Algemeen Ouderschap Algemeen Ouderschap

Algemeen Ouderschap

Lees ook op

Jeugdzorg 3

https://www.linkedin.com/pulse/psychiaters-en-psychologen-vertik-het-om-de-troep-van-van-hintum/

Malou van Hintum:

"Problemen hebben altijd een context. Een kind maakt onderdeel uit van een gezin, zit op school, woont in een buurt, speelt met andere kinderen, heeft hobby’s of zit op sport. Gezinnen, buurten, scholen en sportverenigingen maken onderdeel uit van een wijk, een stad, een provincie. Allemaal samen maken we deel uit van Nederland, een maatschappij waarin de ongelijkheid toeneemt en de lasten en lusten steeds schever worden verdeeld. Politiek en maatschappij hebben er een handje van om de problemen die dat veroorzaakt, op psychiaters en psychologen af schuiven."

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/497743-stand-nl-het-minimumloon-moet-fors-omhoog

Mensen een fatsoenlijk inkomen geven voor werk kan een hoop problemen in het gezin voorkomen en verhelpen.

Pas toen ik ging studeren kreeg ik in de gaten dat het in de gezondheidszorg usance is om een patient met een gezondheidsprobleem te behandelen als een eenling zonder context.
Zelfs in mijn gezin gedroegen gezondheidswerkers en jeugdbeschermers zich alsof ik geen context had van werk/hobbies/gezin/contacten en familie.
Het is best begrijpelijk want je kunt er ook teveel bij halen, maar net zoals je in de GGZ ook altijd oog moet hebben voor zintuigelijke problemen als gehoor/zicht en andere mogelijke lichamelijke problemen heb je ook zicht nodig op het weefsel van contacten en het leven van je patient.


AnneJ

AnneJ

17-04-2019 om 00:20 Topicstarter

Woensdag 17 april

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00601

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Usual suspects. Vanaf 10.00 uur Live Debat vanuit de Troelstrazaal.

Het bij de oprichting ontstane conflict tussen ouderorganisaties die hun subsidie verloren aan de door de overheid aangestuurde organisatie Ouders&Onderwijs, blijft pijnlijk in het beeld liggen. Ondanks alle goede bedoelingen. Je kunt er niet omheen.

https://www.rd.nl/vandaag/politiek/gedoe-over-geld-onder-ouderorganisaties-in-het-onderwijs-1.1560620

"Volgende week woensdag staat er een debat gepland met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over de ouderbetrokkenheid. De bewindsman lijkt niet voornemens om grote veranderingen aan te brengen in de structuur en geldstromen. De christelijke partijen zouden wel graag zien dat de ouderorganisaties met leden meer invloed en subsidie krijgen."

AnneJ

AnneJ

17-04-2019 om 16:58 Topicstarter

Hugo de Jonge geeft geen krimp

https://twitter.com/AnjaMekenkamp/status/1118466235128274945

Live twitterverslag van Katinka Slump

"@KatinkaSlump

Ik constateer een begripsverwarring. De minister ziet ouderbetrokkenheid als onderdeel bij de uitvoering van het beleid school.
De Tweede Kamer ziet ouderbetrokkenheid als zeggenschap als onderdeel ouderrecht opvoeding. Dat zou beter passen bij de partij van de minister."

De commissie van kamerleden haalde er alles uit om de minister te bewegen richting leerrecht en rechten voor ouders maar Hugo de Jonge geeft geen krimp.

Daar is hij nou eenmaal voor aangesteld bij de vorming van de coalitie. Voorspelbaar gezien zijn trackrecord in Rotterdam.

