Home » Forum » Ouders en school » Lwoo of praktijk

Lwoo of praktijk?

59 berichten / 0 nieuw
Nieuwste reactie
Grimm
Lwoo of praktijk?

Ik heb wat vraagtekens bij de afgifte van de tlv praktijkonderwijs van het cta/samenwerkingsverband. Ik snap het niet op basis van de cijfers die er nu liggen. Haar iq is een twijfel geval (78) maar de Cito’s zijn eigenlijk te goed voor lwoo. Ze heeft nu alleen op de rekenen een te grote achterstand. Begrijpend lezen 0,220 LA, dmt 0,208 LA, spelling 0,151 LA, rekenen 0,611. Op drie onderdelen dus niet binnen die 0,25 t/m 0,5 criteria. Voor lwoo moet je bij minstens 2 van de 4 onderdelen deze achterstanden scoren. Dus hoe kan een kind die te goed is voor lwoo een praktijk tlv krijgen? Ligt het nu ineens alleen aan rekenen?

Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee want ik zit er aan te denken om bezwaar in te dienen.

M Lavell
Volgens mij...

Tja, dat verschilt tegenwoordig per samenwerkingsverband.
Het kan als de basisschool LWOO een geschikte plek vindt en het samenwerkingsverband akkoord is met de plaatsing.

Grimm
Basisschool

De basisschool heeft idd het advies vmbo met lwoo gegeven. En de criteria heb ik van de site van het desbetreffende samenwerkingsverband.

M Lavell
Dat is het dan

Die criteria liggen niet zo strak. LWOO wordt tegenwoordig door het samenwerkingsverband zelf betaald. Zo’n toelaatbaarheidstest is dus eigenlijk een financieringsvraag: wil het samenwerkingsverband betalen?
Men heeft “ja” geantwoord, dus is er een tlv.

Heb je bezwaar tegen LWOO?

Dora
praktijkonderwijs

De school wil juist praktijkonderwijs zo te zien.

Grimm
Toelaatbaarheidstest?

Ik snap het even niet. Wat bedoel je met toelaatbaarheidstest? De criteria? Ik heb geen bezwaar tegen lwoo maar tegen de tlv pro. Volgens de criteria is ze toch ook geen pro leerling?

Mijn dochter is overigens wel gewoon aangenomen op een vmbo school en wordt lwoo geplaatst. Maar dan met de tlv pro indicatie en geldpot. Ik heb alleen wat moeite met de “foute” indicatie. Ik heb jarenlang moeten vechten voor juiste diagnoses, dus vandaar dat dit wat gevoelig ligt bij mij.

M Lavell
Ja, ik kijk scheel

Oh ja, je hebt gelijk Dora.

Ja dat kan ook nog. Je meldt je kind aan voor LWOO, belandt het in praktijkonderwijs.
Dat is een nieuw verschijnsel sinds passend onderwijs.

Er zijn samenwerkingsverbanden waar dat inderdaad kan.
En helaas kun je er niet zo heel veel aan doen, want de andere scholen van het samenwerkingsverband willen het kind dan gewoon niet meer hebben.

Je kunt natuurlijk wel uitleg vragen.
Je kunt zelfs doen alsof je ervan overtuigd bent dat men zich vergist heeft: Bel even. Mevrouw, mijnheer er is iets verkeerd gegaan.
Van daar kijk je verder.

Grimm
Praktijkonderwijs

Precies dora. De VO school heeft dit aangevraagd en het samenwerkingsverband is akkoord. Ik snap alleen niet waarom.

M Lavell
Geen diagnose

“Mijn dochter is overigens wel gewoon aangenomen op een vmbo school en wordt lwoo geplaatst. Maar dan met de tlv pro indicatie en geldpot. ”
Ah, dat is weer een nieuwe variant.

Die indicatie gaat niet over het kind. Die gaat over de financiering.
Ik denk niet dat je dat terug kunt draaien. Het is geen diagnose.
Maar je kunt dat wel proberen.

M Lavell
Omdat het kan

De vo school vraagt het aan omdat het kan.
En als er budget is, dan wordt het toegekend.
Het is een verzoek om financiering.
Het is geen diagnose.

