Home » Artikelen » Scheiden doet lijden vooral bij de kinderen

Scheiden doet lijden - vooral bij de kinderen

Door:

Jeannette Pals

Echtscheiding heeft grote gevolgen voor de kinderen. Jeanette Pals zet de gevolgen op een rijtje, op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: kinderen zijn eigenlijk nooit beter af na een echtscheiding. Vaak wordt gezegd dat een echtscheiding voor kinderen minder erg is dan voortdurend te moeten leven met ruziënde ouders, maar dat idee wordt niet gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Recent Nederlands onderzoek laat zien dat dat scheiden alleen maar voordelig is voor de kinderen wanneer de ruzies zeer frequent en zeer ernstig zijn (met huiselijk geweld, etc.)

Hieronder wordt de huidige stand van het onderzoek in kaart gebracht.

Negatieve gevolgen

In 1991 constateerden de Amerikaanse echtscheidings-onderzoekers Amato en Keith op grond van verschillende bestaande onderzoeken dat kinderen die een echtscheiding hadden meegemaakt, op veel punten slechter functioneerden dan kinderen uit intacte gezinnen:

 • ze presteerden aanzienlijk slechter op school;
 • ze hadden meer gedragsproblemen;
 • ze voelden zich psychisch en emotioneel minder goed;
 • ze hadden een lager zelfbeeld;
 • ze hadden meer problemen met sociale relaties.

Voor jongens waren de gevolgen ongeveer hetzelfde als voor meisjes. Ook bleek het niet uit te maken hoe oud het kind was tijdens de scheiding.

Nu is 1991 al weer geruime tijd geleden. Is er sinds die tijd iets veranderd? Ja. Tien jaar later, in 2001, deed Amato een vergelijkbaar onderzoek. En hij ontdekte dat de negatieve gevolgen alleen maar toegenomen waren. Dat had hij eigenlijk niet verwacht, omdat echtscheiding steeds minder leed onder het taboe van de jaren '50 en '60.

Eigen ontplooiing en eigen geluk

Dat de negatieve gevolgen toegenomen waren, is waarschijnlijk vooral te wijten aan het feit dat vanaf de jaren '80 en '90 niet alleen de extreem slechte huwelijken – waarin veel geweld voorkwam – strandden, maar ook de matig slechte huwelijken.

Voorheen bleven ouders nog bij elkaar 'om de kinderen', of omdat een scheiding financieel te lastig was, of vanwege de sociale afkeuring uit de omgeving. Maar de laatste tijd (vanaf het eind van de 20e eeuw) kiezen ouders steeds vaker voor de eigen ontplooiing en het eigen geluk.

Uit een recent Nederlands onderzoek (de Graaf 2005) blijkt dat problemen in de relatiesfeer, zoals botsende karakters of op elkaar uitgekeken zijn, voor bijna 4 op de 10 ondervraagden al een reden voor de scheiding was.

Ouders gelukkiger, kinderen niet

Niet alleen vanuit levensbeschouwelijke (christelijke) hoek is er verzet tegen de huidige 'echtscheidingscultuur', ook onderzoekers maken zich zorgen. Een van hen is de bekende kinderpsychologe Judith Wallerstein. In haar boek The Unexpected Legacy of Divorce (2001) presenteerde ze gegevens die ze in de loop van 25 jaar had verzameld in haar praktijk als kinderpsycholoog.

Haar boodschap was dat er een zware schaduwzijde zit aan al die ontbonden huwelijken. Namelijk dat de ouders er misschien wel gelukkiger door worden, maar de kinderen zeker niet.

Integendeel. Slechts 7 van de 131 door haar gevolgde kinderen groeiden op in stabiele stiefgezinnen, twee derde maakte zelfs meerdere scheidingen mee en dus ook tweede of derde huwelijken van een of beide ouders. Hierbij waren nog niet meegeteld: de talloze verhoudingen, kortstondige relaties, of het ongehuwd samenwonen van de betrokken ouders.

