Home » Opinie » Pleidooi voor brede brugklas

Pleidooi voor brede brugklas

Door:

Laura de Adelhart Toorop en Gijsbert Werner

Laura de Adelhart Toorop en Gijsbert Werner (Nationale DenkTank 2015) pleiten voor gemengde oftewel 'brede' brugklassen, waardoor de definitieve schoolkeuze langer uitgesteld kan worden.

Je weet het op het moment dat je kind geboren wordt: op zijn of haar 12e gaat het naar de middelbare school, net zoals je dat zelf deed, en je ouders ook. Daar worden kinderen al snel van elkaar gescheiden in vmbo, havo en vwo.

Nederland is hierin anders dan veel andere landen. In de meeste andere landen worden kinderen pas rond hun 15e op een definitief niveau ingedeeld. Daarvóór zitten zij samen in de klas; denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse middle school (die vooraf gaat aan de mediageniekere high school).

Meer tijd om je plek te vinden

Nederlandse kinderen worden eerder van elkaar gescheiden, maar kunnen van oudsher kiezen tussen een 'smalle' brugklas, waar ze met één niveau bij elkaar zitten, of voor een 'brede' brugklas, waar ze met ten minste twee niveaus bij elkaar zitten.

De laatste jaren verdwijnen er echter steeds meer brede brugklassen en worden er steeds meer scholen opgericht die zich puur op één niveau richten. Dat zijn de zogenaamde 'categorale scholen', waaronder de categorale gymnasia. Dat is jammer, want een latere definitieve niveauselectie is voor veel kinderen beter. Zo krijgen ze namelijk meer tijd hun plek te vinden voor ze op één niveau vastgelegd worden.

Ouders willen smalle brugklassen

Een belangrijke oorzaak voor de afname van brede brugklassen is dat ouders graag willen dat hun kind in een smalle brugklas zit. "Brede brugklas? Oké, maar niet voor mijn kinderen", denken veel ouders (Trouw, 21 oktober 2015)

Onder ouders heerst sterk het idee dat brede brugklassen negatief zijn voor hun kinderen, onder andere wanneer ze makkelijk kunnen leren. Ouders menen dat het voor deze kinderen beter zou zijn om in een rustigere, 'smalle' brugklas te zitten.

Niet nadelig voor snelle leerders

Maar klopt dat eigenlijk wel? Zijn brede brugklassen echt nadelig voor kinderen die sneller leren? Hier is onderzoek naar gedaan (zoals: Hanushek en Woßmann (2006) en Horn (2013)) en daaruit blijkt dat sterkere leerlingen gemiddeld genomen geen last hebben van een gemengde (dus brede) brugklas.

Maar er is meer. Zulke onderzoeken richten zich uitsluitend op 'leren' in de klassieke zin van het woord. De onderzoekers onderzochten of leerlingen gemiddeld hogere of lagere cijfers haalden in een brede brugklas. Dit is echter niet het enige wat kinderen leren op school. Een grootschalig onderzoek dat kortgeleden uitkwam, wierp een heel nieuw licht op deze zaak. Hieruit bleek dat kinderen in een brede brugklas veel beter scoorden op burgerschap dan kinderen in een smalle brugklas. (Zie: Van de Werfhorst, Elffers & Karsten (2015).)

Burgerschap

Burgerschap houdt onder andere in: kunnen omgaan met verschillen tussen mensen, en deelnemen aan clubs, verkiezingen en verenigingen.

Deze vaardigheden – ook wel twenty first century skills genoemd – worden steeds belangrijker in een veranderende samenleving. Toekomstige werkgevers willen dat hun werknemers een idee hebben van de wereld om hen heen, dat ze met veel verschillende typen mensen kunnen omgaan, en dat ze betrokken zijn bij de samenleving.

