Kinderopvang Kinderopvang

Kinderopvang

Lees ook op

Gegevens doorgeven op verzoek belastingdienst

Deze week kregen wij van de organisatie waar onze kinderen naar de naschoolse opvang gaan een email: of we onze gegevens (naam, geboortedatum, adres en BSN van beide ouders, en de kinderen die naar deze NSO gaan) in bijgevoegd excel-sheet in willen vullen en binnen een week terugsturen. Dit omdat de belastingdienst hun had gevraagd deze gegevens te registreren en aan hun door te geven. Met de nummers van wetten en artikelen op grond waarvan dat zou mogen.
Man en ik waren erg verbaasd; de belastingdienst heeft deze gegevens toch? En als ze willen controleren, kunnen ze dat toch bij de ouders doen? Nou moet de NSO al deze gegevens verzamelen en ergens zodanig opbergen dat alleen bevoegde personen erbij kunnen (haha) omdat de belastingdienst dat vraagt?
Het leek eerst alsof het een phishing-mail was, maar na navraag bij de NSO bleek dat de mail echt is. En bellen met de belastingdienst word je ook niet wijzer van; die zeggen: vraag het eerst na bij de NSO (gedaan). En verder weten ze ook niks zinnigs te melden.
Wat nu te doen? Info versturen via de mail gaat iig niet gebeuren. Maar de gegevens op een briefje inleveren? Dat moet worden overgetikt (fouten!), en daarna wordt het briefje vernietigd (toch? of gewoon in de prullenmand gegooid? Of bij het oud papier?). En dan? Wie zorgt ervoor dat deze gegevens van alle ouders en kinderen zorgvuldig worden bewaard?

We zijn er nog niet uit. Heeft iemand anders dit al eens meegemaakt?

Naar laatste reactie
Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.
Hanne.

Hanne.

15-04-2010 om 13:30

Vreemd

Ik vind het vreemd. Op grond van welke wetten claimen ze dit te mogen doen?

Caroro

Caroro

15-04-2010 om 14:04 Topicstarter

Wetten (lang)

Dit is de tekst:
"De gegevens worden bij ons opgevraagd op grond van Artikel 38 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) en het bij behorende Uitvoeringsbesluit artikel 1a en 1b, in deze artikelen staat de verplichting tot de gegevensaanlevering beschreven."
AWIR art 38 is dit: (van http://www.st-ab.nl/wetten/0030_Algemene_wet_inkomensafhankelijke_regelingen_Awir.htm)
Artikel 38. Informatieverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen

1.Openbare lichamen en rechtspersonen die bij of krachtens een bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, de onder hen ressorterende instellingen en diensten, alsmede lichamen die hoofdzakelijk uitvoering geven aan het beleid van het Rijk, en ieder ander die bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen verstrekken op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze aan de Belastingdienst/Toeslagen kosteloos de gegevens en inlichtingen waarvan de kennisneming van belang kan zijn voor de uitvoering van deze wet.

2.De gegevens en inlichtingen worden verstrekt binnen een door de Belastingdienst/Toeslagen te stellen termijn.

3.Indien de gevraagde gegevens of inlichtingen niet op tijd zijn verstrekt, maant de Belastingdienst/Toeslagen aan onder het stellen van een nadere termijn om alsnog de gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken.

4.Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de vermelding van het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer van degene op wie de gegevens en inlichtingen betrekking hebben bij het verstrekken van de gegevens en inlichtingen.

5.In de gevallen waarin het burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het sociaal-fiscaalnummer dient te worden vermeld, is degene op wie de in het eerste lid bedoelde gegevens en inlichtingen betrekking hebben gehouden zijn burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, zijn sociaal-fiscaalnummer te verstrekken aan de in het eerste lid bedoelde openbare lichamen en rechtspersonen alsmede degenen die ingevolge het eerste lid bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen.

Uitvoeringsbesluit art. 1a / b (zelfde site) is dit:
Artikel 1a. Informatieverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen

Aan de Belastingdienst/Toeslagen worden desgevraagd door de hierna aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen en instellingen de volgende gegevens verstrekt die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de wet:

a. voor zover het de toekenning van huurtoeslagen betreft: door de verhuurder, gegevens inzake het huurcontract, waaronder in elk geval begrepen de huurprijs van de woning;

b. voor zover het de toekenning van kinderopvangtoeslagen betreft:

1°. door het kindercentrum of het gastouderbureau: de gegevens of inlichtingen over de gegevens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling Wet kinderopvang;

2°. door de gastouder: gegevens inzake het kinderopvangcontract, waaronder in elk geval begrepen de uurprijs voor de kinderopvang en het aantal kinderen en uren waarvoor kinderopvang wordt genoten;

c. voor zover het de toekenning van zorgtoeslagen betreft: door de zorgverzekeraar, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet, gegevens inzake de zorgverzekering.

 

Artikel 1b

1. De verstrekking van gegevens en inlichtingen ingevolge artikel 38, eerste lid, van de wet aan de Belastingdienst/Toeslagen vindt plaats onder vermelding van het Burger Service Nummer van degene op wie de gegevens betrekking hebben en geschiedt op de door de Belastingdienst/Toeslagen voorgeschreven wijze.

2. Degene op wie de gegevens betrekking hebben, dienen hiertoe hun Burger Service Nummer bekend te maken aan de instelling die de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst/Toeslagen verzorgt.

Tot zover de wetteksten. Ik lees eruit dat de belastingdienst dit inderdaad mag vragen aan onze NSO, en de NSO dus aan ons.

Marjoleine64

Marjoleine64

15-04-2010 om 22:37

Hier ook

Wij hebben een paar weken geleden ook zo'n verzoek gehad. Ik heb er niets achter gezocht en het gewoon ingevuld. Het was volgens mij iets van 'de belastindienst moet kunnen controleren of de uren die jullie claimen ook wel echt betaald zijn'. Waarom naam en geboortedatum daar niet geneog voor is weet ik niet.
Marjoleine

angel3

angel3

18-04-2010 om 21:04

Wij ook

heb er geen zin in om dezelfde reden. Ik laat het sudderen en kijk of ik nieuwe vraag krijg. Te meer omdat dochter vorig jaar maar 6 mndn gebruik maakte van kdv en toen weg is gegaan. Van de NSO (andere org.) heb ik dit verzoek niet gekregen....heel raar

Heleentje

Heleentje

21-04-2010 om 17:18

Gewoon ingevuld

Hoi Caroro,
Ik heb het verzoek ook gehad en heb hem eigenlijk gewoon ingevuld en teruggezonden.
Eerlijk gezegd zie ik er ook geen kwaad in.
Wellicht is het een steekproef aangezien ik het inderdaad via mijn andere opvang niet heb ontvangen.
Groetjes
Heleentje

Reageer op dit bericht

Dit forum topic is gesloten, er kan niet meer gereageerd worden.