Levenslang schade

De gevolgen voor de kinderen, zo betoogt Wallerstein, zijn desastreus. De scheiding van hun ouders is voor hen niet de oplossing van een onhoudbare situatie, maar vooral het begin van een soms jarenlange zoektocht naar rust en stabiliteit. Deze kinderen groeien op met de angst dat ze de fouten van hun ouders zullen herhalen. En omdat er zoveel gebeurt in hun leven wat ze moeten verwerken, ontwikkelen ze zich langzamer en lopen ze meer risico dan andere kinderen om in de problemen te raken.

De cliënten die Wallerstein in haar kliniek behandelde, waren stuk voor stuk zwaar beschadigd door de scheiding van hun ouders. Wallerstein: "Te gemakkelijk werd in het verleden gezegd dat kinderen beter af waren met gescheiden ouders dan met constant ruziënde ouders". Volgens haar ondervinden deze kinderen eigenlijk hun leven lang schade van de scheiding van hun ouders, niet alleen in directe zin, maar ook indirect in hun eigen (huwelijks)relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Bij elkaar blijven voor de kinderen

De conclusies van Wallerstein zijn aanvechtbaar. De mensen die zij volgde en onderzocht, kwamen in haar kliniek vanwege persoonlijke of relatieproblemen. Terugkijkend naar hun jeugd bleek een groot gedeelte van de problemen die zij hadden, terug te voeren op de scheiding van hun ouders. Maar dat betekent natuurlijk niet dat elke scheiding zulke gevolgen heeft voor alle kinderen.

Desondanks is er wel degelijk ondersteuning te vinden voor Wallersteins pleidooi in andere, breder opgezette studies. Zo toonde onderzoek aan dat kinderen uit intacte gezinnen in alle opzichten beter functioneren dan kinderen van gescheiden ouders. Kinderen uit gescheiden gezinnen vertonen meer gedragsproblemen dan andere kinderen, ongeacht de mate van conflict in het huwelijk (Morrison en Coiro, 1999).

Conflicten in het gezin

Anderzijds valt niet te ontkennen dat ook chronische of heftige conflicten tussen de ouders ernstige gevolgen hebben voor de kinderen. In gezinnen met veel ruzie en geweld kan een scheiding wel degelijk beter zijn voor de kinderen.

Ook in Nederland is hiernaar onderzoek gedaan. Jaap Dronkers toonde in een onderzoek onder meer dan 9000 middelbare scholieren aan dat alleen bij zeer frequente en zeer ernstige ruzies tussen de ouders, kinderen beter af zijn na de scheiding (Dronkers, 1999).

Ouderverstotingssyndroom (PAS)

Een bron van problemen voor kinderen van gescheiden ouders is het niet (of bijna niet) meer zien van de andere ouder. Dit kan grote gevolgen hebben voor het kind. [Zie onder andere de artikelen die we hier kort geleden over publiceerden: Mijn kind wil geen vader meer en Ouderverstoting (PAS) misvormt kinderen - red.]

In heftige scheidingen kan het kind gedwongen worden door de ouder bij wie het kind woont, om tegen de andere ouder te kiezen. In het uiterste geval kan dat leiden tot het Parental Alienation Syndrome (PAS), een situatie die door de Amerikaanse psychiater Gardner voor het eerst uitgebreid is beschreven.

Kinderen met PAS houden afstand tot de ouder, gedragen zich minachtend en hebben duidelijk vóór de andere ouder gekozen. Dit proces wordt aangemoedigd en in stand gehouden door de ouder bij wie ze wonen. De term PAS wordt overigens niet gebruikt wanneer de afstand of haat gerechtvaardigd is, met name bij misbruik of mishandeling.

PAS in Nederland

PAS komt ook in Nederland voor, variërend van mild tot matig. Vooral bij scheidingen waarin conflicten niet worden bijgelegd en in een rechtszaak worden uitgevochten, komt ouderverstoting meer voor, net als bij problemen rond de bezoekregeling.

Om het risico op PAS te verkleinen, pleiten Nederlandse onderzoekers voor:

 • vaker gebruik maken van bemiddeling (mediatie) bij de scheiding;
 • verplichte communicatie tussen gescheiden ouders en hun kinderen;
 • het door de rechter opleggen van begeleide bezoekregelingen.

Met name die bemiddeling of mediatie kan een goede manier zijn om de problemen voor de kinderen enigszins te verzachten. Om dezelfde reden kan ook gepleit worden voor vroegtijdige bemiddeling, nog vóór de scheiding voltrokken is.

