Home » Forum » Ouders en school » Wie helpt heb je voor aanvragen van vrijstelling lo verklaring van een arts

Wie helpt: heb je voor aanvragen van vrijstelling LO verklaring van een arts nodig (3e VMBO)

19 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
pind@
Wie helpt: heb je voor aanvragen van vrijstelling LO verklaring van een arts nodig (3e VMBO)

Hele lange titel maar daar zit wel meteen de vraag in: volgens de vmbo van mijn dochter heb je voor het aanvragen van een vrijstelling voor LO een verklaring van een arts nodig. Dochter zit in de 3e en "werkt dus aan het examendossier".
Zover ik kan zien, kan het bevoegd gezag van een school beslissen of een leerling hiervoor in aanmerking komt. Ik zie nergens dat de verklaring van een arts verplicht is.

Misschien heeft 1 van jullie dit ooit aan de hand gehad of kan ik er iemand beter googlen.

AnneJ
De Monitor

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28#Paragraaf3

Dit is de wettekst.

Hier geciteerd bij De Monitor.
"Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder a kan slechts worden gedaan, indien bij de kennisgeving een verklaring van een door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de jongere als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven, aangewezen arts - niet zijnde de behandelende arts - of van een door hen aangewezen academisch gevormde of daarmede bij ministeriële regeling gelijkgestelde pedagoog of psycholoog is overgelegd, waaruit blijkt, dat deze de jongere niet geschikt achten om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden."

Valt mij trouwens op dat in de wettekst niet iedere arts aangewezen is daarvoor. Gek genoeg, want dat had ik begrepen. In feite heeft de gemeente, met deze wettekst, volgens mij, toch de mogelijkheid om hier in te sturen, door het al dan niet benoemen van artsen die die vrijstelling mogen geven.

De Monitor heeft hier een aantal artikelen en uitzendingen over op dit moment.

Leerplichtambtenaren zouden liever zelf toestemming geven, maar die krijg je dan natuurlijk niet.

AnneJ
Jeugdarts

Bij mijn dochter is de, indertijd tijdelijke, vrijstelling verleend door de jeugdarts.

Lusithania
Hier

Mijn dochter heeft op twee verschillende scholen vrijstelling voor LO gehad. Daar is geen doktersbriefje aan te pas gekomen. Er was wel sprake van een chronische ziekte.
Ook bij de bovenbouw van de havo (andere school) was er geen briefje nodig. Aangezien het cijfer van LO meetelt in het combinatiecijfer moest er wel een opdracht tegenover staan. Dat werd helpen bij de Open Dag, en met een mooi cijfer afgesloten.
Wat ik heb begrepen is dat er vanuit school wel een onderbouwing moet zijn naar de inspectie.

AnneJ
Oeps

LO, had ik even gemist.

M Lavell
Jeugdarts

‘Zover ik kan zien, kan het bevoegd gezag van een school beslissen of een leerling hiervoor in aanmerking komt. Ik zie nergens dat de verklaring van een arts verplicht is.“
Dat klopt ongeveer. En zo mag het bevoegd gezag beslissen dat er een verklaring van een arts nodig is.
Omdat de eigen arts geen excuusbriefjes geeft, ben je automatisch aangewezen op de jeugdarts, schoolarts, GGD arts of hoe deze ook maar mag heten in jullie gemeente.
Maak een afspraak.

Teuntje
Behalve die

schoolarts e.d. kun je misschien ook wel terecht bij een andere (huis)arts zolang die maar niet jouw huisarts is.

Lente
Is het zo dat alle huisartsen en specialisten geen verklaring

geven?

M Lavell, jij suggereert dat. Maar is dat ook een algemene afspraak tussen huisartsen en specialisten?

AnneJ
Weigeringsbriefje

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm

`Waarom mag uw arts geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Alleen door een onafhankelijke arts
Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).

Wat is de reden hiervoor?
Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is.`

Overigens beoordeel jij als ouder of je kind te ziek is om naar school te gaan. Wat de consequenties ook zijn. Ook bij LO.

Dat is overigens ook niet altijd zo. De huisarts van mijn dochter heeft op verzoek wel een paragraaf ingevuld bij een aanvraag aan DUO voor kwijtschelding van schoolgeld. Nadat dochter gestopt was met de MBO opleiding.

Lente
Dank!

Nu snap ik het.
Wel een gedoe bij 'simpele' verklaringen.

Vroegen schreef mijn huisarts een simpel briefje met de tekst: Deze patiënt is bij bekend bekend met een knieprobleem...... Of zoiets. De precieze tekst weet ik niet meer. Maar het was wel afdoende.

Temet
verklaringen en afschrift dossier

Ik heb beroepshalve te maken met het probleem van de eigen arts die geen verklaring af mag/wil/kan geven. Soms vraag ik de betrokkene dan om een afschrift van zijn/haar dossier op te vragen. Dat kan de behandelend arts niet weigeren. Daar staat de diagnose in.