Grimm
Samenwerkingsverband

Ik heb ooit een keer gemail met het samenwerkingsverband over lwoo en pro. Hieronder een gedeelte van mail:
1. Wettelijk is het zo geregeld dat het basisonderwijs het niveau-advies voor het VO verstrekt, hetgeen leidend is. Indien een leerling aangewezen is op onderwijsondersteuning, dan geeft de basisschool bij voorkeur wel een advies, maar het is aan de school voor VO om dit al dan niet op te volgen. De school voor VO moet immers bepalen of de onderwijsondersteuning geboden kan worden. Daarbij houdt de school rekening met het School Ondersteunings Profiel (SOP). De school voor VO is dan ook belast met het al dan niet aanvragen van een Aanwijzing Lwoo of een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs en soms ook voor een Toelaatbaarheidsverklaring VSO.
2. Het komt voor dat een basisschool het advies vmbo (met lwoo) heeft gegeven, maar dat de leerachterstanden eerder binnen de bandbreedte van het praktijkonderwijs liggen dan binnen die van het lwoo. In dat geval kan een school – bij voorkeur met ouders – een toelaatbaarheidsverklaring Pro aanvragen, welke benut wordt voor de plaatsing in het vmbo. Mocht het dan niet gaan dan hoeft de school bij verwijzing naar het praktijkonderwijs niet opnieuw een “zwaar” dossier te maken om een TLV Pro aan te vragen. De TLV Pro kan niet gebruikt worden om de leerling thans te plaatsen op het praktijkonderwijs. Immers, het advies van de basisschool is leidend.

Overigens kan je wel bezwaar maken. Daar is een speciale landelijke commissie voor.

M Lavell
Het lastige

Ja, dat kan zo geregeld zijn.
Het lastige is dat er geen wet meer is die het traject beschrijft. Het is allemaal binnen het samenwerkingsverband beschreven.
Het uitgangspunt dat de vo school het advies van de vo school moet volgen (is leidend) maar dat dat niet zo is als het om een leerling met ondersteuningsbehoefte gaat (dan beslist de vo school zelf) is geen wet maar een interpretatie.
Je kunt het zo uitleggen.

Heeft de vo school jullie geïnformeerd over de aanvraag van een tlv Pro?
Zo niet, dan zou ik inderdaad wat van zeggen.
Of bezwaar aantekenen helpt, weet ik niet.
Ik vermoed dat de uitkomst iets is als “is niet netjes, maar de beslissing blijft staan”

M Lavell
Verdorie

Dat de vo school het advies van de BO school moet volgen

Grimm
Uitleg vragen

Ik heb de cta commissie van het samenwerkingsverband gemaild en gevraagd of ik een onderbouwing van de tlv pro kan krijgen. Hopelijk heldert dat wat op.

Ik ben ook wat boos op de basisschool want die hebben mij een aantal maanden geleden vertelt:
Onze ervaring is dat het samenwerkingsverband uit gaat van ons advies, wanneer voor hen pro meer bij de leerling past, dan geven ze ons nog tijd andere bewijzen aan te leveren. Dit kan zijn een andere iq test, maar ook een andere CITO toets. En dit is dus niet gebeurd...

Maria
nieuwe regels

..het -zou- te maken kunnen hebben met de nieuwe werkwijze van de CvA; de rol wordt (iig in Groningen) een stuk kleiner.

https://www.swv-vo2001.nl/custom/uploads/2018/02/Handreiking-TLV-SO-SBO-...

Het is inderdaad, zoals Mirjam al stelt een richtlijn vanuit de CvA. Er wordt uiteraard wel gezegd dat het gebaseerd is op de wet maar afgelopen 2 weken hebben me geleerd dat zelfs de samenwerkingsverbanden er niet eenduidig over uit zijn hoe het nu precies zit.

De beste manier om er achter te komen is inderdaad mailen; ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Zou je dat willen delen?

Grimm
Doe ik

Ik zal de onderbouwing doorgeven hier!

Ik ben er inmiddels ook achter gekomen dat een ander kind met Cito scores die duidelijk in de pro liggen maar wel een iets hoger iq wel lwoo heeft gekregen. Ik vind het maar raar hoor! Ik snap best dat het iq ook zwaar meetelt maar uiteindelijk moet het toch gaan om wat een kind kan? Dat is ook de reden dat de nieuwe iq testen het vloeibare iq uitrekenen toch? Dat zegt daadwerkelijk wat over de schoolprestaties/niveau van een kind.

Flanagan
Kwaliteit school

@Grimm, ben je te spreken over de begeleiding van die vmbo-school? En is er ruimte voor tussentijds opstormen?

Een advies is geen vastlegging dat een ll op dat niveau een vo doorloopt.
Jullie school biedt vmbo en pro aan. Dat biedt ruimte voor tussentijdse verschuivingen.
Belangrijkste is dat de school kwaliteit levert.

