Werk, Recht en Geld Werk, Recht en Geld

Werk, Recht en Geld

P

P

24-02-2011 om 08:54

Artikel 7:635 lid 4

Artikel 635
1.
In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer aanspraak op vakantie over het tijdvak, gedurende hetwelk hij geen recht heeft op in geld vastgesteld loon, omdat:
a. hij, anders dan voor oefening en opleiding, als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst;
b. hij vakantie als bedoeld in artikel 641 lid 3 geniet;
c. hij, met toestemming van de werkgever, deelneemt aan een bijeenkomst die wordt georganiseerd door een vakvereniging waarvan hij lid is;
d. hij, anders dan ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de leden 2 tot en met 4, tegen zijn wil niet in staat is om de overeengekomen arbeid te verrichten;
e. hij verlof als bedoeld in artikel 643 geniet;
f. hij verlof als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg geniet.
2.
In afwijking van artikel 634 verwerft de vrouwelijke werknemer die wegens zwangerschap of bevalling niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak dat zij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.
3.
In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer die wegens adoptieverlof of verlof voor het opnemen van een pleegkind niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak dat hij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.
4.
In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer die de bedongen arbeid niet verricht wegens ziekte, ongeacht of hij aanspraak heeft op loon, aanspraak op vakantie over het tijdvak van de laatste zes maanden waarin de arbeid niet werd verricht, met dien verstande dat tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan een maand opvolgen. De werknemer die de bedongen arbeid slechts voor een gedeelte van de overeengekomen arbeidsduur niet verricht wegens ziekte, verwerft slechts aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij gedurende de volledige arbeidsduur arbeid zou hebben verricht. Indien de ziekte door opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven, verwerft de werknemer evenmin aanspraak op vakantie. De werknemer heeft evenmin aanspraak op vakantie voor de tijd gedurende welke hij door zijn toedoen zijn genezing belemmert of vertraagt , hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever of voor een door de werkgever met toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, niet verricht dan wel hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften en getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten.

Sancy

Sancy

24-02-2011 om 09:16

Uren waarbij óók vakantiegeld wordt opgebouwd zijn die uren waarbij een medewerker ziek is, onafhankelijk van het feit of hij loon ontvangt. Duurt de ziekte langer dan zes maanden, dan wordt er slechts recht op vakantie opgebouwd over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Is de medewerker na de ziekte korter dan een maand hersteld, waarna hij weer ziek wordt, dan heeft dit geen invloed op de datum vanaf wanneer de termijn van 6 maanden wordt berekend. De medewerker die geen recht heeft op het doorbetalen van loon, bouwt ook geen recht op vakantie op, bijvoorbeeld niet als hij opzettelijk ziek is of zonder goede grond verzuimt.
Verrichtte een medewerker zijn werk slechts over een gedeelte van de overeengekomen arbeidsduur wegens ziekte, dan vindt de opbouw van het recht op vakantie alleen plaats over het gedeelte waarover het werk wel verricht wordt (art 635-3 BW).
Van voorgaande kan in beperkte zin afgeweken worden, als het gaat om medewerkers die meer vakantierechten opbouwen dan het wettelijke minimum en dit schriftelijk overeengekomen wordt. Zo kan er overeengekomen worden dat zij deze extra vakantierechten niet of minder opbouwen in bovenstaande omstandigheden. Zij dienen wel recht op het wettelijke minimum opbouw van vakantierechten te behouden in die situaties.
http://www.arbeidsrechter.nl/

Monet

Monet

24-02-2011 om 09:24

Inderdaad

Sancy was me net even voor, ik had exact hetzelfde stuk tekst geknipt om hier te plakken.

Monet

Monet

24-02-2011 om 09:53

In alle gevallen wordt alleen gekeken naar het laatste half jaar ziekteverzuim (geheel of gedeeltelijk). De rest van het ziekteverzuim wordt niet meegenomen, daarover bouw je niets op.

Monet

Monet

24-02-2011 om 09:58

Nog even

Je zegt: Ik heb dus totaal geen inzicht hoe ze het berekenen want ik krijg al geen vakantieuren over die 16 uur berekend en dat klopt al niet.

In heel veel gevallen wordt op extra gewerkte uren een toeslag van 13% gegeven waarmee onder andere het recht op opbouw van vakantie-uren over deze gewerkte uren wordt afgekocht.

Monet

Monet

24-02-2011 om 10:20

Aanvulling

Je schreef dat je 100% vervangend werk deed, maar was je toen ook 100% hersteld gemeld, of deed je aangepast werk terwijl je ziekgemeld stond? Want dat maakt natuurlijk nogal een verschil.

