Ben jij eigenlijk voorbereid op het ouderschap en je baby? Dit kun je doen

20 oktober 2016 door Lotte Cats

Lunchpauze op de basisschool

Overblijven, hoe is dat eigenlijk geregeld? En moet je daarvoor betalen? Van tso tot continurooster.

De lunchpauze op school kan op verschillende manieren worden ingevuld. Sommige scholen hebben een tussenschoolse opvang, ook wel 'overblijven' of 'tso' (van: 'tussenschoolse opvang') genoemd. Kinderen kunnen dan naar huis om te eten, maar mogen tegen betaling ook op school blijven. Andere scholen hebben een continurooster. Kinderen blijven dan verplicht op school tijdens de lunchpauze.

Tussenschoolse opvang

Er is sprake van 'tussenschoolse opvang' (tso) als kinderen tussen de middag naar huis mogen om te lunchen, maar ervoor kiezen om op school blijven. Als ouders daarom vragen, is de basisschool verplicht om tussenschoolse opvang te regelen.

De regels voor tussenschoolse opvang zijn opgenomen in de Wet op het primair onderwijs. De school moet voor een veilige ruimte zorgen waar kinderen kunnen eten en ontspannen, en de school blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven.

Overblijfaanpak

Elke school met tussenschoolse opvang moet een 'overblijfaanpak' vaststellen. In de overblijfaanpak staat bijvoorbeeld wie er toezicht houdt, hoeveel medewerkers er zijn ten opzichte van het aantal kinderen, en wat de gedragsregels zijn.

De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten het eens zijn met deze aanpak. Maar ook ouders moeten worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid rondom overblijven. De regels die de school hanteert voor overblijven staan in de schoolgids van de school.

Het toezicht

Het toezicht kan op verschillende manieren worden georganiseerd:

  • door vrijwilligers (ouders of andere vrijwilligers)
  • door leerkrachten (maar dit behoort niet tot de normale taak van leerkrachten)
  • door externen, bijvoorbeeld leidsters van naschoolse opvang of kinderopvang

Een combinatie tussen bovenstaande overblijfkrachten is ook toegestaan.

Eisen aan de tso-medewerkers

Degenen die toezicht houden op de kinderen, moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • ten minste de helft van de overblijfkrachten moet een of meer van de volgende cursussen gevolgd hebben: een TSO-opleiding, overblijfcursus, pedagogische cursus of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO;
  • alle overblijfkrachten moeten een 'verklaring omtrent het gedrag' (VOG) overleggen wanneer ze met hun werkzaamheden beginnen. De verklaring omtrent het gedrag mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfkracht aangesteld wordt;
  • alle medewerkers moeten door de school worden verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid

Kosten

Ouders betalen de kosten voor de tussenschoolse opvang en - indien van toepassing - voor het eten. Ouders kunnen er ook voor kiezen met hun kind thuis te eten.

Hoeveel je moet betalen, hangt af van de manier waarop de tussenschoolse opvang georganiseerd is. Een professionele organisatie kost natuurlijk meer dan vrijwilligers.

De school bepaalt hoeveel ouders moeten betalen voor de tussenschoolse opvang, maar de medezeggenschapsraad moet instemmen met dit bedrag.

Continurooster

Als een school een continurooster heeft, moeten alle leerlingen tijdens de pauze op school blijven. De lunchpauze is dan onderdeel van de schooldag.

De school blijft de gehele dag verantwoordelijk voor de leerlingen en de 'overblijf' wordt geregeld door het onderwijspersoneel.

Ouders zijn niet verplicht om een overblijfbijdrage te betalen.

Meer informatie: zie het continurooster.