Conclusie

Daarom is het goed voor heel veel kinderen om hun middelbare schoolcarrière te beginnen in een brede brugklas. Achterstandsleerlingen krijgen meer tijd hun niveau te vinden en presteren beter. Alle kinderen krijgen de kans zich tot actievere en mondiger burgers te ontwikkelen.

Laura de Adelhart Toorop en Gijsbert Werner

zijn jongeren die deelnemen aan de Nationale DenkTank 2015. Zij houden zich bezig met hoe het leren van de toekomst eruit moet gaan zien.

Naschrift: 

Opinies weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de redactie. Juist in dit geval is dat belangrijk om te vermelden, omdat wij een belangrijk risico zien in de brede brugklas, dat hier nog niet besproken werd. Namelijk dat er een scherpe(re) tweedeling in de maatschappij kan ontstaan, tussen arm en rijk.

Die tweedeling is er natuurlijk al, maar kan nog sterker worden. Het ligt voor de hand dat kapitaalkrachtige ouders met makkelijk lerende kinderen zullen vluchten naar categorale scholen en privé-scholen. Zoals nu al gebeurt. Maar wat alleen nog maar verder aangewakkerd zal worden met zo'n brede brugklas.

Ten tweede: wat nu wordt aangeprezen als de brede brugklas, bestond jaren gelden al, onder de naam 'Middenschool' (alle kinderen bij elkaar van hun 12e tot hun 15e). Die Middenschool is er nooit gekomen. De vraag is waarom het nu wél zou lukken. (De VVD stemde onlangs ook tegen het behoud van de bestaande (beetje) brede brugklassen. Een meerderheid van de Tweede Kamer was voor, dus staatssecretaris Sander Dekker zal de motie wel uit moeten voeren, maar nóg breder, dat gaat natuurlijk nooit lukken.)

En tenslotte: hadden we in 2007 niet een parlementaire enquête waarvan de conclusie was dat we nou eens even op moeten houden met al die vernieuwingen, en dat het onderwijs vooral gebaat is bij een beetje rust in de tent?

Overigens zijn we natuurlijk ontzettend blij met jongeren zoals Laura en Gijsbert, die zo enthousiast en actief nadenken over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Daarom publiceerden we met liefde hun opinie.

Redactie Ouders Online

Reacties

Onderzoek OCW zegt wat anders

Onderzoek OCW zegt wat anders, namelijk dat een gemengde brugklas slecht is voor slimme kinderen.
Het GION concludeert dat leerlingen in een homogene vwo-klas 10 procent meer kans hadden om na zes jaar hun diploma te halen dan leerlingen in een gemengde havo/vwo-klas. Voor leerlingen die in het tweede en derde jaar ook nog in een gemende klas zaten, is het verschil groter: respectievelijk 16 procent en 32 procent.

Zie http://www.vosabb.nl/lange-brugklas-vermindert-kans-op-succes-vwoers/

Ik denk dat het belangrijk is

Ik denk dat het belangrijk is voor ouders dat er iets te kiezen valt zodat ouders die brugklas kunnen kiezen die zij het best vinden passen. Zo kan het advies in groep 8 tegenvallen en volgens de ouders niet passend zijn, een brede brugklas biedt dan nieuwe kansen.

Alleen lijken de meeste scholen tegenwoordig eenheidsworst te worden. Ze kopiëren elkaar i.p.v. de diversiteit en keuzemogelijkheid te vergroten.

Toevallig is er in mijn regio nog maar 1 school met een brede brugklas en laat die nou ook eens als enige in de regio een begaafdheidsprofielschool zijn.