Monet

Monet

24-02-2011 om 14:09

Was je tijdens het vervangende werk ziekgemeld? Of was je (deels) hersteld gemeld?
In beide gevallen zegt de wet dat je geen verlof opbouwt, pas als je 100% hersteld gemeld bent wordt er over het laatste halve jaar van het ziekzijn (geheel of gedeeltelijk maakt niets uit) verlof toegekend. Over de periode daarvoor waarin je (geheel of gedeeltelijk) ziek gemeld stond, vervallen alle verlofrechten.

En ja, als je gedeeltelijk ziek bent moet je volledig vakantiedagen opnemen alsof je gewoon volledig werkt. Helaas, mooier is het niet.
Echter, als je volledig ziek bent, dan mag je op vakantie gaan zonder dat het je vakantiedagen kost.

Monet

Monet

24-02-2011 om 15:03

Oke, jij zegt: Ik ben uiteindelijk iets meer dan 13 maanden ziek geweest waarvan ik een heel groot deel vervangend werk heb gedaan (en het kan niet anders dan dat je dan 100% ziek bent) en de laatste 2,5 maand ben ik gaan opbouwen en heb steeds een beetje meer mijn eigen werk gedaan maar volgens mij was ik dan nog steeds 100% ziek

Je kunt zeker (deels) hersteld gemeld zijn als je vervangend werk doet,je werkt, ook al is het ander werk dan dat je normaal verricht. Ik ben er dus niet zeker van dat je nooit deels hersteld gemeld geweest bent.
Ook is het heel normaal om je deels hersteld te melden als je aan het opbouwen bent in je eigen werk. Elke paar uur dat je meer werkt is het hersteldpercentage weer hoger.
Deze gegevens kan/moet jouw werkgever je verstrekken, zodat je inzage hebt in hoe zij een en ander administratief hebben geregeld.

Dan zeg je: Overigens heb ik er geen probleem mee dat ik vakantiedagen moest opnemen maar wel dat ik dus geen vakantiedagenopbouw had over de eerste 7 mnd terwijl ik daarvan een heel groot deel gewoon werk verzet heb en vrij moest nemen als ik eens een dag niet kon.
HIer is dus niets aan te veranderen, zo is de wet, daar zul je je bij moeten neerleggen. Zie ook wat ik hier eerder over tikte.

Sascha2

Sascha2

24-02-2011 om 21:29

Klopt volgens mij niet bayle

Juist als je op therapeutische basis werkt, ben je 100% arbeidsongeschikt. Dan bouw je wel verlof op, over de afgelopen zes maanden. Werk je niet arbeidstherapeutisch maar steeds een beetje meer, met daarbij een steeds meer hersteldmelding, dan bouw je alleen over de hersteldgemelde uren verlof op. Althams, zo lees ik lid 4.

Monet

Monet

25-02-2011 om 15:30

Oke

dan heb je dus in die tijd ten onrechte vakantiedagen op moeten nemen op de dagen waarover je schreef. Je krijgt dan dus alleen opbouw van vakantiedagen over de laatste 6 maanden, en dan gebaseerd op de uren die je op contract hebt. Over alle andere maanden van ziekte vervalt je recht op opbouw van vakantiedagen.

NaShA

NaShA

25-02-2011 om 22:43

Monet, dat is maar de vraag

of het onredelijk is dat de werkgever de vakantiedagen afschrijft:
http://www.intermediair.nl/artikel/ziekte-verlof-en-vakantie/12178/vakantie-tijdens-ziekte.html
Voorzover ik weet heeft onze CAO daar ook een bepaling over dat deze dagen gewoon afgeschreven worden, ook al ben je ziek

Monet

Monet

26-02-2011 om 04:58

Nasha

Met jouw link kom ik bij een artikel terecht uit 2002? Daarnaast is het in dat artikel een vraag, er wordt nergens gezegd dat er een bepaalde regeling geldt voor iedereen in deze situatie.
Het kan zijn dat er in de CAO iets over opgenomen is, dan is dat natuurlijk bindend, maar P kennende weet ze heel goed wat er in haar CAO staat.

NaShA

NaShA

26-02-2011 om 10:51

Klopt monet

er is inderdaad geen wettelijke regeling voor, maar kán dus in een CAO staan. P zal dat even na moeten kijken...

Tinus_p

Tinus_p

26-02-2011 om 13:14

Heu

Is er niet laatst een rechtszaak geweest, dat dit artikel oneerlijk was, omdat het mensen die deels ziek zijn, onredelijk benadeelt??

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.