Grimm
School en criteria lwoo

De school waar mijn dochter nu naartoe gaat is alleen een vmbo school, er is geen pro afdeling. De school wil de tlv pro hebben zodat er een makkelijk achterdeurtje is mocht het niet haalbaar zijn voor haar. Ik ken de school gelukkig wel al, mijn zoon is hier gestart op vmbo basis en is opgestroomt naar kader. Het is een goede school met goede begeleiding.

Verder ben ik wat dieper gaan spitten in de criteria van het desbetreffende samenwerkingsverband.
Dit is wat ik gevonden heb:
11⁄2-3 jaar leerachterstand op 2 van de 4 leergebieden: TL,BL,SP en IR (altijd óf begrijpend lezen óf inzichtelijk rekenen erbij)
•IQ 75 tot en met 90
Het blijft zo toch een raar verhaal dat mijn dochter pro heeft gekregen?

M Lavell
Ja

Dat kan een vergissing zijn, toch? Of een persoonsverwisseling. Of gegevensverwisseling.
Vraag hoe het zit.

Grimm
Ga ik doen

Het is nu geduldig afwachten op het antwoord van de commissie! Jullie feedback was iig heel fijn! En ik zal het antwoord van de commissie hier posten. Daarna zal ik de overweging moeten maken of ik bezwaar aanteken.

Grimm
Commissie samenwerkingsverband

Vandaag mail gehad van de cta commissie;
Wilt u hierover contact opnemen met de VO school
Wij hebben geen rechtstreeks contact met ouders, vandaar.

De commissie die over de indicatie beslist en afgeeft geeft geen onderbouwing?! Straks maar even bellen met de school...

M Lavell
Dat klinkt niet goed

Grimm ik vond dit https://onderwijsgeschillen.nl/thema/toelaatbaarheidsverklaring
Er zijn voor LWOO pro (weer) wel landelijk vastgestelde criteria en bij de besluitvorming moet een bezwaar en beroepsprocedure mogelijk zijn.
Ik denk dat je door moet pakken en inderdaad bezwaar moet aantekenen.
Al is het maar om uitleg te krijgen.

Die reactie vind ik bizar.

Flanagan
De school

@Grimm, heb je afgelopen dagen opnieuw ee; gesprek gehad met de VO- school? Een 1:1 gesprek met de zorgcoördinator kan verhelderder uitpakken, dan via via en een cta er tussen.
Nu gaat het over meerdere schijven, wat leidt tot ongerustheid.

Grimm
Eindelijk een onderbouwing!

Ik heb eindelijk een antwoord van het samenwerking verband gekregen! En er klopt volgens mij niets van! Hieronder eerst hun onderbouwing:
Op grond van het voorliggende dossier heeft de CTA geconcludeerd:
Uw dochter scoort bij de inzichtelijke vakken zeer duidelijk binnen de criteria die van toepassing zijn voor het praktijkonderwijs. Voor begrijpend lezen scoorde zij aanvankelijk een DLE van 19 en in tweede instantie 38. Voor inzichtelijk rekenen was de DLE-score 21.
De IQ-score is weliswaar 78 en valt derhalve binnen de beleidsruimte . Echter, de verbale intelligentie is 66 en de performale 96. Dit beeld ondersteunt de kans dat het praktisch leeraanbod haar meer steun en progressie zal geven.
Zou dit een aanvraag van een school voor praktijkonderwijs zijn geweest zijn dan was dat zeker passend geweest.

Op grond van het voorgaande, de motivatie van het bevoegd gezag van het ****College en de akkoordverklaring betreffende een plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs met een verklaring voor praktijkonderwijs, getekend op 25 april 2018,heeft het bestuur van het samenwerkingsverband besloten het advies van de CTA over te nemen, hetgeen geleid heeft tot het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs

Sinds jaar en dag is het zo - ook al in de tijd dat de verklaringen nog door de Regionale Verwijzings Commissie werden afgegeven - dat de scholen die een verklaring aanvragen een kopie van de verklaring verstrekken aan de ouders/verzorgers. Zij zijn immers op de hoogte van het aanvragen van een verklaring en hebben daarmee in de regel ook ingestemd.

Tot voor kort kende het samenwerkingsverband een eigen Adviescommissie voor bezwaarschriften. Het samenwerkingsverband is echter per 1mei jl. aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissi e Toelaatbaarheidsverklaring, p/a Stichting Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191te 3508 AD Utrecht.
Volgens het reglement van de betreffende commissie dient een bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, schriftelijk en gemotiveerd bij het samenwerkingsverband te worden ingediend.
Het samenwerkingsverband vraagt de commissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift om advies.