AnneJ

AnneJ

18-04-2019 om 19:07 Topicstarter

Ouders als quantité négligeable

https://drive.google.com/file/d/13fQBebJZECYpEcMaaDBrUnPYbVqsJulx/view

`‘Veilig Thuis schiet door met melden mishandeling’`

Dagblad De Gelderlander sprak met de BVIKZ en ouders uit de doelgroep van de zorg voor kinderen met complexe problematiek over de vele onterechte meldingen en de stress die dat veroorzaakt in een gezin dat al veel te verstouwen krijgt.

https://www.vertrouwensartsen.nl/nieuws/reactie-bestuur-op-publicatie-in-de-gelderlander-6-april-2019

`Concluderend stellen wij dat, afgezien van de ongetwijfeld goede intenties van de BVIKZ, de aard van hun bemoeienis bij deze casuïstiek er toe leidt dat onze primair op zorg gerichte samenwerking tussen kind, ouders en Veilig Thuis regelmatig moeizaam of niet tot stand komt.`

Veilig Thuis, of zoals ze nu zijn gaan heten ´Samen Veilig´, nog steeds alleen veilig achter de voordeur en niet in scholen en instellingen, is niet gesteld op de ouderbetrokkenheid van de BVIKZ. Betrokken ouders zitten alleen maar het ´veiligheidswerk´ in de weg.

https://www.nvk.nl/Nieuws/articleType/ArticleView/articleId/2236/Reactie-op-publicatie-in-De-Gelderlander

En dan nu ook nog de reactie van de vereniging voor Kinderartsen
`Maar kinderartsen moeten er zijn voor de kinderen die steun verdienen en daarvoor is een veilige meldingsomgeving van het grootste belang. De NVK zal er dan ook alles aan doen wat in haar vermogen ligt om zo’n veilige omgeving te waarborgen en ondersteunt in dat kader ook de reactie die de Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK) vorige week plaatste naar aanleiding van het artikel in De Gelderlander.`

Veilig voor de Kinderartsen, niet voor kinderen en gezinnen.

Ouders zijn een quantité négligeable als het het redden van kinderen gaat.

Dat je maar goed doorhebt waar je mee te maken hebt als het gaat om Kinderartsen en ´Vertrouwensartsen´. Ze zijn er niet om je gezin heel te houden.

AnneJ

AnneJ

18-04-2019 om 19:13 Topicstarter

Vaccinatie beter vergoeden

Ondertussen doet de BVIKZ haar goede werk en komt op voor kinderen en gezinnen waar het toch al roeien is met de riemen die je hebt. Kan dat met iets minder hindernissen voor zieke kinderen en hun ouders door de overheid en de zorgverzekeraars.

``Meer
Als antwoord op @BVIKZ2 @RensRaemakers
Zojuist heeft de VVD Mw Hayke Veldman vragen gesteld in het AO medische preventie over het door ons aangekaarte struikelpunt dat kinderen die door ziekte separaat gevaccineerd worden, deze dienen te betalen, omdat deze niet in het basispakket vergoed wordt. Sts zal dit uitzoeken``

En niet alleen kinderen met complexe problematiek. Ieder kind kan te grieperig of te koortsig zijn om verantwoord te kunnen vaccineren. Uitstel leidt tot het zelf betalen van de vaccinatie.

AnneJ

AnneJ

22-04-2019 om 11:44 Topicstarter

Buiten de wet

https://drive.google.com/file/d/1RnzsCTQlm9MRb8a47XouDngpR0fBsbgH/view?ts=5cbacd4e

De Gelderlander heeft een serie over 'Samen Veilig'. Deze keer de jurist mw.mr. C.M.D. de Waele.

Zolang we volhouden dat jeugdbescherming nou eenmaal noodzakelijkerwijs buiten de wet staat, houden we dit.

AnneJ

Wat een sterk artikel!

Je hebt vaak iets gelatens over je, zo van, het zal binnenkort wel niet veranderen..
Maar vind je niet dat er de laatste tijd wel steeds meer professioneel protest komt?

Onder hulpverleners die worden geinstrueerd door Jeugdbescherming zit vaak nog teveel angst denk ik om tegen hen in te gaan.

Ik vroeg eens iemand die in de ambulante zorg werkte, ken je dat, dat iemand een verhaal heeft, wat bij voorbaat al door de toehoorder in een hoek wordt geplaatst, waardoor het altijd zijn geloofwaardigheid zal verliezen?
Ze hoefde niet snel na te denken, maar zei dat ze gelijk moest aan de situatie dat ze bij een gesprek was van iemand van Veilig Thuis met een moeder die vertelde waarom zij vond dat de kinderen niet uit huis geplaatst zouden moeten worden. Dat was natuurlijk logisch dat die moeder dat niet wilde, daarom kon haar verhaal zo terzijde geschoven worden. Het was niet duidelijk, wat mijn gesprekspartner er nou zelf van vond.
Er is waarschijnlijk onder meer hulpverleners een te hoge drempel om kritisch naar Veilig Thuis te kijken.

