Off-topic discussies Off-topic discussies

Off-topic discussies

Eerherstel voor Nico Tromp, huisarts te Tuitjehorn

https://tinyurl.com/y8uzet5p

"Na zijn dood zet Anneke Tromp de rechtszaak voort tegen de Inspectie die haar man had aangespannen vanwege zijn schorsing. Die verliest ze in beroep, maar hogerop, bij de Raad van State, wint ze in 2016: de inspectie had haar man niet op non-actief mogen stellen. In september 2018 volgt een schadevergoeding van 100 duizend euro (en 54 duizend euro advocaatskosten) - voor zover bekend de hoogste vergoeding voor reputatieschade die de inspectie ooit heeft uitgekeerd."

https://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/13/excuses-amc-aan-weduwe-huisarts-tuitjenhorn-a1428872

Het AMC heeft indertijd al excuus aangeboden.

"Het AMC heeft per mail excuses aangeboden aan de weduwe van de huisarts uit Tuitjenhorn die begin oktober zelfmoord pleegde. Het Amsterdamse ziekenhuis stelt in een e-mail aan haar dat het eerst met de arts had moeten praten voordat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werd ingeschakeld, dat bevestigt een woordvoerder aan persbureau Novum."

mirreke

mirreke

07-01-2019 om 20:24

Wat het verhaal extra indringend maakt

is dat de weduwe van Nico Tromp ik meen drie maanden na de zelfmoord van haar man ook een kind verloor, aan koolmonoxidevergiftiging...

Ik vond dat zo schokkend, zo triest. Die arme vrouw. Ze heeft nog een kind over, die in nu in Canada woont.

De vreselijke zaak van Nico Tromp lijkt in gang gezet door de overtrokken reactie van een stagiaire, een jonge arts met m.i. te weinig levenservaring om op een adequate manier om te gaan met zaken die haar eigen wereldbeeld op losse schroeven zetten, die niet spoorden of niet leken te sporen met wat zij had geleerd.

Schokkend, maar ook herkenbaar..

Jan

Jan

07-01-2019 om 22:39

Hele zure zaak

Maar ik hoop dat deze zaak anderen niet weerhoudt zaken te melden bij instanties alsdat nodig is.

rutiel

rutiel

08-01-2019 om 13:09

Zure zaak inderdaad

Fijn dat deze man postuum nog erkenning heeft gekregen, al is het maar op een procedurefout van de inspectie. Overigens vind ik dat de stagiaire goed gehandeld heeft. Ze heeft zaken gesignaleerd en haar zorgen geuit bij de instantie die daarover gaat. Wat ik me herinner was dat er ook signalen waren dat de euthanasie niet altijd zorgvuldig werd uitgevoerd. Iets met plastic zakken in de auto voor het geval de dosering niet voldoende was en de dood wat bespoedigd moest worden. Ik weet het niet precies meer en misschien haal ik zaken door elkaar, maar ik vind het wel jammer als door dit voorbeeld jonge mensen in het vak worden afgeschrikt om zaken waar ze hun twijfels bij hebben aan de kaak te stellen.

Jo Hanna

Jo Hanna

08-01-2019 om 13:11

Het is haar gegund

Die vrouw heeft het ongehoord voor haar kiezen gehad in het leven. Het is haar zeer gegund dat ze dit heeft weten te bereiken.

Toch is de zelfmoord van haar man niet één op één veroorzaakt door de fout, hoe ernstig ook. Een ander mens zou misschien de handschoen opgepakt hebben en dus uiteindelijk, levend en wel, eerherstel hebben gekregen. Dat hij zich zo slecht heeft gevoeld dat hij geen andere uitweg meer zag dan zelfmoord is intens tragisch, zeker omdat in verhalen in de media steeds zijn oprechte zorg voor zijn patiënten wordt benoemd. Ik heb in geen enkel verhaal twijfel aan zijn zuiverheid gelezen. Het is zo intens verdrietig dat hij zich niet heeft kunnen vasthouden aan zijn innerlijk weten.

En dat je als stagiair te weinig levenservaring hebt om bijzondere situaties te duiden is toch vanzelfsprekend. Daar is nou net het doel van stages. Het is het systeem waarbinnen iemand met weinig werk- en levenservaring (niet) wordt begeleid en bijgestuurd dat gefaald heeft. In mijn beleving is de stagiaire in zekere zin ook een slachtoffer. Die is niet geholpen in het helder krijgen en bijstellen van het vertekende beeld door ervaren begeleiders en moet levenslang met de gevolgen dealen. Ik zou niet willen ruilen.