Afkoelingsperiode

Omdat ook steeds meer 'matig succesvolle' huwelijken ontbonden worden, neemt het aantal kinderen dat met een scheiding geconfronteerd wordt toe. Voor de kinderen uit deze gezinnen komt de scheiding vaak onverwacht. Dat kan leiden tot twijfel aan zichzelf en aan de betrouwbaarheid van anderen.

Het is dan ook begrijpelijk dat velen (in de politiek, maar ook bij justitie en hulpverlening) pleiten voor een traject dat verplicht doorlopen moet worden voordat de scheiding daadwerkelijk kan worden uitgesproken. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • een afkoelingsperiode van bijvoorbeeld een half jaar tot een jaar tussen de aanvraag en de daadwerkelijke voltrekking van de scheiding;
 • verplichte counseling of relatiebemiddeling bij het voornemen om te gaan scheiden;
 • een gesprek met de ouders, waarin de negatieve gevolgen voor de kinderen uiteen worden gezet.

In Amerika bestaan al verschillende soorten oudercursussen die ingaan op de gevolgen van een echtscheiding voor de kinderen. Na het volgen van zo'n cursus bleken veel ouders zich meer te gaan richten op de kinderen, en werden ze constructiever in het oplossen van conflicten.

Meer aandacht voor het kind

Waar praktisch alle onderzoekers het over eens zijn, is dat er in ieder geval meer aandacht moet komen voor de positie van kinderen die betrokken zijn bij de scheiding. Niet alleen heeft het kind recht op een goede omgangsregeling met de uitwonende ouder, het heeft ook recht op goede en tijdige informatie over wat er gebeurt en gaat gebeuren in het gezin. Een kind moet de mogelijkheden krijgen om op zijn eigen manier alle emoties rond de scheiding te verwerken.

Een voorbeeld van een Nederlands programma is de spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheidings-Situaties, zie ook: www.kiesvoorhetkind.nl). In dit programma wordt in acht bijeenkomsten gewerkt aan dingen als:

 • herkenning vinden;
 • weer grip krijgen op je eigen leven;
 • hulp in de eigen omgeving activeren;
 • het verwerken van de scheiding.

In een recent onderzoek van de Universiteit van Utrecht werden kinderen die deelnamen aan dit KIES-programma vergeleken met kinderen die nog op de wachtlijst stonden. De kinderen die al hadden deelgenomen, scoorden iets beter dan de wachtlijst-kinderen op een aantal factoren, zoals: hun eigen oordeel over hun eigen welbevinden en het oordeel van de ouders over het welbevinden van hun kind.

De kinderen gaven zelf aan dat het beter met hen ging, dat ze minder last hadden van depressieve gevoelens, en dat ze beter begrepen waarom de ouders waren gescheiden. Ook wisten ze beter wat ze moesten doen bij problemen.

Daarnaast bleek dat de band van de kinderen met de vader beduidend beter was bij de kinderen die het KIES-programma hadden gevolgd dan bij de kinderen die dat (nog) niet hadden gedaan. Zelfs het contact tussen de ex-partners onderling was verbeterd. Deze resultaten zijn bemoedigend.

Andere factoren

Overigens is er natuurlijk meer nodig dan alleen een praatgroep, om problemen te voorkomen. Zoals:

 • een goed functionerende verzorgende ouder;
 • zo min mogelijk geconfronteerd worden met ouderlijke conflicten;
 • het nakomen van afspraken over de alimentatie;
 • de eigen vaardigheden van het kind;
 • steun van de sociale omgeving.

Deze factoren werden in het Utrechtse onderzoek niet meegenomen. Ook waren bij dit onderzoek alleen ouders en kinderen betrokken die zich vrijwillig hadden aangemeld voor het programma. Dat betekent dat zij oog hadden voor de problemen en de wil hadden om iets te veranderen, iets wat zeker niet zal gelden voor alle ouders die verwikkeld zijn in een scheiding.

Maar tegelijkertijd geeft dat ook de kern aan van de betekenis van de resultaten: aandacht voor de kinderen in de hele echtscheidingssituatie is van het grootste belang. Alleen als ouders hun plicht serieus nemen en handelen naar dit inzicht, kan voorkomen worden dat het kind uiteindelijk de rekening van de scheiding betaalt.