Titia

Titia

22-04-2019 om 12:14

Waarheidsvinding

AnneJ, misschien heb ik niet gezien, en ik kan t ook niet terugvinden maar is er onlangs niet in de eerste of tweede kamer unaniem gestemd dat VT voortaan aan waarheidsvinding moet doen? Weet jij daar iets van?

AnneJ

AnneJ

22-04-2019 om 13:25 Topicstarter

Ja dank je Titia

Het punt is dat er nog steeds 'gelogen' wordt, dwz meningen in plaats van feiten in de rapporten komen. Dat zou kunnen verbeteren als er ook een officier van justitie mee zou gaan doen die de rapporten zou beoordelen op feitelijkheid (c.q. waarheid).
Maar om ondoorgrondelijke redenen is dat nog niet ingevoerd.
Want dat is ook afgesproken.
Nou ja, ik zal een keer het rapport van de 2e kamer opzoeken, want het staat er allemaal wel.
Maar dan nog is het een verdienmodel met een tunnelvisie die teveel rechten heeft om het leven van kinderen en gezinnen ernstig overhoop te halen.
Met als rechtvaardiging die gezinnen waar het werkelijk nodig is dat er toezicht en uithuisplaatsing is vanwege ernstige verwaarlozing, bedreiging en mishandeling.
Ze hebben blijkbaar geen criterium om het verschil te maken waar ze echt nodig zijn.

AnneJ

AnneJ

22-04-2019 om 17:59 Topicstarter

Motie Norbert Klein mbt onderzoeksrechter aangenomen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z03260&did=2017D06668

Ik moet me vergist hebben. De motie die aangenomen is luidt als volgt:

"Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2016–2017
31 839 Jeugdzorg
Nr. 568 MOTIE VAN HET LID KLEIN
Voorgesteld 23 februari 2017

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat waarheidsvinding op grond van de Jeugdwet de basis vormt voor de beschikkingen over uithuisplaatsingen; overwegende dat de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen verplicht zijn in een rapportage de feiten naar waarheid aan te voeren; overwegende dat er geen effectieve toetsing plaatsvindt of de feiten in een rapportage inderdaad naar waarheid zijn;
overwegende dat in het komend najaar een evaluatie zal verschijnen over de praktijk van waarheidsvinding; verzoekt de regering, bij deze evaluatie ook de mogelijkheid voor het inzetten van een onafhankelijke onderzoeksrechter te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag.
Klein
kst-31839-568
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 839, nr. 568"

Niks onderzoeksrechter bij een rechtzitting maar alleen bij de evaluatie van de performance van jeugdzorg in het najaar van 2017. En van 'waarheidsvinding', liever gezegd het stoppen van de leugenachtige dossiers die feiten en meningen zonder onderbouwing, met een vooropgesteld doel, voorleggen aan de kinderrechter, is nog steeds geen sprake.

Lijkt prima, stelt niets voor. Allemaal voor de buhne.

AnneJ

AnneJ

23-04-2019 om 21:11 Topicstarter

Gemeente onderzoekt SAVE / Samen Veilig

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1907654/

Nou hoop ik dat de gemeente onderzoekers weet aan te trekken die de juiste vragen stellen en de situatie op de inmiddels bekende criteria weet te screenen.

"HONDERDEN KLACHTEN
De afgelopen twee jaar zwelt de kritiek op SAVE en Veilig Thuis aan. Bij RTV Utrecht meldden zich honderden gezinnen met klachten. Die klachten spitsen zich toe op een gebrek aan waarheidsvinding bij de organisatie, een enorm verloop in personeel en rapporten die niet deugen. Daarnaast doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek naar mogelijke ongewenste zwijgcontracten bij het bedrijf. Ook mederwerkers van het bedrijf liggen onder vuur, ze zouden foute diagnoses stellen.