Het zit helemaal niet in de

Het zit helemaal niet in de vorm van de scholen (breed of niet) maar in de hekken die scholen zelf plaatsen. Dat havo/vwo klassen minder vaak vwo diploma's opleveren komt omdat scholen zich met die gemengde klassen vooral de kans geven om naar beneden te verwijzen.
Bij homogene vwo klassen komt dat naar beneden verwijzen minder vaak voor want daar valt het wel op in het inspectierapport.
Het probleem zit in het feit dat scholen die mogelijkheid hebben en ook nog op basis van subjectieve zelf geformuleerde criteria. Zo krijg je van een leerling met het grootste gemak een evenknie te vinden is op een niveau hoger, of lager, of zelfs in het speciaal onderwijs.
Het Nederlandse onderwijs is willekeurig en segregeert. Leerlingen kunnen aan hun prestaties geen rechten ontlenen. Ze hebben geen mogelijkheid een second opinion te halen. Ze zijn volledig afhankelijk van wat ze gegund wordt naar criteria die per school verschillen.
Sorteren gebeurt tegenwoordig al op de basisschool waar het persoonlijk ontwikkelingsplan al in de kleuterklas begint en waar leren wordt gemeten in gelijkmatige stapjes, alsof het om groeischijven gaat en de verslaglegging ervan net zo betrouwbaar en voorspellend is als een röntgenfoto.
De wet helpt hier niet mee, die wil dat scholen van leerlingen die niet zo makkelijk meekomen een uitstroomperspectief vaststellen. Een voorspelling dus waar dit kind terecht zal komen; vbo, mavo, havo, vwo.
Dat de basisschool in beginsel een brede school is, helpt deze kinderen niet aan een beter perspectief dan dat wat ze waard gevonden worden.
Wat er wel moet gebeuren?
Rechtsbescherming voor leerlingen. Recht op proberen, een second opinion, recht op herkansen, etc.

Wat betref het naschrift: de

Wat betref het naschrift: de 'vlucht' naar categorale scholen is dus schuldig aan de groter wordende kloof, niet de brede brugklas zelf. Dáár wordt die kloof juist verkleind, doordat kinderen uit lagere milieus meer kansen krijgen. Dus is dat een goed argument?

Overigens zijn ouders ook tegen brede brugklassen uit racistische overwegingen maar dat zullen ze nooit zeggen.

Wij hebben de grootse kloof van alle westerse landen. Landen waar later wordt geselecteerd hebben over het algemeen een kleinere kloof tussen arm en rijk en gemiddeld betere resultaten. Zie Finland, maar ook Canada.

Ik heb zelf gymnasium gedaan

Ik heb zelf gymnasium gedaan en kan me in die tijd (ik zat denk ik in de 2e?) herinneren dat er over de Middenschool gesproken werd. Daar zou je volgens mij nog drie jaar op de middelbare school in een gemengde klas zitten met dezelfde niveaus als op de lagere school. Ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd een nachtmerrie had omdat ik droomde dat ik nog jaren in zo'n gemengde Middenschoolklas zat. Na 6 jaar vervelend op de lagere school was ik erg blij dat ik naar het gymnasium kon.

En Ella schrijft: "Overigens zijn ouders ook tegen brede brugklassen uit racistische overwegingen maar dat zullen ze nooit zeggen." Misschien zijn er ouders die er om die reden tegen zijn. Dat speelt misschien meer in grote steden. Daarbuiten (ik woon niet in een grote stad en kinderen gaan ook niet in een grote stad naar school) kan ik het me veel minder voorstellen.
Ik was inderdaad tegen brede brugklassen voor mijn kinderen, maar niet om die reden. Simpelweg omdat ik van mening was/ben dat ik kinderen had die op het VWO thuis hoorden en omdat ik bang was dat ze op een Havo/VWO klas meer risico liepen om naar 2 Havo ipv 2 VWO te gaan. Bij onze VO wordt nl. in Havo/VWO op Havo-niveau lesgegeven, en moet je gemiddeld iets van een 7,5 halen om door te mogen naar 2 VWO. Dat legt nogal een druk op kinderen die soms een 6-je scoren wel voldoende vinden.
Ben blij dat ze beide naar het gymnasium konden gaan. Zitten daar prima op hun plek.
Voor twijfelgevallen OF als de school geen aparte VWO-klassen heeft EN ook nog eens op VWO-niveau lesgeeft in zo'n Havo/VWO-klas, lijkt me zo'n gemengde klas wel oké. Zodat als je 6-jes haalt, je gewoon door kunt naar 2 VWO.