Als een diagnose op zichzelf genoeg is voor een vrijstelling zou een afschrift van het dossier dus ook voldoende kunnen zijn. Maar of dat zo is, is de vraag. Een diagnose op zichzelf zegt niet altijd voldoende over de beperkingen die uit de aandoening voortvloeien (de ene diabeet heeft amper ergens last van, de andere heeft ernstige oog- of voetproblemen, om maar eens wat te noemen).

Maar Pinda, je zou dus kunnen overleggen of een officieel stuk van de dokter waaruit de diagnose blijkt ook voldoende is, dan volstaat het om een afschrift van het medisch dossier te vragen. Dat mag niet worden geweigerd, en ik heb begrepen dat er sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving ook geen kosten meer voor in rekening zouden mogen worden gebracht.

Groeten,

Temet

pind@
Bedankt allen

Aanstaande donderdag heb ik een afspraak op school en zullen we ook één en ander bespreken.
Goed om te weten waar ik nu sta en wat ik moet regelen.

Sophia
Hier ook!

Kind heeft wekelijks therapie vanwege depressie en aanverwante zaken. Ik probeer dat te regelen op moment dat ik niet hoef te werken (in de bijna 2 jaar dat het speelt heb ik al heel wat uren vrij genomen om kind uit bed en op school te krijgen, mee te gaan naar dokters en therapeuten, de rek is er daar ook een keer uit) en dat kind geen belangrijke examenvakken mist. Maar het lukt natuurlijk niet om het allemaal na schooltijd te plannen.

Ggz-organisatie werkt goed mee en nu heeft kind zo’n beetje een vast moment in de week waarop de therapie is. Tijdens lo. School wil ook best vrijstelling geven, maar wil voor de examencommissie nu wel graag een verklaring van de ggz-instelling over de noodzaak van de therapie en het moment ervan. Wij maken de voorzet en hopen dat zij die op officieel briefpapier afdrukken met handtekening van de jeugdpsychiater.

Temet
Sophia

"graag een verklaring van de ggz-instelling over de noodzaak van de therapie en het moment ervan. "

Dat ze iets over het moment op papier willen hebben kan ik snappen, maar een verklaring over de noodzaak? Denken ze dat therapie (of welke soort medische behandeling dan ook) ook wel eens wordt gegeven voor de lol ofzo? En al zou er therapie worden gegeven die niet noodzakelijk is, zou de GGZ dat dan toegeven? Beetje onzin, eigenlijk.

Groeten,

Temet

Jarita
Hier ook

Een dochter die vanwege psychische klachten een aangepast rooster krijgt. Schoool werkt enorm mee. Maar vraagt wel om een verklaring van de arts.
Begrijp ik het nu goed dat daarin de diagnose moet staan?
GGz heeft een verklaring geschreven met beschrijving van klachten en symptomen. DSM wordt aangehaald met mogelijke diagnose. Veel meer informatie dank ik zou willen meedelen. We hebben deze brief niet ingeleverd. Ik vind het bezwaarlijk om te vragen of ze opnieuw wat willen schrijven - maar dat moet toch maar vrees ik.

Is een beschrijving van klachten en dan de noodzakelijke aanpassing niet voldoende?

Bijv: Vanwege toenemende psychische klachten het afgelopen jaar waaronder extreme vermoeidheid en somberheid tgv onder andere verhoogde prikkelgevoeligheid is het van belang dat xxx een rooster krijgt waarmee rekening gehouden wordt met haar verminderde belastbaarheid.

zoiets?

pind@
Gisteren gesprek gehad op school

De vrijstellingsaanvraag kan ook worden gedaan door de huisarts. En eventueel door de coach van dochter.

Tot die tijd, elke les een briefje mee.

M Lavell
Geen diagnoses

"Begrijp ik het nu goed dat daarin de diagnose moet staan?"
Nee.
School hoeft niks met diagnoses.
"Is een beschrijving van klachten en dan de noodzakelijke aanpassing niet voldoende?"
Dat is zelfs teveel.
School mag alleen maar buitenkant informatie krijgen.
Dus wel dat er klachten zijn, maar niet welke

De tekst wordt dan Vanwege toenemende klachten het afgelopen jaar is het van belang dat xxx een rooster krijgt waarmee rekening gehouden wordt met haar verminderde belastbaarheid.

Hoogachtend,
dr Die Het Weten Kan

Meer is niet nodig.

Temet
Dat is de keerzijde

Ik was wat dat betreft wat te kort door de bocht met mijn idee dat je een afschrift van het dossier kan vragen in die gevallen waarin de diagnose voldoende is om een vrijstelling te krijgen. Dat is natuurlijk alleen maar het overwegen waard in die gevallen waarin je het geen probleem vindt dat school die diagnose weet (misschien weet de school het zelfs al). Als je het niet goed vindt dat school die diagnose weet, dan is het verhaal van Miriam van belang.

Groeten,

Temet

pind@
Hier is het gelukt

Twee door mij opgestelde brieven zijn door de coach van onze dochter en door de huisarts ondertekend en ze heeft nu vrijstelling gekregen voor LO.

Alleen moet ik dat nog wel definitief op papier krijgen......