"Dit onderzoek is nodig in het belang van de ouders en de gemeente, maar ook in het belang van SAVE Veilig Thuis zelf""
Wim Stam - ChristenUnie SGP

Het bedrijf zelf heeft niet het idee dat ze veel fout doen. Alleen in de communicatie gaat er iets mis, aldus woordvoerder Harriët Koelewijn van Samen Veilig"

AnneJ

AnneJ

28-04-2019 om 12:38 Topicstarter

Dankjewel Martien

Bedankt, ik had het nog niet gezien.

Hopelijk komt er een link anders zal ik het toch moeten bestellen.

https://www.stichtingkog.info/media/091_Jeugdzorg_jungle_BW_3_incl_opm_MdJ.pdf

Aan een kant denk je: laat duizend bloemen bloeien, maar ik vraag me toch af waarom men zich niet aansluit bij een Stichting KOG, of bij de BVIKZ.

En natuurlijk ook SOS Jeugdzorg waar Ranada van Kralingen bij aangesloten is.

Het blijft een wondere wereld die vermenging van zorg en justitie bij gezinnen maar of dit boek de doorbraak gaat betekenen lijkt me niet, maar wie weet.

mirreke

mirreke

28-04-2019 om 14:32

Ik merk wel

dat er steeds meer tegengeluiden komen.
Nog maar kort geleden werd je verguisd als je het waagde op het internet te schrijven dat valse meldingen bij VT veel plaatsvinden, en dat dat een schandaal is.
Nu zijn er steeds meer publicaties over, steeds meer ouders die zich roeren, steeds meer organisaties die hiertegen protesteren, advocaten die uit de school klappen enzovoorts...

Ook de oppositie pakt het op.

AnneJ

AnneJ

28-04-2019 om 15:17 Topicstarter

En de media

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/waarom-meer-jeugd-achter-hoge-hekken.9596426.lynkx

Je hoopt ook dat de media er steeds meer greep op krijgt. Mijn tenen krommen als ik een artikel lees dat er meer kinderen opgenomen worden in JeugdzorgPlus, het alternatief voor het opsluiten van kinderen in jeugdgevangenissen, en dat ze daar 'behandeld' worden. Ze worden nog steeds opgesloten en de hulpverlening is van een incidentele kwaliteit en meestal is het nog steeds gewoon 'opsluiten' want hulpverlening is het niet. Alsof de eerste de beste jeugdbeschermer of jeugdhulpverlener meer opvoedingsvaardigheden heeft dan de gemiddelde ouder. In organisaties die, vanwege bezuinigingen, reorganisaties, fusies, aanbestedingsprocedures, zorgcowboys en bureaucratie meer met zichzelf bezig zijn dan met goede zorg voor hun clienten.
De jeugd ggz is daarin ook niet heilig, maar daar wordt tenminste nog gewerkt volgens professionele protocollen en waarborgen. En de bijbehorende opleidingen.
En in de media wordt daarin vaak ook onvoldoende onderscheid gemaakt, tussen 'jeugdzorg', met een aantal beproefde ondersteuningsmodellen als ambulante begeleiding of zorg voor zwerfjongeren of tienerzwangerschappen, 'jeugdbescherming' en de jeugd-ggz. Met daarbij het onderscheid tussen 'vrijwillige' en 'gedwongen' hulpverlening.
Het hele justitiele apparaat daarachter, aangezwengeld door meldcodes en protocollen bij politie, onderwijs en zorg, blijft grotendeels onzichtbaar.

En dan pleit men weer voor meer geld, de bodemloze put, die niet zorgt dat de geboden hulp ook werkelijk effectiever wordt. Uiteraard ook doordat een aantal zaken als armoede en schulden, rechtshulpverlening, steeds meer impact hebben op een deel van de gezinnen.

Doenja

Doenja

28-04-2019 om 15:25

Zo maar wat ik tegenkwam

Onlangs kwam ik op sociale media de naam tegen van de VT medwerkster die aan onze case werd gekoppeld jaren geleden. Niet dat het wat oplostte, en uiteindelijk zijn al mijn zorgen bewaardheid ondanks dat die VT medwerkster zei dat dat nooit ging gebeuren.
Ik wist dat deze VT medwerkster daar niet meer werkzaam was. En op sociale media vond ik wat ze nu deed. Ze was een eigen bedrijf begonnen. Multi level marketing. Van allerlei poedertjes en shakes waar je fit van werd. Je kunt je voorstellen dat ik zeer verbaasd was. En teleurgesteld in de verstandelijke vermogens van deze mevrouw. Tegelijkertijd begreep ik exact hoe mijn zaak zo fout heeft kunnen lopen. Gebrek aan kennis. Dat kwam er bij mij op.