Jeannette Pals

maakt deel uit van de redactie van Pedagogiek.net. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen in de basisschoolleeftijd (8-12). Na de opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk (voorloper SPH) en een opleiding voor speltherapeutisch medewerkster studeert ze nu Psychologie, Kinderen en Jeugd in Utrecht. Daarnaast werkt ze als praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster. Ze adviseert ouders (van kinderen met bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS en verstandelijke handicaps) over de opvoeding.

Meer over

Reacties

Mijn vriendin heeft twee

Mijn vriendin heeft twee kinderen. Jongen (18) en een meisje (20). Zij heeft twee jaar geleden een enorme vechtscheiding meegemaakt waardoor haar kinderen enorm in de war zijn. De vader is inmiddels weer getrouwd en naar Amerika verhuisd, moeder (mijn vriendin) woont nog in het ouderlijk huis.
Sins ik een relatie met haar heb, praat de dochter niet meer met haar moeder. Zit op haar kamer, scheldt haar moeder uit, eet niet meer mee, huilt veel enz. Moeder probeert steeds contact te leggen, heeft hele lieve mails geschreven waarin zij zich ook openstelt voor de boosheid van dochter.
Voor onze relatie was de relatie met de moeder goed. Met de vader is de relatie heel slecht. Dochter wil haar vader niet meer zien.
Therapeute adviseerde om vooral zorg te laten zien om duidelijk te maken dat moeder achter haar kind staat. Grote vraag is of dit voldoende is? Of mag je een min of meer volwassen kind (studeert medicijnen) ook aanspreken op gedrag. Bijna een dringen naar communicatie. Als deze situatie duurt, kunnen de wonen alleen maar groter worden, lijkt mij. Dus hoe zorg je ervoor dat dochter gaat praten en me haar verdriet aan de slag gaat?

Hallo,

Hallo,
Als het PAS volkomen is doorgewerkt, is wachten dan de beste optie of kan ik nog iets doen voor mijn 3 dochters ?
Johan

scheiden is

scheiden is kindermishandeling, de scheidende ouder is ongeschikt!

AdVader: is er misschien nog

AdVader: is er misschien nog een uitzondering in jouw kort door de bocht uitspraak?

Bijv. mishandeling (fysiek of mentaal) van de andere ouder?

Neemt niet weg dat ook ik vind dat ouders niet snel moeten scheiden, hoor.

lynn, ik zeg het zoals het is

lynn, ik zeg het zoals het is, dat is niet kort door de bocht, ongeacht gelegenheidsargumenten en drogredenen.

lynn, ook je opmerking dat

lynn, ook je opmerking dat ouders niet snel moeten scheiden komt mij onheus over, om te ontkennen en goed te praten wat om te beginnen fout is.

Toen ik scheidde van me (ex

Toen ik scheidde van me (ex)man was mijn zoontje 4 jaar. Hij was nog erg klein om alles te snappen wat er aan de hand was. Had een slechte huwelijk en was erg jong gaan trouwen wat wel 1 van de domste fout was :( Met heel veel ruzie onderlings over voogdij kregen we gezamenlijke voogdij. Sinds de regeling van de rechter ging gelukkig wel goed. Mijn zoontje is nu inmiddels 15 jaar, hij is erg aan het puberen. En nog steeds na zoveel jaren later heeft hij erg moeite mee met de scheiding. Van ene kant heb ik wel erg spijt van dat ik ben gaan scheiden, want was meer mijn keuze. Wat ik wel kan adviseren is, als je in zo een situatie zit, zoek eerst hulp een gezinstherapie ofzo en niet gelijk gaan scheiden. Dat brengt veel meer problemen later op en vooral voor de kinderen.

AdVader, het zal wel aan mij

AdVader, het zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp je niet goed. Vind jij nou dat ouders NOOIT mogen scheiden, of vind jij dat er wel uitzonderingen mogen zijn (zoals ik ze al noemde)?