Ik heb nooit begrepen waarom

Ik heb nooit begrepen waarom ze in een havo/vwo klas op havo-niveau les geven. Wat ze wel vaak doen is lesgeven op VWOniveau maar met cijfers op Havoniveau, dan is het wel eenvoudiger om een 7,5 te halen. Ik vind zelfs dat je het geen havo/vwo klas mag noemen als je op havo-niveau les geeft, kinderen lopen dan een achterstand op op de VWO'ers. Tenslotte vind ik dat je best een havo/vwo klas mag maken maar dat je dan ook een vwo-klas moet maken. Probleem opgelost.

In VWO klassen zitten

In VWO klassen zitten kinderen met een puur VWO advies, in havo/VWO klassen zitten vaak veel kinderen met twijfeladvies of waarvan ouders en leerling toch hoger willen proberen als het daadwerkelijk advies. Logisch dus dat dat een ander percentage VWO diploma's oplevert.

Brede brugklas, voor vmbo en

Brede brugklas, voor vmbo en havo misschien maar kinderen die al 8 jaar basisschool hebben uitgezeten als het slimste kindje van de klas mogen van mij vanaf de brugklas onder gelijkgestemden verkeren.
Vergeet nooit hoe mijn dochter thuiskwam na 4 kennismakingsdagen in de brugklas. Mam wat fijn om met allemaal kinderen van hetzelfde niveau bij elkaar te zitten. Als ik nu wat vertel begrijpt iedereen mij, hoef ik het niet nog 3 keer uit te leggen.
Ze is nu niet meer de beste van de klas maar zit in de middenmoot maar voelt voor haar zoveel fijner dan op de2 basisschool. Met jongste moeten we nog groep 7 en 8 uitzitten en dan mag hij hopelijk ook naar een vwo brugklas.

Nee Dees. Zo helder is de

Nee Dees. Zo helder is de scheiding niet. Havo/vwo klassen ontstaan ook uit het aantal aanmeldingen: bij 3,5 havo klas en 3,5 vwo klas ontstaan 1 havo/vwo klas.
Half a twin "Mam wat fijn om met allemaal kinderen van hetzelfde niveau bij elkaar te zitten. Als ik nu wat vertel begrijpt iedereen mij, hoef ik het niet nog 3 keer uit te leggen."
Ik lees het met kromme tenen, maar er zit wel wat in. Mijn kinderen kregen steevast de opdracht van hun basisschool leerkrachten om hun werkstukken en presentaties en maar zelfs grapjes, zo te formuleren dat iedereen het in de klas zou kunnen begrijpen.
Dergelijke verzoeken zeggen natuurlijk meer over het Nederlandse onderwijs en hoe daar binnen door professionals over verschillen tussen leerlingen wordt gedacht én hoe dat wordt overgedragen op leerlingen, dan over de feitelijke noodzaak voor klasgenoten om telkens voor elkaar te bukken.
Dat bukken hoeft niet. Dat doe je voor je drie jarige zusje ook niet. En reken maar dat die meelacht als je een mop vertelt.

Dees, het onderzoek dat ik

Dees, het onderzoek dat ik hierboven aanhaal ging over kinderen met een ruime vwo-score op de eindcito. En die kinderen doen het daarna slechter in een dakpanklas dan in een vwo-klas, hoe langer de dakpanklas, hoe slechter het resultaat.
Dat zegt niets over het % diploma's aan het eind maar wel over het effect van een gemengde klas.

M Lavell Hoezo kromme tenen?