AnneJ

AnneJ

02-05-2019 om 18:50 Topicstarter

Jeugdzorg eist meer geld

https://nos.nl/artikel/2282985-jeugdzorg-eist-750-miljoen-om-wachtlijsten-terug-te-dringen.html

Aan de foto kun je zien hoe dat leeft. Jeugdzorg en Jeugdbescherming.
Ik stel voor dat de 450 miljoen gebruikt wordt om de jeugd ggz weer onder te brengen bij de AWBZ en de zorgverzekeraars.

Dat de jeugdbescherming een gemaximeerd budget krijgt en dat er meer geoormerkte financiele ruimte gegeven wordt aan de hulpverlenende tak van jeugdzorg in de vorm van ambulante begeleiding, tienermoeders, dakloze jongeren en andere concrete hulp.

Het is zaak om de perverse geldstromen om te buigen naar minder advizeurs en koppelaars en roddelaars naar hulp waar gezinnen echt mee geholpen zijn.

AnneJ

AnneJ

12-05-2019 om 21:15 Topicstarter

Terug in de tijd - kinderbescherming in Japan

https://www.reuters.com/article/us-japan-child-abuse/japan-beefs-up-child-welfare-measures-after-soul-crushing-abuse-death-idUSKBN1KA0ZC

Japan wordt, net als hier in Nederland geconfronteerd met het ontstellende verhaal van het overlijden van een kind door mishandeling, door de ouders.

Aan het verhaal kun je zien dat hier de kinderbeschermers, die al betrokken waren, steken lieten vallen.

"When her family lived in Kagawa prefecture, Yua was taken into protection twice in quick succession during the period from late 2016 to mid-2017, after showing signs of physical abuse.

Last July, authorities released her under supervision, including regular observation by her doctor, who, in each of the following two months, alerted welfare workers to renewed signs of physical abuse, the head of the local authority told Reuters.

Yua had also said she did not want to go home, which experts called an immediate red flag.

“I want to know why the authorities didn’t take any action,” Yamada told politicians at a meeting last month. “How the words of the doctor, and Yua herself, could be taken so lightly is beyond comprehension.”"

Het antwoord van de overheid is:
"TOKYO (Reuters) - Japan is taking emergency steps to boost the number of child welfare workers by 60 percent within five years"

Net zoiets hier dus. Trek nog een blik kinderbeschermers open, terwijl het juist belangrijker is dat men in deze tak van bedrijf de deskundigheid en de verantwoordelijkheid verhoogt. En leert van de momenten waarop het blijkbaar fout gaat. Naast het feit dat je niet alles kunt voorkomen.

AnneJ

AnneJ

14-05-2019 om 16:30 Topicstarter

Moeders volgens de psychiatrie, een odeblog

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/ode-aan-moeders.htm?elementHolder=119544

"Volkomen ten onrechte komen moeders er in de psychiatrie vaak niet best van af. Onze cultuur is sinds Freud doordrongen van het idee dat psychische problematiek grotendeels is terug te voeren op de kindertijd. Inmiddels is wetenschappelijk duidelijk geworden dat dat niet klopt. Erfelijke factoren verklaren de helft of meer van de variatie en de rest komt door toeval en omgevingsfactoren, die grotendeels niets te maken hebben met de opvoeding. Maar dat inzicht dringt maar langzaam door."

AnneJ

AnneJ

15-05-2019 om 01:10 Topicstarter

Gooi jeugdhulp de school uit

https://pbs.twimg.com/media/D6cj6BdX4AAFWZs.jpg

Een ambtenaar krijgt zelf, met een hoogbegaafde dochter, te maken met het debacle van het Passend Onderwijs.