Als ik dit zo lees doe ik

Als ik dit zo lees doe ik niets anders dan huilen. Zo slecht was ons huwelijk niet, maar mijn man heeft geen zin om er voor te gaan. Wat kun je dan doen? Ik vind het verschrikkelijk voor onze kinderen. Hij denkt dat hij het beste doet voor de kinderen. Zo makkelijk er een eind aanbreien (waar is je verantwoordelijkheid als vader en man?). Dat snelle scheiden (het gevoel is weg...): ik heb het het altijd verschrikkelijk gevonden. En nu overkomt het de kinderen en mezelf. Zonder dat je er iets aan kunt doen...

Dag ASK, wat je schrijf is zo

Dag ASK, wat je schrijf is zo herkenbaar. Ik hoor het de advocaat van mijn ex nog zeggen: als het niet werkt, dan werkt het niet. Lekker makkelijk! Natuurlijk moet je niet bij elkaar blijven voor de kinderen, maar knokken om je relatie te verbeteren, ben je in mijn ogen verplicht aan je kinderen. Ik heb echt een hekel aan het gemak waarmee de omgeving reageert en hij dus overtuigt is dat hij de beste keuze maakt. Ik sta er nog steeds van te kijken dat er zo weinig mensen de kritische vraag stellen: En wat heb je er aan gedaan om te laten werken? Ruzie is in een groot aantal gevallen altijd nog een vorm van betrokkenheid. Het is weliswaar een ineffectieve manier van communiceren, maar er is communicatie.
Ik ben nu vooral boos en gefrustreerd, omdat mijn kind voor de rest van zijn leven beschadigd wordt en ik niet bij machte ben om dat te voorkomen. Als klap op de vuurpijl ga ik mijn kind de helft van de tijd niet meer zien, dankzij de huidige wetgeving. Doe mij de ouderwetse 1x in de 14 dagen naar papa maar, als iemand er zo weinig moeite voor heeft gedaan om het te laten werken.

Hallo allemaal,

Hallo allemaal,
Ik ben wel met jou eens (en nu) want ik merk het ook dat de omgeving te makkelijk er over denkt,in ben gescheiden maar door een koop wonen we bijna samen, ik ben de ene die de fout is in gegaan, maar ben nu nog aan het vechten omdat ik weet wat voor gevolgen een scheiding kan zijn, ik kom zelf uit een gescheiden gezin, we hebben twee kindjes samen een jongen van 4 en een meisje van 3 en het doet mijn zo een pijn dat ze door de scheiding levenslang zijn getekend ( door mijn) ik ben de ene die de fout heeft gemaakt door vreemd te gaan, maar hou echt van me ex en de kids ik wil echt niet alles kapot laten gaan, maar zij hout niet meer van mij zegt ze, ik heb alles voor over om mijn gezin te redden, maar ik ben machteloos en weet niet meer wat ik moet doen, ze heeft de twijfels om nog voor de kids te gaan proberen maar ook door de omgeving die haar onder druk zet niet echt durft denk ik, maar ik ben wanhopig, HELP!!

Dag Kelvin, diep door het

Dag Kelvin, diep door het stof gaan ten overstaan van iedereen en in relatietherapie. Laat haar razen als ze het nodig heeft, net zolang totdat ze weer het vertrouwen in je heeft. Wil ze het nog een kans geven vanwege de kinderen? Begin daar, zorg dat je daar samen van kan genieten en vraag haar wat je kunt doen om het vertrouwen te herstellen. Wil ze niet in relatietherapie. Samen knokken is heel zwaar. Een beetje hulp kan misschien geen kwaad.

Scheiden is altijd schadelijk

Scheiden is altijd schadelijk, maar soms is "bij elkaar blijven" nog schadelijker voor de kinderen. Ik kom uit zo'n intens slecht huwelijk. Het grote probleem is, dat je je kinderen niet kan beschermen tegen een ouder die zo'n kind (en de andere ouder) beschadigt door een stoornis, verslaving o.i.d. Als jij dat probeert, krijg je meteen de beschuldiging dat je een vechtscheiding wil.
Mijn kinderen hebben er na tien jaar ellende zelf voor gekozen te breken met hun vader, na het zoveelste incident. Pas toen werden we serieus genomen. Maar de schade en ook het verdriet is enorm groot, zowel bij hen als bij mij.