M Lavell Hoezo kromme tenen? Hier op de basisschool hebben kinderen die met kop en schouders boven het maaiveld uitsteken het gewoon zwaar. Dochter had 2 kinderen in de klas die op hetzelfde niveau functioneerden, moest in groepsopdrachten altijd de kar trekken en genoegen nemen met een minder resultaat dan ze zelf zou willen. Gelukkig waren er ook in die klas nog een paar kinderen die wel wilden maar echt niet hoger konden daar was wel mee samen te werken. Zoon echter loopt ook nog tegen het feit aan dat hij bij de 3 slimsten van de klas hoort en dat een groot deel van de klas gewoon niet hogerop wil, zich niet in wil zetten voor een beter resultaat.

Voor intelligente leerlingen hoop ik echt dat die brede brugklas er niet komt, het demotiveert.

Het zal voor sommige kinderen

Het zal voor sommige kinderen echt goed zijn om langer op 1 niveau te leren, maar voor sommige kinderen is het ook echt goed om wel die differentiatie te kunnen maken. Ik zie hierboven vooral ook reactie die zich richten op kinderen die beter kunnen leren maar je kunt ook kijken naar kinderen die minder makkelijk meekomen. Voor hen is de basisschool vaak een plek waar ze op hun tenen moeten lopen wat vaak ook weer leidt tot wangedrag en frustratie bij de betreffende kinderen.

Half a twin "Voor

Half a twin "Voor intelligente leerlingen hoop ik echt dat die brede brugklas er niet komt, het demotiveert."
In de Nederlandse onderwijscultuur wel. Dat ligt aan die onderwijscultuur. Niet aan de brede brugklas.
Waarom die kromme tenen? Ach, de selectiegrond is nogal subjectief. Een beetje griezelig vind ik zelf.
Dees "Voor hen is de basisschool vaak een plek waar ze op hun tenen moeten lopen wat vaak ook weer leidt tot wangedrag en frustratie bij de betreffende kinderen."
Dat is zo'n typisch Nederlandse gedachte. Het is precies die gedachte die maakt dat scholen liever voor de zekerheid naar beneden verwijzen en eigenlijk liever zo vroeg mogelijk al selecteren.

Er is een heel ander model

Er is een heel ander model mogelijk, namelijk een model waarbij je per vak ingedeeld wordt op niveau. Je kunt dus bijvoorbeeld wiskunde op vwo-niveau volgen, maar frans op vmbo-niveau. Op een grote school is dat mogelijk en kun je daardoor dus een diploma per vak halen op het niveau wat je per vak gehaald hebt. Het enige nadeel is dat het een cultuuromslag vereist, je hoeft niet meer alles op hetzelfde niveau te kunnen.

M Lavell, zo met je eens.

M Lavell, zo met je eens.
Zoon hier had helemaal geen moeite met het feit dat hij cognitief ver boven de klas uitstak.
Wel met het gegeven dat dat eigenlijk niet mocht, en al helemaal niet in die mate, hij vaak niet eens werd gezien en dat hij zich vooral heel erg moest aanpassen.
Dat verbeterde overigens absoluut niet in een vwo klas, sterker nog, toen liep hij pas echt vast.
Voor de kinderen die er echt boven uit steken op cognitief niveau is vwo sowieso niet passend dus niet de oplossing.

Dat is dus de kwestie: niet

Dat is dus de kwestie: niet zo goed zijn als de rest (op de tenen lopen) is zielig, of je wordt er vervelend van. Beter zijn dan de rest is onaardig.
In het Nederlandse onderwijsmodel mogen leerlingen zichzelf niet zijn.
Binnen Nederland bestaat wel ander onderwijs waar de brede school, alle niveaus door elkaar, van begin tot eind geen probleem is. Dat zijn de Internationale scholen die het Ibo-programma volgen.
Dat zijn wel dure scholen en bovendien zijn ze niet voor iedereen toegankelijk. Van sociale vermenging is geen sprake.

Halfatwin, mijn beide zonen

Halfatwin, mijn beide zonen waren ook gelukkig op het VO. De oudste in een havo/vwo klas en de jongste vmbo-basis met lwoo. Jij kunt wel fijn roepen dat ze vmbo en havo maar bij elkaar moeten gooien maar dan zouden mijn beide kinderen daar de dupe van zijn. Waarom die van mij wel en die van jou niet?

