
Doorcentralisatie

"Waarom zou renovatie van een overheidsgebouw een verantwoordelijkheid zijn van een bestuur, in plaats van de gemeente? Dan heb je dus in een middelgrote stad verschillende schoolbesturen die afdelingen huisvesting uit de grond hebben gestampt. Juist dat onderdeel moet je toch de verantwoordelijkheid laten zijn van de gemeente?"

Waarom dat zo zou zijn? Omdat dat bepaald is in de WPO. Daar kan je het mee oneens zijn of het onhandig vinden, maar het is een feit. Al jaren. Hier kan je je inlezen: https://www.poraad.nl/files/themas/huisvesting/brochure_doordecentralisa.... De gemeente is weliswaar financieel verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting (ze moeten de kosten er voor dragen) maar doen in de meeste gevallen de nieuwbouw, uitbreiding of renovatie niet zelf. Dat doen de schoolbesturen, die schieten het bedrag voor en kunnen na afloop een verantwoording indienen om de kosten vergoed te krijgen.

skik

skik
Tsjor

Als vuistregel kan je aanhouden dat zo'n 85% van de totale financiering opgaat aan salarissen en 15% aan de rest. In groeigebieden besteden sommige besturen het geld dat voor personeel bestemd is (maar wat er niet is vanwege de krapte op de arbeidsmarkt) en dus over blijft, te besteden aan andere manieren om de werkdruk te verlagen en het lerarentekort op te vangen. Door schuifwanden tussen lokalen te maken zodat je klassen kan samenvoegen en met behulp van een onderwijsassistent toch zo adequaat mogelijk les kan geven. Of door te investeren in ICT-oplossingen, nieuwe methodes of opleiding met hetzelfde doel. Het is dan niet dat ze dan geen docenten aannemen omdat ze hun geld liever aan andere zaken besteden maar dat er domweg geen docenten zijn. En dat snap ik dan wel weer als de beroepsgroep zo'n ontzettend slechte PR voor zichzelf doet door continu te uiten dat het zo'n ontzettend zwaar beroep is en dat het zo slecht betaald wordt.

skik

Lente
Klopt niet helemaal Skik

De gemeente is financieel verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw, niet voor renovatie.
Het schoolbestuur is financieel verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie, en krijgt daarvoor de middelen van het rijk. De gemeente krijgt hier geen geld meer voor. Dat is de decentralisatie van de middelen.

Renovatie is een lastige want het is ook in het belang van de gemeente (minder snel nieuwbouw nodig) als de renovatie op tijd en goed uitgevoerd wordt. Men hoopt daar ooit nog uit te komen dat deze kosten gezamenlijk betaald worden.

Het stuk dat jij linkt gaat over doordecentralisatie. Dan zijn de schoolbesturen financieel verantwoordelijk voor alles op gebied van onderwijshuisvesting, ook nieuwbouw en uitbreiding. En dan schuiven de gelden voor de gemeente door naar de schoolbesturen.

tsjor
Of

' En dat snap ik dan wel weer als de beroepsgroep zo'n ontzettend slechte PR voor zichzelf doet door continu te uiten dat het zo'n ontzettend zwaar beroep is en dat het zo slecht betaald wordt. ' Of als er zoveel leerkrachten uitvallen omdat ze helemaal opgebrand zijn. Want dat stukje van het verhaal wil ik er graag in hebben.

Tsjor

Juffie
Harde cijfers

https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/waar-is-het-extra-geld-...

Tussen 2002 en 2012 zijn miljarden geïnvesteerd in het onderwijs. Het leerlingenaantal is in deze periode met 9% gestegen, het ondersteunend (dus niet-onderwijsgevend personeel) met 27%, het aantal leraren met 4%. Ook het geld dat expliciet bedoeld was voor (de stijging van) leraarsalarissen (dus ook het aannemen van onderwijsgevend personeel) is hier niet voor gebruikt. Integendeel, de leerling-leraar ratio is met 8,3% gestegen. Deze ontwikkeling heeft zich na 2012 voortgezet. Het ministerie heeft geen onderzoek gedaan en kan dus geen antwoord geven op de vraag waar al het geld gebleven is. Deze cijfers lijken me toch wel alles te zeggen. En op de volgende prangende vragen komt maar geen antwoord:

“Als alle schoolbesturen in Nederland alleen maar broodnodige taken uitvoeren, hoe komt het dan dat de afdrachtpercentages zo verschillen? En waarom zijn die percentages landelijk toegenomen? Dat laatste betekent namelijk wel degelijk dat de verhouding geld primair proces - overhead veranderd is ten koste van het primair proces. Wat is er op tegen het geld weer naar de scholen te laten gaan? Nu zorgen de besturen eerst voor hun eigen bekostiging, dan is het primaire proces pas aan de beurt. Dat vindt ik echt de omgekeerde wereld.”

Juffie
Werkdruk

Met bovenstaande cijfers kun je niet anders dan concluderen dat de werkdruk van docenten groter geworden is, ondanks alle investeringen om het tegendeel te bereiken. Erger nog, ministerie en bestuurders kunnen geen duidelijk antwoord op de vraag geven waar het (belasting!) geld gebleven is. Ook de investeringen voor hogere salarissen zijn in een put verdwenen: als je inflatie meeweegt, zijn de salarissen zelfs gedaald. Nogmaals: laat het geld bij de scholen binnenkomen en zorg voor transparantie.

Tamar
en

het geld voor passend onderwijs verdwijnt ook. Dat zou bij de scholen moeten binnenkomen en liever nog aan elk kind gebonden zijn. Dan kunnen ouders controleren waar het blijft, zoals vroeger bij het rugzakje. Nu weten ouders niet waar het geld blijft en als ze klagen verklaart de school een andere school "passend". Of ze klagen niet eens en het kind wordt zomaar afgeschoven.

Elizabeth
4 x 25 pubers?

Phryne Fisher heeft het over 4 x voor 25 pubers staan. Ik heb ook een werkdag van 7 lesuren (+ vergaderingen). Klassen van 25 leerlingen heb ik al heel lang niet meer gehad. De meeste klassen tellen 29 leerlingen, maar ik heb ook twee klassen van 32 leerlingen.

Yanea
uitslag onderzoek

https://nos.nl/artikel/2268817-jongeren-mijden-pabo-om-salaris-imago-en-...

'Veel scholieren en studenten weten niet dat je ook directeur kan worden'

Onderzoeker Mirjam Bahlmann van studieplatform Qompas weet blijkbaar niet dat je per school maar 1 directeur nodig hebt ...

Flavia
directeur met pabo?

ik denk dat ik liever een beleidsmatig opgeleid persoon zou aannemen op die functie: bedrijfs- of bestuurskunde.

Onderwijs geven en leiding geven zijn 2 heel verschillende dingen waar je verschillende capaciteiten voor moet hebben.

Pagina's