Groet,
Jo Hanna

Fransien

Fransien

08-01-2019 om 13:13

Erg zure zaak

De stagiare kan verweten worden dat ze het niet direct met de huisarts besproken heeft, maar naar haar begeleider is gegaan.
De begeleider was hier echt fout. Diegene is naar de inspectie gegaan zonder eerst de zaak te verifieren of zelfs maar een poging te doen contact te leggen met de huisarts.
De inspectie had dit ook een stuk rustiger kunnen aanvliegen en heeft de publiciteit gezocht waardoor het echt geescaleerd is.

Ik ben blij dat er in ieder geval gedeeltelijk eerherstel is, al komt het te laat voor de hoofdpersoon zelf.

Geen plastic zakken Rutiel

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/lessen-leren-van-de-zaak-tuitjenhorn.htm

Er is sprake geweest van een uit de context gehaald verhaal over een pomp voor ballonnen. Een hypothetische anecdote tijdens een wat lacherige praktijkbijeenkomst. Dat werd vertaald naar het werkelijk op zoek gaan naar het pompje bij de inval door de politie. En zowaar werd er een pompje gevonden dat werkelijk nooit anders gebruikt werd dan voor het opblazen van ballonnen.

In dit bericht een mevrouw van de inspectie die laat zien hoe men zich vrijpleit. De opmerkingen daaronder en de reacties laten zien hoe dit in de beroepsgroep ervaren wordt met een aantal toelichtingen, onder andere over het inzetten van morfine.

Natuurlijk moet een stagiaire ook terecht kunnen bij haar begeleiders. Maar om dan argeloos met de inspectie gaan bellen om te overleggen is dan weer een stap te ver. Dan moet de inspectie er ook wat van vinden en dan loopt het al snel uit de hand.

Het AMC heeft hier de interne procedure aangescherpt. Zaken worden niet aangemeld bij de inspectie door begeleiders voordat deze bekend zijn bij de Raad van Bestuur, die de procedure bewaakt. Bovendien is het spreken met de betreffende arts overgeslagen en dat gaat niet meer gebeuren.

Er is meer commentaar. Waar het vooral over gaat is dat artsen zich niet per se nu veiliger voelen na dit vonnis en de afwikkeling van de casus.

En dat is tragisch.

Zelf heb ik zijdelings ook nog meegemaakt dat iemand euthanasie beloofd was bij longkanker (nooit gerookt) maar om procedurele en logistieke redenen uiteindelijk toch gestikt is. De begeleidende verpleegkundige meldde dit ook totaal onthutst.

"Tromp behandelde doorbraakpijn met 1000 mg morfine, een verviervoudiging van de dagdosering 250 mg, niet honderdvoudig. Geen "ongebruikelijk hoge hoeveelheid", de richtlijn schrijft op pagina 122 "patiënten met kanker en ernstige pijn (kunnen) soms duizenden milligrammen morfine per dag nodig hebben".

Tromp volgde bij "plotseling ondragelijk lijden" de KNMG-richtlijn (pagina 33 4.4.3) met Acute Sedatie dat "naar de mening van de arts de enige goede optie" was."

Overigens

Heeft de stagiaire haar bezwaren wel bij Nico Tromp gemeld maar ze kreeg bij hem geen gehoor. Daarop is ze naar haar begeleiders gegaan voor overleg.

Hetzelfde gebeurt natuurlijk als jan en alleman, en de verplichte politieman, bellen met Veilig Thuis. Voor je het weet wordt er een veel te grote broek aangetrokken en zaken nodeloos uitvergroot met ernstige tragische gevolgen voor de betrokkenen.

Geen onzin vertellen hoor

Je moet geen dingen door elkaar halen. Tromp heeft niet alsnog gelijk gekregen over zijn handelswijze. In tegendeel. Hij heeft zelf bevestigd dat hij zich teveel door het moment heeft laten leiden (zie verder). Wat hij gedaan heeft had niet zo gemogen.

Maar wat de Inspectie gedaan heeft op 2 oktober, dat mocht ook niet zo.