Indien u meent dat het **** College verkeerd heeft gehandeld, dan dient u bij het bevoegd gezag van de school een klacht in te dienen.

Nu mijn reactie hierop en dan kunnen jullie ook gelijk lezen wat er niet klopt:
Bedankt voor uw mail en onderbouwing. Ik begrijp wat u schrijft maar het klopt volgens mij niet.
De achterstanden voor lwoo moeten tussen 0,250 en 0,500 liggen. Voor rekenen is deze 0,571 en voor begrijpend lezen is deze met de dle 38 0,355. ( bij de score van 38 valt ze niet zoals u zegt in binnen de criteria van praktijkonderwijs, maar in de criteria LWOO). Mijn dochter heeft geen 38 gescoord, ik weet niet hoe u hierbij komt? Ze heeft namelijk 45 gescoord. Haar LA is dan 0,237. (LA DMT 0,208, LA spelling 0,151) Ik weet dat mijn dochter een laag verbale iq score heeft maar ze laat bij de cito testen zien dat ze het kan. Daarbij zijn de iq scores van de WISC lll. De WISC lll is een zeer verouderde test en de voorspellende waarde van de IQ scores van de WISC-III over onder andere schoolprestaties is gering. Deze voorspellende waarde is dan ook onvoldoende beoordeeld door de COTAN.

Ik kan niet anders concluderen dan dat er op basis van een laag verbaal iq en een cito rekenen een tlv pro is afgegeven. Mijn inziens is dit niet gegaan volgens de wettelijke criteria.

De tlv pro is overigens niet getekend op 25 april maar op 23-05-2018 en zit dus nog binnen de 6 weken om bezwaar te maken. Ik had al gemaild met de landelijke bezwaaradviescommissie (25 mei jl.)
Het Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek is niet aangesloten bij de Landelijke Bezwarencommissie Toelaatbaarheidsverklaring ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. Hoe zit dit nu? U zegt dat samenwerkingsverband er wel bij aan is gesloten en zij zeggen van niet? Notabene staat er op de site van onderwijsgeschillen: Het bezwaarschrift dient u bij voorkeur per e-mail in bij het samenwerkingsverband dat het besluit over de toelaatbaarheid nam. Kan ik deze dan naar u mailen?

Van scores tot datums en waar je bezwaar kan indienen... Het is een lekker zooitje!

M Lavell
Zijn ze wettelijk?

Ik denk dat je een formeel bezwaar moet formuleren. Dus geen antwoord aan de commissie, maar een bezwaar bij de bezwaarcommissie.
zie https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommiss...
Daar is IEDEREEN bij aangesloten. Maak je dus niet druk.

Ik denk dat je in het bezwaarschrift de onderbouwing van de commissie punt voor punt en met vergelijkbare waarden moet weerleggen. Je bent teveel bezig met LWOO. Daar gaat het niet over. Leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO kunnen ook voor Pro in aanmerking komen. Jij wil dat je dochter niet in aanmerking komt voor Pro.

De commissie schrijft "Voor begrijpend lezen scoorde zij aanvankelijk een DLE van 19 en in tweede instantie 38. "

Ik begrijp helemaal niet waarom deze twee cijfers genoemd worden. Is de uitslag van de laatste test niet genoeg?
Maar het is nog sterker: jij stelt dat ze 45 heeft gescoord.

Je commentaar is dus: de commissie gaat uit van de verkeerde gegevens. De relevante DLE score is 45. (en dan geen welles nietes, maar een kopie van de afgenomen toets met data, etc.)
Deze score valt buiten het achterstandscriterium Pro.

Belangrijker: die (te) lage score's (19 en 38) worden gebruikt als argument om de feitelijk te hoge iq score (78) op te splitsen en de verbale score te nemen (de helft dus eigenlijk).

Dat heeft in zijn algemeenheid als bezwaar dat op die manier veel meer leerlingen ineens wel ergens een iq binnen de Pro norm zullen hebben, maar hier in dit geval nog eens het bezwaar dat het om een test gaat die... zie je eigen commentaar.

Volgens mij zijn de toelatingscriteria trouwens niet wettelijk.
Er is een handreiking van de VO raad.
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/02/Handreiking-l...
Dat is geen wet.