"Wat moet er gebeuren?
Er zijn plekken waar wel het verschil voor deze kinderen wordt gemaakt. Op De Nieuwe School in Panningen bijvoorbeeld, heeft de directeur alle hulpverleners de school uitgezet en zijn leraren zelf gaan kijken wat de kinderen nodig hebben. Er zit geen enkele leerling thuis. "

De Apeldoornse ambtenaar Remko Iedema heeft er maar eens een boek over geschreven: 'Baat het niet, dan schaadt het wel'

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190327_00098537/nieuweschool-wint-landelijke-onderwijsprijs

Het risico is natuurlijk wel dat alle ouders met kinderen zonder Passend Onderwijs zich nu gaan melden in Panningen zodat daar de zorgstructuur weer overbelast wordt.

Passend onderwijs melding

Hier ook weer eentje mbt passend onderwijs. School biedt geen passend onderwijs, kind ontwikkelt problemen, de schoolarts (!) raadt thuisblijven aan, school is het er niet mee eens en doet een melding bij Veilig Thuis:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/wen-long-8-moet-zes-uur-reizen-om-passend-onderwijs-te-krijgen/

Gewoon doen wat professionals zoals de schoolarts (!) je aanraden, is al reden voor een melding.

Uit het artikel:
> De consequenties van de melding zijn groot. "Zo'n melding en ook een dreigend proces-verbaal van Leerplicht zijn onverenigbaar met het wethouderschap. En je kunt niet goed voor je kind opkomen, zonder ook gezien te worden als wethouder. Die twee rollen kun je op gegeven moment niet tegelijkertijd vervullen." In januari maakt Van Knippenberg bekend op te stappen.

AnneJ

AnneJ

16-05-2019 om 14:15 Topicstarter

Ja, jammer

Jammer dat de man opstapt als wethouder. Er gaat niets boven persoonlijke ervaring met dit soort instanties als wethouder. Een wethouder zonder ervaring kan weer doen alsof zijn neus bloedt en het is nou eenmaal zo, zal wel aan de ouders liggen, moeten ze ook maar doen wat er gezegd wordt, zal ons niet gebeuren. En de schande van dit soort meldingen, er is onbegrip, onenigheid, een conflict, een gebrek aan mogelijkheden, blijft maar doorgaan. Iedere zogenaamde 'professional' die zo'n 'melding' doet moet zich doodschamen.

AnneJ

AnneJ

16-05-2019 om 14:32 Topicstarter

Renn4

https://www.renn4.nl/schoolweigering/

Scholen wordt ook juist geleerd om problemen met de schoolgang neer te leggen bij de leerplicht en de ouders. En het kind te straffen met beperkingen als het niet lukt om naar school te gaan.

Je zou liever zien dat school vaardigheden bijgebracht wordt om kinderen binnenboord te houden of via het sociale netwerk passend te plaatsen. En het eerste zou moeten zijn om met het kind te spreken wat er nu werkelijk het probleem is, alleen al om het kind te bevestigen dat het serieus genomen wordt.
Maar helaas wil men eerst een leerplichtmelding. Alsof de leerplicht een kind weer naar school gaat krijgen.

Nou schijnt het sommige kinderen aan te moedigen als je ze bedreigt, maar voor kinderen die om redenen niet naar school durven of kunnen, is dat een extra duw de verkeerde kant op. Heb je al een probleem, valt er ook een dreigende groep ouders en 'professionals' over je heen omdat je faalt. Jij verdient straf. Alsof dat de schoolgang gaat bevorderen?

AnneJ

AnneJ

16-05-2019 om 14:46 Topicstarter

Jeugdhulpverlening regio Amsterdam

https://www.ombudsmanmetropool.nl/Nieuws-Publicaties/article/1199/Onderzoek-Jeugdbescherming-2017-2018

Voor wie zich in het wespennest van de jeugd ggz, de jeugdzorg, of de jeugdarts begeeft in de regio Amsterdam, is dit een rapport van de klachten die mensen hebben over de daaropvolgende inzet van 'jeugdbescherming'.

Het is de gebruikelijke kritiek van roddel in de dossiers, gebrek aan correcte bejegening, gebrek aan passende hulp maar wel maatregelen waar je vervolgens niet of nauwelijks vanaf komt. Geen eigen regie meer, je kinderen kwijt. Kortom geen hulp maar justitie.