Het ongelijk van de Inspectie is vastgelegd in de uitspraak ECLI:NL:RVS2016:1502 (inderdaad, al in 2016 gedaan)

De conclusie van de rechtbank is feitelijk dat de Inspectie te laat was. De omstreden handeling van Tromp dateerde van 23 augustus, de Inspecteur nam pas op 2 oktober een besluit. Een besluit, zo meent de rechter, dat best verder uitstel had kunnen krijgen (er was al meer dan een maand verstreken). Daarmee voldoet het bevel dat is afgegeven op 2 oktober niet aan de wet en was het dus onrechtmatig

(Zie conclusie)

In de uitspraak zelf kun je lezen dat zelfs Tromp het ermee eens was dat hij overhaast de verkeerde medicijnen heeft gebruikt. Citaat: “ In dit verband is van belang dat in de zienswijze van 30 september 2013 is vermeld dat [overledene] inziet dat hij onverstandig heeft gehandeld en zich teveel heeft laten leiden door zijn primaire impuls om de patiënt zo snel mogelijk pijn- en benauwdheidsvrij te krijgen. In het licht van deze zienswijze kan niet staande worden gehouden dat, zoals in het besluit van 26 mei 2014 is gesteld, de reden van de handelwijze van [overledene] niet duidelijk was. In het verlengde daarvan heeft de inspecteur niet zonder nadere motivering kunnen oordelen dat niet kon worden uitgesloten dat de patiëntveiligheid bij volgende patiëntcontacten opnieuw in gevaar kon zijn, zodat hij geen andere mogelijkheid had, dan direct het bevel op te leggen.”

Dus ja, de dokter heeft iets doms gedaan en het strafrechtelijk onderzoek dat daardoor is ingezet is daarom ook rechtmatig geweest en niet bestreden.

Maar het bevel van de de Inspectie zou alleen rechtmatig zijn geweest als er op 2 oktober alsnog sprake was van een dolende gek die in de wilde weg om zich heen zou spuiten: die een directe bedreiging voor zijn patiënten zou zijn.

Dat was niet het geval, dus was het bevel onrechtmatig.

De Civielrechtelijke uitspraak waar nu uitspraak in is gedaan, borduurt voort op die onrechtmatige daad van de Inspectie en de daaruit voortvloeiende schade.
Ik heb die uitspraak niet gevonden dus ik gok wat: Kennelijk heeft de weduwe aannemelijk gemaakt dat de zelfmoord van Tromp het gevolg was van de onrechtmatige daad van de Inspectie.

Tuchtrecht

Er was een eerder incident waarbij dokter Tromp een patient een grotere hoeveelheid morfine had gegeven dan de norm. Daar is een uitspraak over geweest in het tuchtrecht in het voordeel van Tromp.

Daarom ging hij er vanuit dat dat deze keer, in deze situatie bij deze patient, gezien de omstandigheden, een slecht voortraject vanwege de vervanging in zjn vakantie, de communicatieproblemen daarbij, de acute nood van de patient, de afspraken die hij zelf nog met deze familie had gemaakt, dat zelfs voor het tuchtrecht hij weer verschoond zou worden.

Deze zaak had nooit bij de inspectie en in het strafrecht terecht moeten komen.

De uitspraak

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87866

De uitspraak van de Raad van State, het hoger beroep door Anneke Tromp van 2016, dat in 2018 tot de schadevergoeding heeft geleid.

"14. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het door [appellante] tegen het besluit van 26 mei 2014 ingestelde beroep gegrond verklaren en dat besluit, wegens strijd met artikel 8, vierde lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, vernietigen. De Afdeling ziet aanleiding het geschil definitief te beslechten door met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht zelf in de zaak te voorzien. Daartoe zal de Afdeling het besluit van 2 oktober 2013 herroepen wegens aan de inspecteur te wijten onrechtmatigheid en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

15. De inspecteur dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

tot slot

16. Met deze uitspraak is de procedure over het besluit van 2 oktober 2013 ten einde. Dat besluit is in strijd met de wet genomen en dus onrechtmatig. De vraag of dat besluit schade heeft veroorzaakt en zo ja, of er aanleiding is die schade te vergoeden, maakt geen onderdeel uit van deze procedure."

Het verweer

Over de erkenning van de overleden huisarts dat hij mogelijk niet alle zorgvuldigheidseisen in acht heeft genomen: daar was de situatie niet naar.