Renate
Inrichtingsbesluit WVO

Staan die toelatingscriteria niet in artikel 15d, vierde en zesde lid, en 15e, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO?

M Lavell
Is dat zo?

Ga ik even kijken.

M Lavell
Ja, gevonden

Ja, klopt. Ik som even de relevante dingen op.
Link naar de WVO http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/2018-02-03

Over toegestane meetinstrumenten

art 15d
2 Bij de beslissing op de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, controleert het samenwerkingsverband of het bevoegd gezag voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b tot en met d, de jaarlijks voor 1 oktober bij ministeriële regeling vastgestelde screenings- of testinstrumenten, heeft gebruikt. De testinstrumenten voor de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, worden toegepast onder verantwoordelijkheid van een diagnostisch geschoold psycholoog of diagnostisch geschoold orthopedagoog.

De betreffende ministeriele regeling http://wetten.overheid.nl/BWBR0039954/2017-10-01
Daar vind ik WISC-IIINL: Nederlandse bewerking van de Wechsler Intelligence Scale for Children, Pearson Assessment and Information, 2002/2005

Mogelijk is de test zeer verouderd, maar voor het bezwaar is dat niet relevant. Het is een toegestane test.

Wat niet is toegestaan is het IQ in delen op delen (verbaal/performaal) en vervolgens beweren dat één van de twee binnen de criteria valt, dusss...
Dat is onzin. De wet spreekt van het iq dat is het gemiddelde van de deelbevindingen.
Kortom: bezwaar 1
Leerling heeft een te hoog iq voor Pro.
Dan is er kennelijk ook nog iets met de DLE. De commissie gebruikt de verkeerde cijfers. Dat moet je wel aantonen.

art 15d
4 Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag voor praktijkonderwijs uitsluitend toe, indien de leerling:

a. een intelligentiequotiënt heeft binnen de bandbreedte van 55 tot en met 80, en

b. een leerachterstand heeft op ten minste twee van de vier domeinen inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen, ten minste één van deze twee domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen betreft en deze leerachterstand gelijk is aan of groter is dan 0,5.

Veel interessanter is het volgende artikel
Daar wordt namelijk ook gesproken van een zienswijze en instemming van de ouders. Ik neem aan dat ook die ontbreekt.
Het samenwerkingsverband had dus niet mogen beslissen.

15e
2 Het samenwerkingsverband baseert de beschikking over de toelaatbaarheid tot het praktijkonderwijs uitsluitend op de volgende, bij de aanvraag gevoegde, gegevens:

a. een kopie van de beslissing dat de leerling is aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs, of een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, danwel een kopie van het ontwikkelingsperspectief,

b. de op schrift gestelde zienswijze en instemming van de ouders,

c. een motivering waaruit blijkt dat de leerling voldoet aan de voorschriften, bedoeld in het eerste lid, en

d. een leerling-dossier dat in elk geval bevat:
1° het ontwikkelingsperspectief of het onderwijskundig rapport over de leerling, bedoeld in artikel 42 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 43 van de Wet op de expertisecentra,

2° een beschrijving van de activiteiten van het verwijzende bevoegd gezag in het kader van de begeleiding van de leerling, en van de resultaten van die activiteiten,

3° een document dat aangeeft welke externe deskundigen voor advies of hulp zijn ingeschakeld bij de begeleiding van de leerling,

4° een beschrijving van de risico’s die zich naar verwachting zullen voordoen indien de leerling voorbereidend beroepsonderwijs, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs blijft volgen, en

5° mogelijk relevante test- en toetsgegevens.

Grimm
Bedankt!

Heel erg bedankt voor de info. Je hebt gelijk ik ben te veel met LWOO bezig. Als ouder is het best moeilijk om je emotie erbuiten te laten en puur naar de feiten te kijken. Ik heb het formulier voor het bezwaar al gedownload van de site en grotendeels ingevuld. Ik ga mijn formulering aanpassen.

Wat betreft de WISC lll: officieel mag je eigenlijk geen totaal iq uitrekenen bij een groot gat tussen performaal en verbaal. (15 punten is de grens geloof ik). En idd beweren dat verbaal binnen de criteria valt is echt heel fout, met die redenering kan je ook zeggen dat performaal te hoog scoort...

Ik heb van de basisschool het scoreformulier van de laatste cito begrijpend lezen ontvangen. Deze ga ik idd meesturen met het bezwaar.

Een zienswijze van mij is echt nog nooit naar gevraagd! Heel irritant overigens dat je als ouder zo weinig mee mag denken/praten/beslissen...