Vergat ik nog: beide waren

Vergat ik nog: beide waren blij met het VO, oudste omdat hij niet gepest werd, een leuke klas had, opnieuw alleen kon beginnen op een school en ze zijn slimheid accepteerden. Jongste omdat hij eindelijk eens niet de 'domste' van de klas was.

Half a twin: het feit dat

Half a twin: het feit dat jouw kinderen zich niet prettig voelden onder 'gewone kinderen' ligt misschien meer aan hun sociale vaardigheden dan aan hun intelligentieniveau. Mijn kind is ook slim (klas overgeslagen) maar ik herken het echt niet. Hij kan met iedereen overweg, slim en minder slim. Hij is niet eenkennig. Misschien moet je het in breder perspectief zien.

Maar sowieso denk ik dat het fijner is als er voor ouders en kinderen wat te kiezen is. De brede brugklas die er in onze tijd was, zie je nu nauwelijks meer. Je kunt op je vingers natellen dat er over 20 jaar een omgekeerde ontwikkeling plaats gaat vinden.

@Krullevaar, sterker nog: dat

@Krullevaar, sterker nog: dat wil de tweede kamer nu al!

file://file0001/bestusr1$/GalleAM/Mijn%20Documenten/Downloads/kamerbrief-over-eerste-inzichten-wet-eindtoetsing-po.pdf >> vers van de pers, en zie pagina 4:

"Tevens is er mogelijk een verband tussen het aantal enkelvoudige adviezen en de
trend dat het aantal breed samengestelde brugklassen afneemt.5 Bij de behandeling van de OCW-begroting 2016 is hierover een motie van het lid Grashoff c.s. aangenomen waarin de regering wordt verzocht om “voor 1 maart 2016 een plan van aanpak naar de Kamer te sturen waarbij vo-scholen worden gestimuleerd om brede brugklassen te behouden, onder meer door positieve
(financiële) prikkels”. Uw Kamer zal hierover uiterlijk 28 februari 2016 geïnformeerd worden."

gr Angela

@Krullevaar: sociale

@Krullevaar: sociale vaardigheden leer je als kind niet op een middagje. Net zoals het nogal onvriendelijk zou zijn om een mavo-kind steeds op VWO niveau af te rekenen, is het ook niet zo aardig om kinderen die wat minder goede sociale vaardigheden hebben, gewoon te laten verzuipen in klassen waar ze zich totaal niet thuis voelen.
Overigens lijkt het er wel op dat die sociale vaardigheden alleen belangrijk zijn om het zelf leuk te hebben, ik zie nooit terug dat ouders het belangrijk vinden dat hun eigen kinderen zorgen dat ook de wat eenzamere kinderen eens wat aandacht, een uitnodiging of een vriendelijk woord krijgen. Die moeten zich maar zien te redden. Ook scholen doen hier weinig aan, behalve het laffe "geen uitnodigingen op school uitdelen". Ja daag, alsof een kind niet merkt dat het noooit uitgenodigd wordt. Waarom dit soort dingen niet gewoon bespreken in de klas? Omdat we met zijn allen eigenlijk vinden dat kinderen die buiten de groep vallen, daar zelf debet aan zijn. Moeten ze maar betere "sociale vaardigheden" hebben.

Leren en je prettig voelen gaat echter allemaal een stuk makkelijker als je in een klas zit waar je niet meer de enige bent die wel eens een boek leest, niet van voetbal houdt, graag met Lego Mindstorms speelt of niks aan makeup vindt. Dan blijken er ineens veel meer kinderen "zo" te zijn, bien étonnés de se trouver ensemble. Met brede brugklassen blijven die kinderen eenlingen.
Wees eerlijk, welke volwassene voelt zich in elk willekeurig gezelschap thuis? Een gezelschap waar je met niemand wat gemeen hebt? En kinderen moeten zich daar dan maar in kunnen handhaven, de hele dag en week, en ook nog presteren ondertussen?