"In verband met de gebeurtenissen op de dag van het overlijden van de patiënt voert zij aan dat de laatste fase van palliatieve sedatie normaliter uit een infuus en stapsgewijze verhoging van de doses over een langere periode bestaat, dat in overleg met de wijkverpleegkundige is vastgesteld dat daarvoor in dit geval geen tijd meer resteerde, dat direct handelen geboden was en dat niet is gebleken dat de door [overledene] toegediende hoeveelheid morfine niet gepast was voor acute palliatieve sedatie. Voorts voert zij aan dat [overledene] zich heeft zich laten leiden door de prioriteit van een snelle bestrijding van de pijn en benauwdheid van de patiënt en dat hij zich daarbij stellig naar anderen niet in alle opzichten zorgvuldig heeft gedragen door discussies in een moeilijke situatie uit de weg te gaan, maar dat dat nog niet betekent dat hij impulsief en onberekenbaar heeft gehandeld, zoals de inspecteur heeft gesuggereerd. Ook voert zij aan dat [overledene] een adequate verklaring voor de dosis morfine en midazolam heeft gegeven en dat die doses niet uitzonderlijk en niet zonder meer dodelijk zijn. Verder voert zij aan dat de rechtbank geen acht heeft geslagen op de verklaringen van [overledene] en zich ten onrechte voornamelijk heeft gebaseerd op de lezing van de co-assistente die overstuur was en zich bij de handelwijze van [overledene] niet thuis voelde."

Waar overigens de Raad van State zich niet over uitspreekt, het doet er blijkbaar niet toe in dit kader.

Yanea

Yanea

08-01-2019 om 17:48

AnneJ

Eerlijk gezegd vind ik het behoorlijk fout van Tromp dat hij er op rekende dat hij de tweede keer wel weer zou wegkomen met de te hoge dosis. Die regels zijn er niet voor niets.

Ja Yanea

Op diverse plaatsen geven artsen aan dat ze niet altijd de richtlijnen volgen of gevolgd hebben, met reden.

Dit is een interne discussie die binnen het tuchtrecht moet blijven.

https://www.youtube.com/watch?v=AM8iiGXS3y8
Onderzoek van Medisch Contact en de NCRV. Ik kan de hele uitzending helaas niet vinden.

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/palliatieve-sedatie-is-geen-confectie.htm

"Huisartsen: richtlijn voldoet, maar er zijn uitzonderingen

Huisartsen zijn goede volgers van de richtlijn Palliatieve sedatie, zo blijkt uit onderzoek van Medisch Contact en de NCRV. Dat één op de tien wel eens méér medicatie voorschrijft dan de richtlijn aanraadt, is daar niet mee in tegenspraak. Soms vraagt de situatie om stevig ingrijpen."

Triva

Triva

09-01-2019 om 07:51

Bijzonder

al die aannames en verkeerde info hier: stagiaire zou niet met Tromp gepraat hebben, er lagen vuilniszakken in de auto als het niet snel genoeg ging...

Gewoon niet waar

Annej je doet alsof de handelswijze van Tromp alsnog is goedgekeurd door de rechter. Dat is niet zo. De rechter gaat daar zelfs niet over en die handelswijze was helemaal niet waar de rechtszaak over ging. Bovendien, lees het eerdere citaat, was Tromp het ermee eens dat hij overhaast naar de verkeerde middelen had gegrepen.

De uitspraak van de Raad van State in het Hoger beroep gaat over het handelen van de Inspectie. Die Inspectie heeft op 2 oktober gemeend te moeten ingrijpen alsof er een acuut gevaar dreigde, ook voor andere patiënten van de praktijk. Alsof Tromp dat acute gevaar was.

De rechter heeft daarvan gezegd dat dat niet erg logisch is, gezien het feit dat de gebeurtenis al van ruim een maand eerder was en de Inspectie niet eerder het bevel had opgelegd. Dat uitstel had best een beetje langer mogen duren, kortom: er was geen urgentie. Er was geen rechtsgrond voor het bevel. Het bevel was onrechtmatig.

Meer heeft de rechter niet gezegd.

Annej:”Op diverse plaatsen geven artsen aan dat ze niet altijd de richtlijnen volgen of gevolgd hebben, met reden.”
Ja. Het lijkt mij aannemelijk dat de Inspectie juist door dát soort reacties zich genoodzaakt voelde om een daad te stellen en dat dáárom dat bevel alsnog is gegeven. Van Tromp is een voorbeeld gemaakt.

En dat was niet netjes van de Inspectie. Het was onrechtmatig zelfs.

Maar dat maakt de handelswijze van Tromp en de artsen die hem toen bijvielen met hun eigen afwijkende methodieken, niet ok.
De richtlijnen van de KNMG zijn dan ook niet gewijzigd.

Je mag wel hopen dat ze sinds de affaire Tromp beter bekend zijn en beter worden nageleefd.

Niet waar

"Annej je doet alsof de handelswijze van Tromp alsnog is goedgekeurd door de rechter. Dat is niet zo."

Dat beweer ik helemaal niet.

"Waar overigens de Raad van State zich niet over uitspreekt, het doet er blijkbaar niet toe in dit kader."

Reageer op dit bericht

Als je wilt reageren moet je eerst inloggen of je aanmelden.

Aanmelden