Nu een paar dagen verder en weer een aantal mails wil de CTA commissie van het samenwerkingsverband met mij in gesprek gaan. Ik heb ze gevraagd met welk doel ze met mij mingesprek willen gaan. Kan het besluit teruggedraaid worden of staat deze al vast? Als antwoord kreeg ik: Het gesprek heeft o.i. tot doel wederzijds inzicht te verschaffen. Condities vooraf passen daar niet bij. VO school wordt ook gevraagd aan te schuiven. maar het is nog niet bekend of de school daarvan gebruik gaat maken.
Ik ben dus nog in tweestrijd of ik moet gaan. De manier waarop het geformuleerd wordt heb ik het idee dat er niets teruggedraaid gaat worden. Zouden jullie gaan?

M Lavell
Van wie mag dat niet?

“Wat betreft de WISC lll: officieel mag je eigenlijk geen totaal iq uitrekenen bij een groot gat tussen performaal en verbaal. (15 punten is de grens geloof ik). “
Van wie mag dat niet dan?
Alle redenen om dat te doen of te laten ten spijt: In de wet staat er niks over. De wet heeft het over IQ. Dat is toch echt het hele gemiddelde en niet maar de helft ervan.
Dat is een belangrijk argument want die wet en die grenzen zijn er om te voorkomen dat teveel leerlingen aan de criteria voldoen (is te duur, heeft teveel consequenties voor die leerlingen en voor de overheid).
Dat is dus de grens. Een wettelijke grens. Die grens is niet gerespecteerd.

Bovendien wordt dat halve iq in combinatie met de verkeerde uitslagen gebruikt om eenonderbouwing te geven. Dat is fout op fout, vlek op vlek.

Ik denk dat je gewoon die bezwaarprocedure moet volgen.
Ze zijn aan het tijd rekken. Straks is je bezwaartermijn verlopen.
Je kunt natuurlijk ook nog op gesprek gaan. Kan hartstikke gezellig zijn als je er tenminste tijd voor hebt. Maar hé, procedures werken wel twee kanten op. Niet alleen ouders en leerlingen zijn eraan gehouden.

De uitspraak van een bezwaarprocedure zal in het beste geval, als men het met je eens is, betekenen dat de commissie een nieuw besluit moet nemen.
Een herzien besluit kan toch nog opnieuw een tlv voor Pro zijn, maar dan mogelijk met een andere onderbouwing. Bereid je daarop voor.
Als je het daar dan nog niet mee eens bent, vermoed ik dat je dan naar de rechter moet.

Je bezwaar is helder:
A: De wettelijke IQ grens wordt niet gerespecteerd
B: Er wordt gerekend met de verkeerde toetscijfers
C: Er is een besluit genomen terwijl jouw zienswijze niet is meegenomen.
D: Je bent helemaal niet akkoord met een toelating tot Pro.

Grimm
Wisc lll kloof

Van een kloof wordt gesproken wanneer de verbale en niet-verbale IQ score van een kind wezenlijk van elkaar verschillen. Dit is altijd gebaseerd op de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III) intelligentietest, omdat deze gebruik maakt van dit onderscheid. Een kind krijgt vanuit deze test een totaal, verbaal en performaal (niet-verbaal) IQ. De vuistregel is dat een verschil van zo’n 15 punten tussen verbaal en performaal een noemenswaardig verschil is. Dit kan dus twee kanten op gaan: verbaal sterker of performaal sterker. Wanneer er sprake is van een kloof mag het totale IQ (gemiddelde van performale en verbale score) niet genoteerd worden, omdat dit geen weerspiegeling is van de capaciteiten van een kind. Dit is wat kinderpsychologe en orthopedagogen aan mij verteld hebben. Mede hierdoor bestaat de verbaal performaal kloof ook niet meer in de nieuwe WISC V. Hier berekenen ze een vloeibaar iq. Sinds 2003 werkt de rest van de wereld al niet meer met het verbaal en performaal IQ, omdat het wetenschappelijk niet houdbaar is. Waarom in Nederland dan wel? Omdat de de uitgever in Nederland koos om financiële redenen pas bij de WISC-V te gaan uitgeven... de WISC lV is overgeslagen. De WISC V is geloof ik sinds vorige maand eindelijk in Nederland te koop.

Ik neig ernaar om wel naar het gesprek te gaan. Ik heb het bezwaar klaarliggen en kan eventueel na het gesprek meteen verstuurd worden. Misschien zit het een keer mee en komen ze toch terug op hun besluit.

Pagina's