Ik heb ook nooit echt gemerkt

Ik heb ook nooit echt gemerkt bij mijn kinderen dat de basisschool zo'n afzien was. Ik herken dat beeld helemaal niet. Mijn kinderen hebben allemaal VWO of iets soortgelijks gedaan (of zitten daar nu op) dus op de basisschool behoorden ze vaak wel tot de betere leerlingen. Toch had ik nooit het idee dat ze daar niet pasten. Als er problemen waren had dat ook niet maken met niveau verschil maar meer met andere dingen. En ze hadden ook altijd meer dan genoeg sociale contacten. Sommige van die vriendjes gingen ook VWO doen, anderen kwamen terecht op het VMBO. Dat niveau verschil maakte voor de vriendschap niet uit. eerder gedeelde interesses. Dus mijn ene zoon had veel vriendjes die net als hij gek waren op voetballen en skaten en een andere zoon had vriendjes met wie hij eindeloos met de lego kon bouwen en pokemon kaarten kon bekijken.

Een paar van mijn kinderen zijn rechtstreeks naar het gymnasium gegaan en dat was prima maar ik merkte nooit dat het een opluchting was of zo, een van mijn zoons heeft brede verlengde brugklas gedaan van twee jaar (mavo/havo/vwo) en dat was ook prima.

Nu wonen we in een land waar ze tot hun 15de hetzelfde onderwijstype volgen. Wederom merk ik helemaal niet dat het verschil in niveau tussen de klasgenoten een probleem is

@Wendelmoed: ik snap sommige

@Wendelmoed: ik snap sommige kinderen sociaal vaardiger zijn dan anderen. Maar dat heeft niets met niveau te maken, maar met karakter. Er zijn zat VMBO'ers met zwakke sociale vaardigheden, dat is geen VWO dingetje. Ik ken juist veel VWO'ers die blaken van het zelfvertrouwen, maar die zullen ook onzekere klasgenoten hebben.

Aansluiting met andere kinderen heeft vooral met interesses te maken. Toevallig ken ik een VMBO jongen die heel goed is in Lego mindstorms, die zou prima met jouw VWO kind over dit onderwerp kunnen praten. Hem zelfs nog wat kunnen leren, schat ik zo in. :-) Mijn zoon maakt graag YouTube filmpjes met een SBO jongen hier uit de straat. Hij weet er veel van en zoon leert zo snel filmpjes editen. Andere interesses deelt hij weer met andere vrienden.

Mijn kind zit nu in groep 7 en de kans is groot dat hij naar het VWO gaat (klas overgeslagen). Sociaal sterk is hij niet, maar hij kan wel met iedereen goed overweg. In een grote groep verzuipt hij, want jong en toch ook een karakterdingetje (weinig zelfvertrouwen).

Mijn beeld van VWO'ers is denk ik anders dan dat van jou. Jij ziet sociaal onhandige pubers, terwijl ik ze vaak juist vlot en sociaal vaardig vind. Mijn zoon zal daar tegen dezelfde zwaktes aanlopen als op de basisschool.

Overigens denk ik als ouder wel aan alle kinderen: mijn kind viert binnenkort zijn verjaardag voor de hele klas. Iedereen is uitgenodigd!

Wendelmoed, juist door

Wendelmoed, juist door 'persoonlijkheidsprofielen' te koppelen aan schoolniveau help je mee aan het denken over leerlingen in hokjes.
Niet alleen jij doet dat maar scholen doen dit ook meer, hele profielen worden zelfs opgezet.
Dit werkt mi echt averechts.