Waarom ik ooit met die man getrouwd ben? Ik was jong en heel onzeker. Ik dacht: als ik maar goed mijn best doe, komt het wel goed. Ik moet gewoon wat minder moeilijk doen, dan wordt hij vast niet boos.

Mijn kinderen boeten nog elke dag voor de fout die ik vroeger heb gemaakt: deze man trouwen. Ja, dat maakt mij ook schuldig. Maar blijven was echt geen optie. Dan zouden we er nog slechter aan toe zijn.

Ik hoop dat er steun komt voor ouders en hun kinderen die min of meer gedwongen worden te scheiden. Dat die niet meteen worden beschuldigd van "vechtscheiding". Niet zelden is er sprake van verslaving, of een stoornis (die ook nog eens erfelijk kan zijn). De kinderen zouden moeten worden begeleid in de omgang met deze ouder, eventueel worden beschermd tegen zo'n ouder.

Verdriet en schade was er sowieso. Maar het had minder erg kunnen zijn als mijn kinderen begeleid naar hun vader zouden kunnen gaan. Als de signalen die ik af gaf werden opgepikt en nagegaan in plaats van opzij geschoven want ik zou vast zo'n wraakzoekende moeder zijn.

Ons verhaal wordt niet gehoord.

Dat is natuurlijk niet de

Dat is natuurlijk niet de situatie waar ik het over had. Een partner die mishandeld binnen het gezin is natuurlijk de uitzondering op de regel. Dan zouden de meeste rechten naar de partner moeten gaan die de ander goed en fatsoenlijk heeft behandeld. Nu word je ook nog gedwongen om te onderhandelen met diegene die het fundament onder je relatie heeft uitgestampt. Het is gewoon niet te geloven! ja, ja we doen niet aan waarheidsvinding, maar aan het uitvoeren van regels.Gevolg is wel dat je en ook nog met zo'n narcist om tafel moet, waardoor de beschadiging alleen maar voort. Echt de wet en regelgeving deugd voor geen meter.

Ik ben dan ook dankbaar dat

Ik ben dan ook dankbaar dat wij zijn gescheiden voor die verplichte ouderschapsplannen. Onderhandeling was een grote nee bij deze man. Braaf ja en amen zeggen en vervolgens nee doen en de schuld bij mij leggen. Gelukkig prikten de psychiaters die onze kinderen diagnostiseerde (er speelt autisme mee) daar dwars doorheen.

Zonder die verplichtingen die je tegenwoordig bij een scheiding krijgt was het al zwaar genoeg om netjes uit elkaar te kunnen gaan.

Als partner van zo'n persoon heb je geen poot om op te staan.

En het komt vaker voor dan je denkt, helaas.

Mijn ex en ik zijn nu zes

Mijn ex en ik zijn nu zes jaar uit elkaar en mijn zoon van 17 zegt nu zich nergens echt thuis te voelen, zelf geen relatie aan te durven gaan en destijds met al het geruzie nachtenlang in z'n bedje heeft liggen huilen. Hartverscheurend om te horen als moeder. Ik heb het idee te apart maar heel dicht bij elkaar te gaan wonen bij mijn ex voorgesteld maar die wild een relatie met samenwonen. Punt. Mij leek het voor de kinderen beter dan echt scheiden.
Dat was in de periode dat ik nog wel van mijn ex hield maar hij simpelweg te dicht op de huid zat met allerlei kritiek waar ik me door gekleineerd voelde. Gevolg was een ijzige sfeer of ruzie. Nu zijn we toch echt uit elkaar en merk ik dat de kinderen daar intense last van hebben. Ik weet niet wat ik nog meer had kunnen doen om het te voorkomen. Therapie hebben we meermalen gedaan.
Belangrijk vind ik nu: wat kan ik nu doen om mijn kinderen om te leren gaan en hun leven positief voort te zetten.

Andrea, misschien handiger om

Andrea, misschien handiger om je tekst naar een nieuw te openen draadje te kopiëren? Krijg je denk ik meer reacties.

@Andrea: Gwen bedoelde dus om

@Andrea: Gwen bedoelde dus om je tekst op ons forum te zetten. De rubriek 'Echtscheiding en erna' komt het meest in aanmerking.

Lees verder