Dat je het maar weet.

https://www.parool.nl/nieuws/de-jeugdbescherming-heeft-vele-gezichten~bb580ac0/
""We zeggen: de samenwerking is vrijwillig, maar niet vrijblijvend," aldus Vlug. "We komen niet zomaar aan de deur." Die aanpak leidde tot een spectaculaire daling van het aantal rechtszaken in Amsterdam: van 5000 naar 1600.

Jeugdrechtadvocaat Michiel Hoppenbrouwers heeft er zijn bedenkingen bij. "Ik noem dat vrijwilligheid met het mes op de keel," zegt hij. "

AnneJ

AnneJ

17-05-2019 om 01:04 Topicstarter

Als je kind de moeheidsziekte heeft ME/CVS

https://www.me-cvsvereniging.nl/nieuws/me-cvs-en-meldingen-bij-veilig-thuis

Dan ben je kandidaat voor een onterechte melding met ernstige gevolgen.

"Ouders van kinderen met ME, CVS, QVS, Lyme, FMS krijgen nogal eens onterecht te horen dat zij zelf de ziekte van hun kind veroorzaken of in stand houden. Hulpverleners en scholen zijn verplicht hun zorgen te melden als zij er samen met ouders niet uit kunnen komen. Als ouders bijvoorbeeld aangeven dat opbouwen van het aantal uren op school niet haalbaar is, als zij hun kind geen CGT of GET willen laten volgen omdat het inspanningsintolerantie heeft, als zij hun kind geen revalidatie willen laten volgen, als zij hun kind laten behandelen door een arts waar de schoolarts geen hoge pet van op heeft.....

CGT en GET mogen dan wel niet worden afgedwongen volgens het advies van de Gezondheidsraad van maart 2019, maar de huidige richtlijn uit 2013, met daarbij de door de beroepsverenigingen van artsen gevoegde aanvullingen, bestaat nog steeds en wordt nog steeds gevolgd. "

AnneJ

AnneJ

21-05-2019 om 19:24 Topicstarter

Opleiding voor ouders met een kind met ondersteuningsvraag

https://mariskasoek.jimdofree.com/2019/05/20/welkom-bij-de-cursus-ouderschap-met-ondersteuningvragen/

"De kans dat u bij deze cursus bent aangemeld zou wel eens heel goed schoolverzuim kunnen zijn. U bevindt zich in het wetboek van strafrecht. Ik zie u schrikken. Uw kind en u in het strafrecht? Ja. Dus we gaan tempo draaien."

"Onderdelen van de cursus zijn:

* Onderwijsrecht, leerplichtwet, MAS, Variawet en maatwerk mogelijkheden.

* Jeugdwet

* Bestuursrecht ivm je termijnen en opschaal momenten

* Behoorlijk bestuur (wat mag je verwachten en bij uitblijven, waar kun je in het kader van behoorlijk bestuur om vragen)

* Strafrecht: proces verbaal en nu?

* AVG hoe zit het met onze privacy en hoe bewaak ik deze?

* Dossierbouw

* Project Management: Hoe voer ik regie en bewaak ik termijnen

* Drang en dwang bluffen versus gedwongen kader

* overige locaties/instellingen waar u hulp en steun kan vinden."

AnneJ

AnneJ

24-05-2019 om 19:37 Topicstarter

Ziek van school

https://twitter.com/RvdK_minjenv/status/1130367558161522688

En maar naar de ouders wijzen zonder wat voor probleem dan ook pedagogisch of didactisch, of gewoon praktisch, weten op te lossen dan met repressie of nutteloze en escalerende bemoeizorg. De weg weg van echt Passend Onderwijs.
Zelf had ik, vooraf, ook geen idee dat kinderen zo konden lijden onder een niet passende schoolomgeving waar ze niet begrepen werden en gepest, met hun autisme, dat ook al niet erkend werd op school.

De Kinderbescherming:
"Achter schoolverzuim gaat vaak ingewikkelde gezinsproblematiek schuil. De laatste jaren is door intensievere samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, het OM en de RvdK meer ingezet op vrijwillige hulpverlening."