Overigens ben ik als moeder van een populair en goed meedraaiend kind en een niet-zo-populair en goed meedraaiend kind altijd ook bezig geweest aandacht te geven aan hoe populair kind draait in de groep, juist ook tav de minder populaire kinderen.
Ik had alleen nooit veel grip en zicht op zaken, dat hoort echt op school thuis mi. Ben het met je eens dat scholen hierin te weinig doen. Zorgen voor een fijn klimaat in de klas doe je echter zeker niet door kinderen in hokjes te stoppen.

Wandelmoed:"Wees eerlijk,

Wandelmoed:"Wees eerlijk, welke volwassene voelt zich in elk willekeurig gezelschap thuis?"
Elke volwassene. Elke volwassene staat met willekeurig wie in de rij, zit zo in de wachtkamer, ligt naast elkaar geparkeerd in een ziekenhuisbed, werkt op hetzelfde kantoor of bedrijf, gaat naar hetzelfde bedrijfsuitje, woont in dezelfde straat of flat, gaat naar dezelfde kroeg of pizza-tent en naar dezelfde film.
Er is nergens een plek in de maatschappij waar mensen gesorteerd worden op de manier die in het onderwijs gewoon is; naar leeftijd, sociale afkomst en vermoedelijk (door de school beoordeeld) toekomstig verloop van de cognitieve ontwikkeling.
Sterker nog: dit soort onderscheid tussen mensen is in de echte wereld verboden. Regelrecht discriminatie. Het onderwijs komt ermee weg door de suggestie dat dit onderscheid zinnig is voor het leerproces.
Daarvan zijn geen bewijzen.
Het is in Nederland wel extra veilig om zo snel mogelijk op een plek te komen waar dat sorteren de school een nadeel oplevert, waardoor men zoveel mogelijk met de leerling door zet. Zie reactie 1.

Sorry M Lavell, maar dat vind

Sorry M Lavell, maar dat vind ik onzin. Op mijn werk heb ik collega's die een behoorlijk gelijkaardige achtergrond hebben, en bij sollicitaties wordt wel degelijk gekeken of iemand de juiste opleiding, talenten en persoonlijkheid heeft. Ik maak niet mee dat willekeurige mensen van de straat binnenwandelen en gezellig aan het bureau naast mij de hele dag gaan werken, in mijn functie en ik ineens in die van hen. Er zijn ongetwijfeld plekken waar dit wel zo is, maar dat zal niet het merendeel zijn.
Er komen geen kleuters binnen, geen bejaarden, hooguit een enkele gehandicapte maar dan toch alleen een met fysieke beperkingen. Mijn collegaś zijn allemaal gesorteerd op opleiding, leeftijd (tussen 18 en 67), afkomst (ze moeten een werkvergunning hebben) en werkhouding.

Daarnaast gaan mensen niet met volstrekt vreemden naar de bioscoop (ze zitten er hooguit naast, maar liever niet en gezellig wordt het zelden), eten alleen met hun eigen gezelschap aan tafel in het restaurant, en nodigen voor hun verjaardag geen volkomen vreemden uit.

Natuurlijk kun je vrienden hebben die iets heel anders doen qua werk, maar enige klik zal er toch zijn neem ik aan, zelfs in uw geval, of je moet wel heen ruimhartig zijn en dan moeten die vrienden dat ook zijn en dan is er toch iets gemeenschappelijks.

Volwassenen kunnen meestal prima hun omgeving kiezen waar ze het best bij passen en zich in kunnen ontplooien, en dat doen ze ook voortdurend waar ze maar kunnen. Maar kinderen zouden dat dus niet mogen "want je moet met iedereen overweg kunnen". Om de analogie nog even door te trekken: op het werk vervullen we ook niet willekeurig welke functie. Maar een kind moet jaren op een niet passend niveau leren "want je moet niet te vroeg sorteren".
Waarom vragen we het de kinderen zelf niet eens wat ze zouden willen? Tenslotte wordt er van hen het ideale samenleven geëist wat diezelfde volwassenen zelf niet willen doen (volg het nieuws, zou ik denken, en alleen al de 2e Kamer).

Lees verder