"@yoka71
20 mei

Als antwoord op @RvdK_minjenv
Jullie vergeten het schoolverzuim dat veroorzaakt wordt door de schoolgang zelf. Gebrek aan passend onderwijs. Schoolverzuim gaat niet opgelost worden als je dat er niet in meeneemt...

@MirandaWissink
21 mei

Dat wil men niet horen. Dan zeg je iets over het systeem wat niet werkt en is er geen reden het kind te "fixen".

AnneJ

AnneJ

25-05-2019 om 15:29 Topicstarter

Ziek door de omgeving

https://www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/502174-giftige-matrassen-en-een-slapende-overheid

Neurologische problemen, zoals hoofdpijn, uitslag, toevallen en vermoeidheid, door een nieuw matras of schoenen die gifstoffen afgeven.

https://norayorukseven.wordpress.com/about/
Nora en zoon Khan krijgen uitslag door glaswolemissie uit een defecte’ suskast.

Toch handig om te beseffen dat, als de dokters er niet aan denken, dat jij er wel aan denkt en tijdig zelf actie onderneemt.

Uiteraard liefst voor de jeugdbescherming en de leerplicht er mee aan de haal gaan zoals bij Nora Yorukseven wiens zoon Khan nu al jaren uit huis geplaatst is zonder dat er ook maar enige beweging in de zaak zit om beiden weer te verenigen.

AnneJ

AnneJ

02-06-2019 om 16:13 Topicstarter

Dyslexiezorg in Follow The Money

https://tinyurl.com/FTMdyslexie

"Tegen FTM zegt Vernooy hoe absurd hij het vindt dat sommige scholen kinderen die de diagnose dyslexie hebben, tegenwoordig juist minder laten oefenen. ‘Terwijl ze juist méér moeten lezen en schrijven. Er helpt maar één ding: oefenen, oefenen, oefenen. En volhouden, want lezen is een vaardigheid die je langdurig moet onderhouden.’

In 2007 leverde Vernooy bewijs voor zijn stelling met een groot project op 45 scholen in Enschede. Het ging op die scholen zo ‘dramatisch slecht’ dat de gemeente wilde ingrijpen. ‘De leraren hadden allerlei verklaringen,’ vertelt Vernooy in Balans Magazine. ‘Het kwam door dyslexie of adhd, autisme en culturele achtergrond. Maar dat interesseerde me allemaal niet.’ Zijn team zette in op technisch lezen (letters aan klanken koppelen), en begrijpend lezen (betekenis aan woorden koppelen). Hij ging gestructureerd te werk, waarbij kinderen ‘niet zelfstandig hoefden aan te modderen’, maar meer bij de hand werden genomen. Het resultaat: bij de 10.000 leerlingen verdwenen dyslexie en laaggeletterdheid als sneeuw voor de zon. Liefst 98 procent van de leerlingen op deze scholen bereikte het gewenste leesniveau."

AnneJ

AnneJ

09-06-2019 om 16:26 Topicstarter

Ervaringen jeugdhulp en overlijden Noa Pothoven

https://tinyurl.com/yx8ly69s

"Hoe dan..? Als ze binnen de jeugdpsychiatrie niet meer weten wat ze met iemand aanmoeten, dan sturen ze je maar gewoon door naar de jeugdzorg. En één keer ben ik naar de gesloten jeugdzorg gestuurd omdat er een te lange wachttijd was voor de afdeling binnen de jeugdpsychiatrie waar ik wél opgenomen kon worden. Maar de crisisafdeling kon of wilde mij niet zo lang op hun crisisafdeling houden (geld?) en dus ben ik naar de jeugdzorg gestuurd.

En ik ben niet de enige bij wie dat gebeurd is. Ik heb een heleboel vriendinnen en kennissen waarbij ditzelfde is gebeurd. Ook meiden die totaal niet thuishoren in de jeugdzorg, maar daar toch terechtgekomen zijn.

Binnen de jeugdzorg (met uitzondering van één plek, laat ik dat wel even benoemen) ben ik nog meer kapot gemaakt dan dat ik al was. Maandenlang in de isoleercel gezet. Uitgescholden, door groepsleiders.

Groepsleiders die helemaal niets begrepen van mijn problematiek"

Reageer op dit bericht

Je moet je bericht bevestigen voor publicatie, je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.